Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Struktura zatrudnienia

 • 5 równość płci
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [202-1] Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej

  Przejdź do listy wskaźników
 • [401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy wskaźników
 • [405-1] Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności). Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Zatrudnienie w Santander Bank Polska i Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska

Zatrudnienie w banku – pracownicy o statusie czynnym:

 • 10 867

  osób 1

 • 7 534

  kobiety

 • 3 333

  mężczyzn

1 Liczba osób zatrudnionych w Santander Bank Polska, w statusie czynnym. Liczba zatrudnionych w banku – niezależnie od wymiaru etatu i statusu zatrudnienia, na dzień 31.12.2019 wynosiła 11 118 osób.

Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej Santander Bank Polska:*

 

Zatrudnienie w Santander Bank Polska:*

 • 13 733 osób*

  Zatrudnienie w Grupie Kapitałowej – pracownicy o statusie czynnym

* Liczba zatrudnionych w Grupie Kapitałowej w statusie czynnym. Liczba osób zatrudnionych w Grupie – niezależnie od wymiaru etatu statusu zatrudnienia,
na dzień 31.12.2019 wynosiła 14 102

Ponad połowa pracowników banku to kadra Centrum Wsparcia Biznesu. Druga grupa pracowników zasila oddziały banku na terenie całej Polski.

GRI:
 • [405-1] Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-8] Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
Odsetek pracowników banku w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji
Wartość Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
Kobiety Mężczyźni Odsetek w każdej kategorii łącznie
<30 lat 11,73% 5,46% 17,19%
30-50 lat 48,88% 21,44% 70,32%
>50 lat 9,40% 3,09% 12,49%

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej wyższego szczebla w banku

Udział kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla w banku*

* Nieznaczne obniżenie wskaźnika wynika ze znaczących zmian w stanie zatrudnienia, w szczególności w związku z włączeniem zorganizowanej części Deutsche Bank Polska S.A. i przeprowadzeniem w 2019 r. procesu optymalizacji zatrudnienia, który w dużej mierze objął struktury sprzedażowe bankowości oddziałowej.
**Wartości za rok 2017 zostały wyznaczone w oparciu o inną metodologię przypisania pracowników do kategorii „kadra kierownicza wyższego szczebla” oraz „kadra kierownicza średniego szczebla” niż w latach 2018-2019. W latach 2018 i 2019 do kategorii „kadry kierowniczej wyższego szczebla” włączona została część osób na stanowiskach menedżerskich z odpowiednio wysoką kategorią zaszeregowania, które w roku 2017 przypisane były do kategorii „kadra kierownicza średniego szczebla”.

Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)*

 

*Kategoria obejmuje MRT, menadżerów o kategoriach zaszeregowania 19 i 20 oraz managerów o stanowisku od Dyrektora Biura i powyżej, z wyłączeniem Zarządu (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).
**Kategoria obejmuje pracowników nie zarządzających (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1)
***Kategoria obejmuje pozostałych menadżerów, z wyłączeniem Zarządu (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).
****Nieznaczne obniżenie wskaźnika wynika ze znaczących zmian w stanie zatrudnienia, w szczególności w związku z włączeniem zorganizowanej części Deutsche Bank Polska 

Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)*
Pracownicy banku wg struktury zatrudnienia (odsetek pracowników w każdej z kategorii w 2019 r. w stosunku do łącznej liczby pracowników w organizacji)*
Kategoria pracowników Kobiety (%) Mężczyźni (%) Odsetek w każdej kategorii łącznie (%)
Kierownictwo wyższego szczebla 0,88% 1,37% 2,26%
Kierownictwo średniego szczebla 12,37% 7,70% 20,06%
Pozostali pracownicy 57,39% 20,29% 77,68%

* Zestawienie nie uwzględnia członków zarządu banku oraz osób zatrudnionych w banku na 1/16 i 1/10 etatu. Wartości wyliczone w oparciu o liczbę osób.

Informacje dot. pracowników i współpracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci w 2019 r.

