Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Zarządzanie różnorodnością

GRI:
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. Podejście do zarządzania i jego elementy - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn.

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn. Ewaluacja podejścia do zarządzania - dla tematu istotnego: różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn.

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Różnorodność i poszanowanie praw człowieka są integralnymi elementami kultury naszej organizacji.

Chcemy budować inkluzywne i różnorodne środowisko pracy. Dążymy do zachowania równowagi płci na stanowiskach kierowniczych i w zarządzie oraz do wyrównywania różnic płacowych między mężczyznami i kobietami. Nasze działania skupiają się także na wspieraniu i promowaniu zatrudniania osób z niepełnosprawnością.

Kwestie ochrony i promowania różnorodności w banku regulują następujące polityki:

Generalny Kodeks Postępowania 

to nadrzędny dokument wyznaczający standardy działania oraz promujący postawy i sposób postępowania pracowników Grupy Santander. Kodeks jest oparty na wartościach Przyjazny, Rzetelny, Dla Ciebie i stanowi zbiór zasad obowiązujących wszystkich pracowników naszego banku niezależnie od pełnionych przez nich funkcji. (Generalny Kodeks Postępowania)

Polityka „Szacunek i godność”

Polityka precyzuje, w jaki sposób należy tworzyć różnorodne środowisko pracy, w którym przestrzegane są zasady etyczne oraz szanowana jest godność osobista każdego z pracowników. Dokument służy przeciwdziałaniu negatywnym zjawiskom dyskryminacji, mobbingu czy molestowania. Załącznikiem do tej polityki jest dokument „Wsparcie dla rodziców”, który opisuje działania banku skierowane do osób długotrwale nieobecnych z powodu ciąży lub korzystających z urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.

Polityka Różnorodności w składzie Zarządu Banku

Polityka zawiera zobowiązanie, że bank będzie dokładać wszelkich starań, aby kandydaci na członków Zarządu i osoby pełniące najważniejsze funkcje charakteryzowali się szerokim spektrum cech i kompetencji oraz odznaczali się niezależnością sądów i opinii. Ponadto Polityka zapewnia o działaniach na rzecz równowagi płci w składzie Zarządu i deklaruje brak jakiejkolwiek dyskryminacji wśród kandydatów na członków Zarządu.

Polityka praw człowieka

Polityka formułuje szereg zasad w odniesieniu do różnych grup interesariuszy, w tym zobowiązuje bank do: zapewnienia wszystkim pracownikom równych szans dostępu do pracy i możliwości awansu; zapobiegania nierównemu traktowaniu ze względu na wiek, płeć, rasę, religię, pochodzenie, stan cywilny oraz sytuację materialną.

Zobowiązania banku jako sygnatariusza Karty Różnorodności

Zobowiązania dotyczą tworzenia kultury organizacyjnej opartej na szacunku dla różnorodności, rozwijania polityki i mechanizmów skutecznie wspierających równe traktowanie i zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy, promowania korzyści wynikających z różnorodności wśród interesariuszy (pracowników, społeczności lokalnych, akcjonariuszy, klientów) oraz raportowania podjętych działań i ich rezultatów.

Polityka zrównoważonego rozwoju

Polityka traktuje o poszanowaniu różnorodności, zakazując dyskryminacji z powodu płci, rasy/pochodzenia, wieku lub jakichkolwiek innych uwarunkowań oraz nakazuje równe traktowanie pracowników i dążenie do osiągnięcia zrównoważonej reprezentacji kobiet i mężczyzn w odniesieniu do wszystkich funkcji i zakresów obowiązków.

Programy rozwojowe dla kobiet realizowane w 2019 r.

 • Rada Nadzorcza dąży do osiągnięcia poziomu co najmniej 30% kobiet w składzie Zarządu do 2025 r. oraz zwiększenia zróżnicowania pod względem pochodzenia geograficznego.

W ramach programów kobiety liderki budowały swoją markę osobistą, opierając się na sesjach inspiracyjnych i mentoringowych poświęconych przywództwu. Rozwijaliśmy działania na rzecz społeczności kobiet i wspierające kobiety w miejscu pracy w rolach ekspertek i liderek w organizacji oraz poza nią.

Kobieca Strona Biznesu

To program zainicjowany w 2018 r. przez kobiety dla kobiet. Jego celem jest zwiększenie liczby kobiet w Santander Bank Polska na stanowiskach menedżerskich. Zależy nam, aby kobiety angażowały się w budowanie społeczności kobiet w Santander Bank Polska i całej Grupie Santander, bez lęku podejmowały wyzwania zawodowe i inwestowały w swój rozwój osobisty.

Program jest jednym z działań w ramach projektu Diversity & Inclusion, dziejącego się obecnie w całej Grupie Santander oraz przyjętego w strategii HR naszego banku. Program jest elementem wdrażania przez bank zapisów Karty Różnorodności.

