Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Podejście do zrównoważonego rozwoju

 • 13 działania w dziedzinie klimatu
GRI:
 • [102-12] Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-15] Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-26] Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-29] Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-32] Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-1] Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny
  Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-2] Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny
  Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy wskaźników
 • [103-3] Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny
  Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne
  dla tematu istotnego: wyniki i wpływ ekonomiczny

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-31] Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [wskaźnik własny] opis strategii Banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju opis strategii Banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Jako instytucja finansowa poprzez naszą działalność biznesową i zaangażowanie społeczne przyczyniamy się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015–2030:

 • 3 dobre zdrowie i jakość życia

 • 4 dobra jakość edukacji

 • 5 równość płci

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca

 • 9 innowacyjność, przemysł, infrastruktura

 • 11 zrównoważone miasta i społeczności

 • 13 działania w dziedzinie klimatu

 • 17 partnerstwa na rzecz celów

Podejście Grupy Santander Bank Polska do odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju łączy się z przyjętymi przez nas Principles for Responsible Banking (PRB), czyli zasadami odpowiedzialnej bankowości. Na podejmowane przez nas zobowiązania i realizację działań ma wpływ strategia biznesowa. Tworząc wartość dla naszych interesariuszy, wyznaczyliśmy dwa główne filary i priorytety związane ze zrównoważonym rozwojem:

 • Zielony Bank

  Dbałość o środowisko i wspieranie rozwiązań ekologicznych, wpływających na poprawę jakości życia.

 • Inkluzywna bankowość

  Włączanie w rynek usług finansowych osób dotychczas z niego wykluczonych (ze względu na różnorodne uwarunkowania, np. brak dedykowanej oferty) oraz edukacja finansowa.

Zielony Bank

 • Dbamy o środowisko zarówno w działaniach zewnętrznych jak i wewnętrznych
 • Cel Dobre zdrowie i jakość życia, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Zrównoważone miasta i społeczności, Działania w dziedzinie klimatu, Partnerstwo na rzecz celów
 • Zielona oferta, Zielony Bank

Inkluzywna bankowość

 • Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształcenie ustawiczne
 • Cele: Dobra jakość edukacji, Równość płci, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura, Partnerstwo na rzecz celów
 • Bank dla osób z niepełnosprawnościami/ osób starszych, Bank dopasowany do specyficznych potrzeb (oferta dla Ukraińców), Edukacja finansowa na każdym etapie życia

Fundacja Santander Bank Polska – programy społeczne i wolontariaty

Santander Universidades

Principles for Responsible Banking

W zarządzaniu organizacją stosujemy Principles for Responsible Banking (PRB), czyli zasady odpowiedzialnej bankowości. Zasady zostały zaproponowane przez UNEP FI (Inicjatywa ds. Finansów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska) i wypracowane w zamkniętym procesie we współpracy z podmiotami sektora bankowego i organizacjami pozarządowymi. Grupa Santander pracowała nad stworzeniem PRB i była jednym z sygnatariuszy dokumentu ogłoszonego we wrześniu 2019 r. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

Zasady odpowiedzialnej bankowości określają ramy dla zrównoważonego systemu bankowego oraz – stosowane w praktyce – pozwalają wykazać wpływ naszej branży na otoczenie zewnętrzne. Sześć zasad jest spójnych z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ na lata 2015–2030 i porozumieniem paryskim z 2015 r. dotyczącym neutralności klimatycznej.

Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład do zaspokajania potrzeb jednostek oraz osiągania celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.

Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając im działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Będziemy aktywnie i odpowiedzialnie konsultowali się, angażowali i współpracowali z interesariuszami, aby osiągać cele istotne dla społeczeństwa.

Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Będziemy dokonywali okresowego przeglądu wdrażania zasad. Będziemy transparentni w kwestii naszego wpływu na otoczenie, rozliczając się z pozytywnych i negatywnych skutków działalności i naszego wkładu w realizację celów istotnych dla społeczeństwa.

Odpowiedzialna bankowość jest głęboko zakorzeniona w strategii całej Grupy Santander. Rozumiemy przez nią odpowiedzialność wobec osób, z którymi wchodzimy w relacje jako bank – naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy i społeczności, w których działamy. Wiemy, jak duże zaufanie w nas pokładają i jesteśmy świadomi, jak łatwo można je stracić. Naszą ambicją jest być liderem, który kreuje trendy i wyznacza standardy odpowiedzialnej bankowości na świecie i w Polsce. Dlatego zarówno na poziomie Grupy Santander, jak i w Santander Bank Polska chętnie angażujemy się w inicjatywy, których celem jest podnoszenie standardów zarządzania, relacji z klientem i przejrzystość w prezentowaniu wyników naszych działań.

Michał Gajewski
Prezes Zarządu

Polityki i dokumenty definiujące podejście do zrównoważonego rozwoju

Nasze dobrowolne zobowiązania etyczne, społeczne i środowiskowe wykraczające poza ramy prawne reguluje przede wszystkim Polityka Santander Bank Polska dot. zrównoważonego rozwoju (CSR, Corporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu). Polityka umożliwia zarządzanie ryzykiem społecznym i środowiskowym oraz budowanie długoterminowej wartości dla wszystkich interesariuszy. Zapisy zawarte w polityce uzupełniają następujące dokumenty:

 • Polityka dotycząca zmian klimatycznych,
 • Polityka dotycząca praw człowieka,
 • Polityka dotycząca wolontariatu pracowniczego,
 • polityki zarządzania ryzykiem sektorowym dla sektorów o podwyższonym ryzyku, w tym przemysłu zbrojeniowego, sektora energetycznego, górnictwa i metalurgii oraz przemysłu drzewnego.

Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej w Santander Bank Polska

GRI:
 • [102-18] Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-20] Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe

  Przejdź do listy wskaźników

Głównym ciałem zarządczym odpowiadającym za kwestie CSR w banku jest Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej, któremu przewodniczy Prezes Zarządu.

 • Zakres zadań i kompetencji Komitetu:

  • określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej,
  • zarządzanie polityką odpowiedzialnego biznesu i kulturą organizacyjną w Grupie Santander Bank Polska,
  • zapewnianie realizacji postanowień polityk społeczno-środowiskowych Santander Bank Polska,
  • zatwierdzanie długoterminowych planów działań z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej Santander Bank Polska,
  • koordynowanie strategii odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej, sprawowanie nadzoru i dopasowywanie do celów biznesowych Grupy,
  • monitorowanie i prowadzenie ewaluacji wdrażanych w ramach strategii przedsięwzięć i projektów,
  • prowadzenie analizy organizacji pod kątem odpowiedzialnej bankowości oraz przestrzegania standardów kultury organizacyjnej.
 • 4 czerwca 2019 r., Michał Gajewski, Prezes Zarządu, został wybrany do składu zarządu Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB), największej organizacji upowszechniającej standardy odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Zaangażowanie przedstawiciela najwyższych władz Santander Bank Polska w działalność FOB potwierdza, że zasady Principles for Responsible Banking są częścią naszej strategii biznesowej.