 

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na etaty)

Łączna liczba pracowników w podziale na płeć

(w przeliczeniu na osoby)

Informacje dot. pracowników i współpracowników wg typu zatrudnienia, rodzaju umowy o pracę i regionu oraz płci w 2019 r.
Opis Wartość
Łączna liczba pracowników banku (w przeliczeniu na etaty) w podziale na płeć
Kobiety 7 568,24
Mężczyźni 3 157,34
Suma 10 725,58
Łączna liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Kobiety 7 783
Mężczyźni 3 335
Suma 11 118

Liczba pracowników w podziale na wymiar etatu:

(w przeliczeniu na osoby)

Pełny etat

 

Niepełny etat

Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu i na regiony
Opis Wartość
Pełny etat
Stolica 2 045
Aglomeracje 4 457
Duże miasta 1 813
Pozostałe 2 297
Niepełny etat
Stolica 152
Aglomeracje 259
Duże miasta 73
Pozostałe 22
Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wymiar etatu
Opis Wartość
Pełny etat 10 612
Kobiety 7 478
Mężczyźni 3 134
Niepełny etat 506
Kobiety 305
Mężczyźni 201

* Kategoria obejmuje pracowników nie zarządzających (kategoria dotyczy wskaźników 102-8 i 405-1).

Liczba pracowników w podziale na czas zatrudnienia:

(w przeliczeniu na osoby)

 

Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia
Opis Wartość
Czas określony (łącznie) 1 315
Kobiety 847
Mężczyźni 468
Czas nieokreślony (łącznie) 9 803
Kobiety 6 936
Mężczyźni 2 867
Liczba pracowników banku (w przeliczeniu na osoby) w podziale na czas zatrudnienia i regiony
Opis Wartość
Czas określony (łącznie) 1 315
Stolica 313
Aglomeracje 521
Duże miasta 211
Pozostałe 270
Czas nieokreślony (łącznie) 9 803
Stolica 1 884
Aglomeracje 4 195
Duże miasta 1 675
Pozostałe 2 049

Liczba pracowników i współpracowników banku zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:

Liczba pracowników i współpracowników banku zatrudnionych na podstawie umów innych niż umowy o pracę (w przeliczeniu na osoby) w podziale na:
Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (łącznie) 1 509
Kobiety 971
Mężczyźni 538
Zatrudnieni na podstawie umowy o dzieło (łącznie) 3
Kobiety 3
Mężczyźni 0
GRI:
 • [401-1] Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania

  Przejdź do listy wskaźników

Liczba pracowników na koniec 2019 r.

Liczba nowo zatrudnionych pracowników:

Liczba pracowników na koniec 2019 r. 11 118
w tym kobiet: 7 783
w tym mężczyzn: 3 335
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć:
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: 1 411
w tym kobiet: 895
w tym mężczyzn: 516
Udział nowo zatrudnionych pracowników w łącznej liczbie pracowników – w podziale na płeć:
w tym kobiet:* 11,50%
w tym mężczyzn:** 15,48%
Udział nowo zatrudnionych kobiet w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników: 63,43%
Udział nowo zatrudnionych mężczyzn w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników: 36,57%
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na grupy wiekowe
Liczba pracowników <30 1 911
Liczba pracowników 30-50 7 818
Liczba pracowników >50 1 389
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku <30 733
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku 30-50 653
Liczba nowo zatrudnionych pracowników w wieku >50 25
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30  w łącznej liczbie pracowników 6,59%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników 5,87%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników 0,22%
Udział nowo zatrudnionych pracowników <30 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 51,95%
Udział nowo zatrudnionych pracowników 30-50 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 46,28%
Udział nowo zatrudnionych pracowników >50 w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników 1,77%
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników w 2019 r. (w przeliczeniu na osoby), w podziale na: lokalizację:
Pełny etat 1 250
Stolica 328
Aglomeracje 507
Duże miasta 174
Pozostałe 241
Niepełny etat 161
Stolica 44
Aglomeracje 90
Duże miasta 23
Pozostałe 4
Łączna liczba nowo zatrudnionych pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na lokalizacje
Liczba pracowników: Stolica 2 197
Liczba pracowników: Aglomeracje 4 716
Liczba pracowników: Duże miasta 1 886
Liczba pracowników: Pozostałe 2 319
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Stolica 372
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje 597
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta 197
Liczba nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe 245
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Stolica
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
16,93 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
12,66 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
10,45 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe
w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji
10,56 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Stolica
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
26,37 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Aglomeracje
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
42,31 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Duże miasta
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
13,96 %
Udział nowo zatrudnionych pracowników: Pozostałe
w łącznej liczbie nowo zatrudnionych pracowników
17,36 %

