Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Klienci biznesowi

GRI:
 • [102-2] Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Do obsługi klientów biznesowych dedykowane są: Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej oraz niebankowe spółki z naszej Grupy Kapitałowej.

Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Celem strategicznym i najwyższym priorytetem Pionu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej jest wspieranie klientów w rozwoju ich firm, poprzez oferowanie precyzyjnie dopasowanych produktów i usług, zgodnych ze specyfiką prowadzonego biznesu.

Najważniejsze produkty i usługi:
 • kredyty,
 • depozyty,
 • bankowość transakcyjna,
 • produkty skarbowe,
 • produkty leasingowe,
 • produkty faktoringowe,
 • produkty rynku kapitałowego,
 • rozwiązania zindywidualizowane.

W 2019 r. koncentrowaliśmy się na działaniach mających na celu doskonalenie kompleksowej obsługi klientów. Szczególny nacisk położyliśmy na:

 • budowanie oferty dla wybranych branż

 • digitalizację procesów i produktów dla segmentu korporacyjnego

 • efektywność procesów zarządzania ryzykiem

 • rozwój kanałów bankowości elektronicznej i narzędzi CRM i Big Data

Wdrożony został nowy model sprzedaży opierający się na działaniach:

 • 19 Centrów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej obsługujących firmy i przedsiębiorstwa z obrotami powyżej 8 mln zł i ekspozycjami kredytowymi powyżej 5 mln zł.
 • Departamentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej – Premium obsługującego największych klientów korporacyjnych, samorządy i sektor publiczny oraz klientów segmentu finansowania nieruchomości.
 • Jednostek produktowych oraz jednostek wspierających rozwój produktów, procesów i narzędzi opartych o pracę w metodologii agile.
 • Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej świadczy usługi na rzecz 25,3 tys. podmiotów różnych branży, wspierając je wszechstronnie w procesie budowania i rozwoju biznesu

Bankowość Biznesowa i Korporacyjna zapewnia pakiet usług bankowych, które pozwalają menedżerom efektywnie działać i rozwijać biznes na rynku krajowym i międzynarodowym, w tym m.in. finansować inwestycje i bieżącą działalność oraz sprawnie zarządzać płynnością firm. Zgodnie z wizją całej organizacji, wspieramy klientów w rozwoju i podejmowaniu nowych wyzwań oraz w bieżącym utrzymaniu ciągłości biznesowej.

Michael McCarthy
Wiceprezes Zarządu, Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej

Wybrane inicjatywy i działania w 2019

Bank m.in.:

 • finansował przedsięwzięcia inwestycyjne klientów z tego segmentu,
 • kontynuował projekty rozwojowe istotne dla zapewniania najwyższej jakości usług dla klientów,
 • wdrażał regularny pomiar satysfakcji klienta,
 • rozwijał ofertę produktową dla wspólnych klientów segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej oraz Private Bankingu,
 • doskonalił platformy ułatwiające eksporterom i importerom wymianę wiedzy i doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów biznesowych,
 • ujednolicał i upraszczał w trybie ciągłym proces kredytowy dla klientów pionu,
 • oferował klientom wartość dodaną w postaci wiedzy eksperckiej, kontaktów B2B (business to business) oraz wsparcia w procesie realizacji planów biznesowych poprzez dostarczanie narzędzi i rozwiązań produktowych.

Santander Bank Polska wszechstronnie wspierał klientów Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej w rozwoju.

W ramach działań na rzecz budowania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej podpisaliśmy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego aneks do umowy, na podstawie którego zakres podmiotów podlegających kredytowaniu z darmową gwarancją Biznesmax został rozszerzony o firmy realizujące inwestycje proekologiczne (wcześniej były to tylko firmy innowacyjne).

 • Publikowaliśmy opracowania nt. sektorów strategicznych (motoryzacja/TSL, żywność/FMCG, produkcja przemysłowa, stolarka otworowa i usługi), a nasi eksperci uczestniczyli w spotkaniach branżowych, gdzie mieli bezpośredni kontakt z kluczowymi interesariuszami.
 • Departament Sektorów Strategicznych przygotował raport „Rewolucja opakowań” poświęcony wielowymiarowym zmianom zachodzącym w branży opakowaniowej oraz w szeroko rozumianym przemyśle produktów plastikowych. Raport zaprezentowano na spotkaniach m.in. w ramach Mazovia Circular Congress, TAROPAK oraz w czasie wspólnych warsztatów z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową.
 • Bank był głównym partnerem raportu „Transport Przyszłości” opracowanego przez PwC na zlecenie i przy merytorycznej współpracy ze Związkiem Pracodawców Transport i Logistyka Polska. W ramach realizacji projektu dotyczącego branży transportowej odbyły się również warsztaty regionalne poświęcone tematyce transportu.
 • Bank opublikował ponadto 10 dedykowanych komentarzy rynkowych oraz periodyczne materiały nt. sytuacji w poszczególnych sektorach.

Bank kontynuował działania wspierające proces budowania wiedzy sektorowej zarówno wewnątrz organizacji, jak i wśród klientów

W 2019 r. zorganizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:

 • Seminarium gospodarczo-biznesowe „Kierunek Meksyk” w Gdańsku, podczas którego przedstawiciele banku zaprezentowali swoje możliwości w zakresie wspierania polskich firm planujących ekspansję w Meksyku. Przedstawiono również model obsługi klientów banku z wykorzystaniem International Desk w Polsce i Santander Mexico.
 • Przyjazdowa misja handlowa dla branży motoryzacyjnej zorganizowana przez Santander Bank Polska i Santander UK we współpracy z wiodącą brytyjską organizacją przemysłu motoryzacyjnego (SMMT) oraz Departamentem Handlu przy Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Misja obejmowała wizytę delegacji w zakładach produkcyjnych i liczne spotkania B2B z udziałem polskich firm zainteresowanych współpracą na rynku brytyjskim.
 • Przyjazdowa misja handlowa z Hiszpanii dla sektora kosmetycznego zorganizowana we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Handlową, PAIH oraz Departamentem Sektorów Strategicznych. Na misję składały się wizyty w fabryce kosmetycznej oraz spotkania B2B z udziałem polskich firm zainteresowanych ekspansją na rynek hiszpański i współpracą z uczestniczącymi w misji hiszpańskimi dystrybutorami.
 • Spotkanie networkingowe w Madrycie zorganizowane we współpracy z Polsko-Hiszpańską Izbą Gospodarczą dla polskich firm działających i inwestujących w Hiszpanii w celu omówienia bieżącej sytuacji i perspektyw ich dalszego rozwoju na rynku hiszpańskim, wypracowania rekomendacji dla przedstawicieli administracji zajmujących się wspieraniem zagranicznych inwestorów w Hiszpanii oraz zaprezentowania form wsparcia oferowanych przez Santander Bank Polska S.A. i Santander Factoring Sp. z o.o. w zakresie zabezpieczania, form rozliczeń i finansowania transakcji.
 • Warsztaty dla firm z branży opakowań pt. „Rewolucja opakowań. Polscy producenci wobec zmian regulacji i preferencji konsumentów” zorganizowane we współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową (AHK Polska) oraz przy udziale przedstawicieli Departamentu Sektorów Strategicznych dla firm planujących rozpoczęcie działalności w Niemczech. Podczas warsztatów przedstawiono zmiany regulacji, trendy w branży, rynek opakowań w Niemczech oraz możliwości dla polskich firm.
 • Cykl śniadań biznesowych w 15 lokalizacjach dla ok. 260 obecnych i perspektywicznych klientów. W czasie śniadań odbyły się panele tematyczne dotyczące Portalu Santander Trade, finansowania transakcji wspólnie z Departamentem Usług Skarbu i Santander Factoring Sp. z o.o., International Business oraz Google zorganizowane przez Biuro Handlu Zagranicznego.

Bank wspierał ekspansję zagraniczną polskich przedsiębiorstw.