Działania w ramach projektu:

 • mentoring

 • spotkania motywacyjne

 • spotkania networkingowe

Santander W50

Ten mentorski program kierujemy do doświadczonych menedżerek i specjalistek. Jego celem jest wsparcie w przygotowaniu do pełnienia najwyższych stanowisk w firmach i organizacjach poprzez m.in. zdefiniowanie obszarów do rozwoju, budowanie samoświadomości, opracowanie indywidualnego planu mentoringu czy przekazanie uczestniczkom merytorycznej wiedzy dotyczącej zarządzania projektami i metod zarządzania zespołem.

Monitoring wynagradzania kobiet i mężczyzn

W ramach działań na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn Bank prowadzi monitoring wynagradzania pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) i GPG (Gender Pay Gap). Więcej na ten temat i na temat wynagrodzeń kobiet i mężczyzn w Santander Bank Polska przeczytasz w sekcji Wynagrodzenia i benefity.

Wsparcie kobiet we współpracy z partnerami

 • W ramach współpracy z Vital Voices Poland i z Fundacją im. Lesława Pagi jesteśmy partnerem programów dedykowanych kobietom. Pracownice banku występują w roli ekspertek, mentorek lub biorą udział w procesach mentoringu.

 • W 2019 r. byliśmy partnerem konferencji Women in Tech Summit, drugiej największej w Europie konferencji dla kobiet w dziedzinie technologii.

 • Wdrażamy akcję „Dwie godziny dla rodziny” organizowaną w ramach Międzynarodowego Dnia Rodzin – pracownicy banku zatrudnieni na umowę o pracę mogą skorzystać z dodatkowych dwóch godzin usprawiedliwionej nieobecności, by przeznaczyć ten czas swoim bliskim.

 • Wspieramy kobiety w MŚP. Prowadzimy inspirujące spotkania dla pracowników i klientów z sektora MŚP w różnych częściach Polski. Jest to okazja do dzielenia się praktykami i historiami biznesowymi, a także tworzenia sieci kontaktów i wspólnych działań CSR.

 • Uruchomiliśmy kobiece społeczności na platformie SantanderGO (#MAMY moc oraz #SantanderWomen), w którym kobiety mogą wymieniać się między sobą doświadczeniami i tworzyć grupy społecznościowe (np. grupy dla mam).

 • Zrealizowaliśmy m.in. Women’s Tech Week pod hasłem „Kobiety piszą kod przyszłości Santander”. Za pomocą historii naszych specjalistek pracujących na stanowiskach przyszłości (Data Analyst, UX, Cybersecurity etc.) obalaliśmy mity dotyczące małego zainteresowania kobiet obszarem IT. Rozmawialiśmy też o godzeniu ról zawodowych z opiekuńczymi.

Plany na 2020 r. w zakresie projektów rozwojowych dla kobiet

#SantanderWomen

W 2020 r. planujemy uruchomienie inicjatywy #SantanderWomen. Chcemy stworzyć zawodową społeczność kobiet i mężczyzn, której podstawą będą takie wartości jak: solidarność, wzajemna pomoc i wsparcie działań umożliwiających kobietom obejmowanie stanowisk menedżerskich. Celem inicjatywy będą działania inspiracyjne i rozwojowe skierowane do kobiet, i nie tylko. W ramach społeczności planujemy uruchomić newslettery z ciekawymi artykułami, a także spotkania inspiracyjne.

Promowanie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami

Od 2018 r. realizujemy program Różnosprawni, przygotowujący naszą organizację do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Zwiększamy w nim świadomość na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnościami oraz przełamujemy bariery związane z ich zatrudnieniem.

 • W banku na umowę o pracę zatrudnionych było 87 osób z niepełnosprawnościami (stan na 31.12.2019 r.)

Nasze działania w 2019 r.:
 • Prowadziliśmy komunikację i edukację na temat potrzeb i praw osób z niepełnosprawnością, w tym warsztaty z zakresu savoir vivre względem osób z niepełnosprawnością, a także cyklicznie artykuły „Przełam się wiedzą o niepełnosprawności”, były one skierowane do HR i menedżerów.
 • Zachęcaliśmy pracowników do dzielenia się informacją o niepełnosprawności, co zaowocowało wdrożeniem w kwietniu 2020 r. dodatku finansowego dla tej grupy pracowników.
 • Rozszerzaliśmy współpracę z instytucjami (szkołami wyższymi, fundacjami i innymi instytucjami) wspierającymi pracodawców w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami w zakresie szkoleń, konsultacji i zatrudnienia.
 • Byliśmy głównym partnerem wydarzenia „Nocne Listowanie” Politechniki Wrocławskiej, którego celem była zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny dla niepełnosprawnych studentów.