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek

Liczba odejść pracowników

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na płeć
Liczba pracowników ogółem: 11 118
w tym kobiet: 7 783
w tym mężczyzn: 3 335
Liczba odejść pracowników: 2 826
w tym kobiet: 1 955
w tym mężczyzn: 871
Udział odejść pracowników w łącznej liczbie pracowników w podziale na płeć:
w tym kobiet: 25,12%
w tym mężczyzn: 26,12%
Udział odejść kobiet w łącznej liczbie odejść pracowników: 69,17%
Udział odejść mężczyzn w łącznej liczbie odejść pracowników: 30,82%
Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na wiek
Liczba pracowników <30 1 911
Liczba pracowników 30-50 7 818
Liczba pracowników >50 1 389
Liczba odejść pracowników w wieku <30 561
Liczba odejść pracowników w wieku 30-50 1 891
Liczba odejść pracowników w wieku >50 374
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 29,36%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 24,19%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie pracowników w danej grupie wiekowej 26,93%
Udział odejść pracowników <30 w łącznej liczbie odejść pracowników 19,85%
Udział odejść pracowników 30-50 w łącznej liczbie odejść pracowników 66,91%
Udział odejść pracowników >50 w łącznej liczbie odejść pracowników 13,23%

*Stosunek nowozatrudnionych kobiet w raportowanym okresie do liczby wszystkich kobiet zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2019.

**Stosunek nowozatrudnionych mężczyzn w raportowanym okresie do liczby wszystkich mężczyzn zatrudnionych w banku na umowie o pracę na dzień 31.12.2019.

Łączna liczba odejść pracowników (w przeliczeniu na osoby) w podziale na lokalizacje
Liczba pracowników: Solica 2 197
Liczba pracowników: Aglomeracje 4 716
Liczba pracowników: Duże miasta 1 886
Liczba pracowników: Pozostałe 2 319
Liczba odejść: Stolica 657
Liczba odejść: Aglomeracje 1 072
Liczba odejść: Duże miasta 551
Liczba odejść: Pozostałe 546
Udział odejść: Stolica w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 29,9%
Udział odejść: Aglomeracje w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 22,73%
Udział odejść: Duże miasta w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 29,21%
Udział odejść: Pozostałe w łącznej liczbie pracowników w danej lokalizacji 23,54%
Udział odejść: Stolica w łącznej liczbie odejść pracowników 23,25%
Udział odejść: Aglomeracje w łącznej liczbie odejść pracowników 37,93%
Udział odejść: Duże miasta w łącznej liczbie odejść pracowników 19,50%
Udział odejść: Pozostałe w łącznej liczbie odjeść pracowników 19,32%
GRI:
 • [405-1] Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności

  Przejdź do listy wskaźników

Skład Zarządu banku wg kategorii wiekowej i różnorodności 

Skład Zarządu banku wg kategorii wiekowej i różnorodności
Grupa wiekowa Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 0% 44,44% 44,44%
>50 lat 11,1% 44,44% 55,56%
Łączny odsetek 11,1% 88,89% 100%
Obcokrajowcy 0% 33,33 33,33%

Skład Rady Nadzorczej banku wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Rady Nadzorczej banku wg kategorii wiekowej i różnorodności
Grupa wiekowa Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
Kobiety (%) Mężczyźni (%) Łącznie odsetek każdej kategorii (%)
<30 lat 0% 0% 0%
30-50 lat 11% 0% 11%
>50 lat 22% 67% 89%
Łączny odsetek 33% 67% 100%
Obcokrajowcy 11% 56% 67%