Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Edukacja w zakresie etyki

 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca
GRI:
 • [102-17] Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:
 • 91%

  pracowników wzięło udział w szkoleniu e-learningowym dotyczącym etyki i zapewnienia zgodności (zagadnienia ujęte w Generalnym Kodeksie Postępowania, przeciwdziałanie korupcji, Model Corporate Defense).

W 2019 r. zrealizowaliśmy szereg inicjatyw zwiększających świadomość etyczną oraz zwiększających wiedzę pracowników o kulturze organizacyjnej w naszej organizacji. Należały do nich:

 • kontynuacja kampanii komunikacyjnej promującej postawy etyczne oraz prezentującej sposoby zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, w tym:
  • publikowanie w intranecie cyklicznych artykułów i materiałów wideo poświęconych m.in. zasadom przyjmowania i wręczania upominków, identyfikacji zachowań mobbingowych czy relacjom pomiędzy menedżerami a podwładnymi,
  • przygotowanie filmu promującego kanały zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości pt. Kto odbiera telefon zaufania?,
  • etyczne studium przypadku w ramach Tygodnia Kultury Ryzyka (ćwiczenie do realizacji w zespołach),
 • opracowanie działań edukacyjnych dla kadry menedżerskiej w oparciu o wnioski wynikające ze zgłoszeń – we współpracy z Departamentem Rozwoju,
 • rozpoczęcie cyklicznych spotkań dyrektora Biura Etyki i Relacji z Członkami Zarządu – dzielenie się wnioskami i rekomendacjami przygotowanymi na bazie zgłoszonych spraw pracowniczych,
 • szkolenie e-learningowe, dla pracowników, poświęcone reagowaniu i przeciwdziałaniu takim zjawiskom jak: mobbing, dyskryminacja i molestowanie oraz poszukiwaniu wsparcia w przypadku naruszenia standardów etycznych zgodnie z polityką „Szacunek i godność”. Szkolenie zostało wdrożone jako obowiązkowe w 2018 r. i w 2019 r. było realizowane przez nowo zatrudnionych pracowników.
Promujemy postawy etyczne w biznesie

Uczestniczymy w inicjatywie UN Global Compact Network PolandStandard Programu Etycznego. Instytucje partnerskie wraz z Koalicją Rzeczników Etyki (skupiającą ponad 100 firm i instytucji) wypracowały wspólnie Standard Minimum Programu Etycznego – zestaw wartości i narzędzi uznanych za fundament programu etycznego w organizacji każdej wielkości. Santander Bank Polska brał aktywny udział w jego opracowaniu.