Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Partnerstwa – wstęp

  • 13 działania w dziedzinie klimatu
  • 17 partnerstwa na rzecz celów
GRI:
  • [102-12] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

    Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Celem nawiązywanych partnerstw jest przyczynianie się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju sformułowanych przez ONZ i zgodnych z naszą strategią.

Partnerstwo na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs)

Od 2017 r. należymy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs). To partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii a przedstawicielami podmiotów biznesowych mające służyć kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i realizacji zapisanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Partnerstwo Razem dla Środowiska

Razem dla Środowiska to partnerstwo na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju powołane przez Centrum UNEP/GRID. To odpowiedź na potrzebę budowy w Polsce przyjaznego klimatu oraz możliwie najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju, a szczególnie tych, które odnoszą się do kwestii środowiskowych. Jego celem jest dążenie do zrównoważonego rozwoju w warunkach współpracy wielu stron – międzysektorowo i międzybranżowo, w oparciu o zasadę odpowiedzialności za środowisko. Partnerstwo skupia firmy, zrzeszenia firm oraz izby gospodarcze, instytucje naukowe, jednostki administracji publicznej, organizacje pozarządowe i osoby indywidualne. Służy wymianie idei, doświadczeń i dobrych praktyk, a także szerokiej współpracy na rzecz realizacji SDGs.

Partnerstwo z Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Od wielu lat jesteśmy partnerem strategicznym Forum Odpowiedzialnego Biznesu – organizacji eksperckiej, która jest inicjatorem i partnerem przedsięwzięć kluczowych dla polskiego CSR oraz aktywnie działa na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2019 r. Michał Gajewski, prezes Zarządu Santander Bank Polska, został wybrany do składu zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Karta Różnorodności

Santander Bank Polska jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy objętej patronatem przez Komisję Europejską, realizowanej w 19 krajach Unii Europejskiej, a w Polsce koordynowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Organizacje będące sygnatariuszami Karty przyjmują na siebie zobowiązania dotyczące m.in. zakazu dyskryminacji, promocji programów na rzecz różnorodności oraz gotowości do zaangażowania w te działania pracowników i partnerów biznesowych.

Program Partnerstwa Standard Etyki w Polsce Global Compact Poland

Powołana w ramach Programu Koalicja skupia firmy i instytucje aktywnie angażujące się w działania z zakresu wdrażania i rozpowszechniania wartości etycznych.

Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Partnerstwo skupia przedstawicieli biznesu, rządu i organizacji pozarządowych. Naszym wspólnym zadaniem jest poprawa bezpieczeństwa drogowego. Wspólnym celem i zadaniem Partnerów jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce.