Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Nasi interesariusze

GRI:
 • [102-21] Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-40] Lista interesariuszy Lista interesariuszy

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-42] Proces wyboru i priorytetyzacji interesariuszy Proces wyboru i priorytetyzacji interesariuszy

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-43] Podejście do zarządzania relacjami z interesariuszami Podejście do zarządzania relacjami z interesariuszami

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-44] Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy oraz odpowiedź ze strony organizacji, również poprzez ich zaraportowanie

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Interesariuszami Grupy Santander Bank Polska S.A. są wszyscy ci, na których wpływamy i którzy oddziałują na naszą organizację. Identyfikujemy grupy naszych interesariuszy. Badamy siłę wzajemnych wpływów i potrzeby naszego otoczenia. Stawiamy na dialog i wykorzystujemy różnorodne kanały komunikacji.

Mapa interesariuszy i kanały kontaktu z nimi

Angażowanie interesariuszy

Od 2014 r. przeprowadziliśmy z interesariuszami 9 sesji dialogowych według międzynarodowego standardu AA1000SES.

Angażowanie interesariuszy i poznawanie ich opinii jest dla nas bardzo ważne. Stosujemy różne formuły kontaktu, np. sesje dialogowe według standardu AA1000SES, w których biorą udział przedstawiciele naszych partnerów społecznych i biznesowych. Uważnie analizujemy sugestie interesariuszy, uwzględniając je we wdrażaniu naszej strategii, w procesach planowania działalności i raportowania danych niefinansowych.

Sesja dialogowa: odpowiedzialny biznes i zrównoważony rozwój

W lutym 2019 r. zorganizowaliśmy sesję dialogową, której celem było poznanie opinii i oczekiwań wobec przyszłych działań banku w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju wynikających z wdrożenia strategii Odpowiedzialnej Bankowości.

Spotkanie dotyczyło trzech obszarów: inkluzywnej bankowości, zrównoważonej infrastruktury i proekologicznych usług oraz roli uczelni i Santander Universidades w zrównoważonym rozwoju. Wzięło w nim udział 32 uczestników reprezentujących różne grupy naszych interesariuszy – środowisko biznesowe, akademickie, eksperckie i społeczne.

Wnioski z sesji zostały uwzględnione w procesie planowania działań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz posłużyły przy tworzeniu niniejszego raportu odpowiedzialnego biznesu.

Główne wnioski z panelu interesariuszy:

Bank powinien kontynuować i poszerzać realizowane już działania i inicjatywy w tym zakresie. Istotne jest inkluzywne podejście w każdym aspekcie działania banku. Bank mógłby inicjować rozwiązania, akcje łączące różne grupy społeczne. Bank powinien poszerzać ofertę, z uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem. Powinien dbać o dostosowanie komunikacji do potrzeb różnych grup odbiorców, w tym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zobacz: Inkluzywna bankowość

Bank mógłby wspierać współpracę różnych środowisk na rzecz ekologii i dekarbonizacji gospodarki, w tym współpracę biznesu, uczelni i jednostek samorządowych. Bank nie powinien: finansować inwestycji niezrównoważonych i współpracować z nieetycznymi partnerami i klientami.

Powinien być partnerem dla klienta w inwestycjach ekologicznych, oferować klientom doradztwo i wiedzę w tym zakresie. Bank mógłby promować etykę w sektorze bankowym, powinien być przykładem dobrych praktyk.

Zobacz: Klientocentryczność, Zielona Oferta – produkty i usługi

Interdyscyplinarność zrównoważonego rozwoju wymaga szerokiego spojrzenia i współpracy. Ważną rolę pełnią w tym kontekście uczelnie i ich współprace z firmami. Warto, aby bank w ramach programu Santander Universidades podejmował inicjatywy i wspierał działania dotyczące zrównoważonego rozwoju. Studentom jest także potrzebna edukacja finansowa.

Zobacz: Santander Universidades

Oczekiwania i rekomendacje wyrażone przez eksperckie grono interesariuszy w 2020 roku

Na potrzeby niniejszego raportu zapytaliśmy sześciu interesariuszy Santander Bank Polska – reprezentujących perspektywę biznesu, inwestora, regulatora oraz społecznej organizacji eksperckiej – o ich zdanie dotyczące odpowiedzialnego zarządzania przez nasz bank, w tym naszego wpływu na społeczeństwo, gospodarkę oraz środowisko naturalne. Oczekiwania interesariuszy dotyczące treści niniejszego raportu przedstawiamy w poniższym zestawieniu.

 • Przedstawienie informacji, jak bank zareagował na wybuch epidemii w kontekście czynników społecznych, tj. pracowników, kontrahentów oraz łańcucha dostaw.
  Plany działań w przyszłości, w odpowiedzi na zmieniającą się rzeczywistość, w odniesieniu do takich kwestii jak: różnorodność form pracy (home office), digitalizacja usług, nowe formy obsługi klientów.