W 2019 r. wprowadziliśmy szereg zmian w kanałach bankowości elektronicznej iBiznes24 (internet, mobile, Connect) odpowiadających na bieżące potrzeby klientów oraz spełniających wymogi nałożone przez regulatorów, w tym:

 • zrealizowaliśmy projekty zapewniające bankowi zgodność z wymogami PSD2 oraz wdrożenie Płatności Podzielonej i Indywidualnego Rachunku Podatnik,
 • uprościliśmy ofertę w zakresie narzędzi autoryzacyjnych wykorzystywanych w bankowości elektronicznej iBiznes24 dla klientów korporacyjnych,
 • klientom korzystającym z systemów finansowo-księgowych firmy Enova udostępniliśmy możliwość prostszej, szybszej i tańszej integracji z systemem iBiznes24,
 • udostępniliśmy nowe podstrony naszej witryny internetowej poświęcone bankowości elektronicznej dla klientów korporacyjnych.

Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej

Santander Bank Polska aspiruje do pozycji banku pierwszego wyboru dla największych klientów korporacyjnych. Aby osiągnąć ten cel, Pion Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (BKI) stawia klienta w centrum uwagi i stara się jak najlepiej zaspokajać jego potrzeby i wzmacniać pozytywne doświadczenia, koncentrując się na rozwoju w trzech wymiarach: jakości obsługi, pozycjonowania na rynku oraz kadr.

W 2019 r. kontynuowaliśmy kompleksową obsługę największych klientów korporacyjnych Santander Bank Polska.

 • Naszymi klientami jest 250 największych spółek/grup kapitałowych w Polsce reprezentujących wszystkie sektory gospodarki (wg stanu na 31.12.2019 r.)

Najważniejsze produkty i usługi:
 • usługi transakcyjne,
 • zarządzanie płynnością,
 • bieżące oraz średnio- i długoterminowe finansowanie,
 • optymalizacja kapitału pracującego,
 • gwarancje i akredytywy,
 • obsługa fuzji i przejęć,
 • emisja akcji i obligacji,
 • produkty skarbowe,
 • finansowanie typu ESG.

Inicjatywy banku

 • Bank pełnił rolę koordynatora, agenta i agenta ESG w umowie kredytowej typu ESG (Environmental, Social and Governance) na łączną kwotę 2 mld zł, która została zawarta przez konsorcjum pięciu banków i spółkę z sektora energetycznego. Według umowy część marży uzależniona jest od spełnienia przez kredytobiorcę określonych celów społeczno-środowiskowych.
 • Ministerstwo Finansów przyznało nam mandat na zorganizowanie emisji 10- i 30-letnich euroobligacji (tzw. Green Bonds). Obligacje zostały wyemitowane w lutym 2019 r. Więcej o „zielonych obligacjach” w rozdziale Klimat i środowisko.
 • Rozwijaliśmy platformę Kantor Santander – udoskonalaliśmy dostęp digitalowy do rynku walutowego dla klientów.
 • W ramach transformacji cyfrowej banku, Obszar Rynków Finansowych opracował nową klientocentryczną strategię, która wskazuje następujące obszary zmian: efektywność procesowa, automatyzacja i digitalizacja, wykorzystanie nowych technologii i innowacje, ekosystemy, dostępność 24/7.
 • Dla klientów instytucjonalnych rozwijaliśmy infrastrukturę brokerską, rozpoczynając projekt wdrożenia nowego systemu market-making, stawiając na jedno z najlepszych obecnie dostępnych rozwiązań na rynku – equity.
 • Promowaliśmy polskie aktywa na zagranicznych prezentacjach typu „roadshow” w krajach azjatyckich, w Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej.
 • Bank – we współpracy z podmiotami z Grupy Santander – pracuje nad nowym portalem dla produktów analitycznych banku. Portal umożliwi klientom instytucjonalnym, w ramach jednej platformy, dostęp do produktów wszystkich regionów, w których funkcjonuje Santander.
 • Zmniejszaliśmy liczbę dokumentów w ramach działań paperless, co dało szybszą i lepszą obsługę klienta, większą efektywność biznesową i większe bezpieczeństwo dokumentów i danych.