Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Kodeks postępowania

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Podejście do zarządzania i jego elementy
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników
  Ewaluacja podejścia do zarządzania
  dla tematu raportowania: rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-16] Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Celem wszystkich spółek Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska jest utrwalanie wśród pracowników standardów etycznych oraz dalszy rozwój kultury odpowiedzialnego i etycznego działania w duchu wartości: Przyjazny, Rzetelny, dla Ciebie.

Generalny Kodeks Postępowania

Kodeks jest fundamentem naszej infrastruktury etycznej:

 • definiuje zasady etyczne obowiązujące wszystkich pracowników,
 • przedstawia nasze wartości,
 • zawiera zapisy dotyczące konkretnych sytuacji,
 • prezentuje konsekwencje naruszenia jego zapisów,
 • wyznacza zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek za wdrażanie zasad etycznych – określa obowiązki kierownictwa jednostki Compliance, Komitetu ds. Zgodności z Wymogami Regulacyjnymi Grupy Santander, Audytu Wewnętrznego, Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, Rady Nadzorczej, Jednostki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Rady Etyki Biznesu.

Z Kodeksem można się zapoznać tutaj.

Zasady etyczne obowiązujące w Grupie Santander – jak realizujemy tę zasadę w praktyce?

Równe szanse, różnorodność, brak dyskryminacji

 • Zapewniamy równe szanse zatrudnienia i awansu zawodowego.
 • Obowiązuje nas brak tolerancji dla wszelkich przejawów dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, orientację seksualną, narodowość, wiarę, pochodzenie, stan cywilny czy status społeczny.

Szacunek dla innych

 • Kształtujemy przyjazne, oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy.
 • Szanujemy godność innych, przestrzegamy zasad równości, zaangażowania i współpracy.

Równowaga pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

 • Wspieramy pracowników w osiągnięciu maksymalnej równowagi pomiędzy obowiązkami zawodowymi oraz życiem osobistym i rodzinnym.
 • Umożliwiamy pracownikom rozwój osobisty.

Zapobieganie ryzyku zawodowemu

 • Zapewniamy bezpieczne warunki pracy.
 • Nasi pracownicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna

 • Przestrzegamy obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i odpowiedzialności społecznej.
 • W działalności stosujemy zasady polityk Grupy Santander: Polityki Zrównoważonego Rozwoju, polityk dotyczących zmian klimatycznych i zarządzania środowiskiem, polityk dotyczących praw człowieka oraz polityk dla sektorów wrażliwych na ryzyko.

Prawa zbiorowe

 • Przestrzegamy przepisów prawa w zakresie tworzenia związków zawodowych i prowadzenia pertraktacji.
 • Respektujemy działania podejmowane przez organizacje reprezentujące pracowników.
 • Stawiamy na otwartą komunikację i wymianę poglądów ze związkami zawodowymi.

Kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska opiera się na 8 wartościach:

 • Okazuję szacunek

 • Dotrzymuję obietnic

 • Angażuję się w zmiany

 • Pracuję z pasją

 • Aktywnie współpracuję

 • Wspieram innych

 • Mówię wprost

 • Słucham z uwagą

Więcej o naszych wartościach w środowisku pracy przeczytasz tutaj.

Inne ważne dokumenty regulujące normy postępowania etycznego

Zapisy Kodeksu zostały rozszerzone w uchwalonej w lutym 2019 r. przez Zarząd Santander Bank Polska Polityce przeciwdziałania konfliktom interesów. Polityka zobowiązuje i nakłada na członków kierownictwa i pracowników obowiązki związane z identyfikacją, przeciwdziałaniem i eskalacją oraz sposobem zarządzania konfliktami interesów.

Zasady Polityki przeciwdziałania konfliktom interesów – jak realizujemy tę zasadę w praktyce?

Odpowiedzialność

 • Organy zarządzające, kadra kierownicza i wszyscy pracownicy są zobowiązani do działania w dobrej wierze, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi w ramach kompetencji na zajmowanym stanowisku.

Przejrzystość

 • Przyjmujemy uczciwą i transparentną postawę zgodną z naszymi wartościami.
 • Unikamy konfliktów interesów. W przypadku ich wystąpienia opracowujemy najlepsze środki przeciwdziałania im w celu minimalizacji negatywnych skutków.

Niezależność

 • Działamy w każdym przypadku według własnego uznania, zachowując lojalność wobec Banku, jego akcjonariuszy i klientów, niezależnie od interesów własnych lub osób powiązanych.

Wstrzymanie się od działania

 • Powstrzymujemy się od uczestniczenia w podejmowaniu decyzji lub wywierania wpływu na decyzje dotyczące pracowników lub niezależnych podmiotów w przypadku możliwości wystąpienia konfliktu interesów.

Komunikacja

 • Raportujemy wewnętrznie wszystkie sytuacje, które mogą wyniknąć lub wyniknęły w następstwie konfliktów interesów.

Polityka „Szacunek i godność” stanowi jeden z elementów budowania kultury otwartości wewnątrz organizacji. Reguluje m.in. formy zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etycznych i wszelkich nieprawidłowości przez dedykowane kanały oraz określa tryb postępowania ze zgłoszeniami. W 2019 r. dokonaliśmy aktualizacji polityki i wdrożyliśmy nowe narzędzia do rejestrowania zgłoszeń i zarządzania nimi. Więcej przeczytasz tutaj