Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Indeks GRI Standards

Indeks wskaźników GRI
Lista wskaźników ujętych w raporcie
Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Miejsce w Raporcie (SDGs)[1] PRB[2] ESG[3] KE / TCFD[4]
GRI 101. Foundation 2016 Informacje podstawowe [Nie obejmuje żadnych wskaźników]
I. UJAWNIENIA PROFILOWE [General Disclosures 2016]
GRI 102-1 GRI 102. General Disclosures 2016 Nazwa organizacji O Santander Bank Polska
GRI 102-2 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi O Santander Bank Polska

Klienci i usługi

Klienci detaliczni

Klienci biznesowi

GRI 102-3 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja siedziby głównej organizacji Siedziba rejestrowa banku mieści się w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 17.

Kontakt

GRI 102-4 GRI 102. General Disclosures 2016 Lokalizacja działalności operacyjnej Miejscem prowadzenia działalności jest cała Polska.

O Santander Bank Polska

GRI 102-5 GRI 102. General Disclosures 2016 Forma własności i struktura prawna organizacji O Santander Bank Polska
GRI 102-6 GRI 102. General Disclosures 2016 Obsługiwane rynki O Santander Bank Polska
GRI 102-7 GRI 102. General Disclosures 2016 Skala działalności, w tym: O Santander Bank Polska
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie O Santander Bank Polska
GRI 102-8 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane dotyczące pracowników oraz innych osób świadczących pracę na rzecz organizacji Struktura zatrudnienia SDG 5, 8
GRI 102-9 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis łańcucha dostaw Odpowiedzialny łańcuch dostaw
GRI 102-10 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości CSR w wyborze dostawców SDG 5 ESG społeczne
GRI 102-11 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienie, czy i w jaki sposób organizacja stosuje zasadę ostrożności Ryzyka i wpływ

Polityki

ESG środowisko KE/TCFD
GRI 102-12 GRI 102. General Disclosures 2016 Zewnętrzne, przyjęte lub popierane przez organizację ekonomiczne, środowiskowe i społeczne deklaracje, zasady i inne inicjatywy Podejście do zrównoważonego rozwoju

Strategia biznesowa

Partnerstwa

Inicjatywy zewnętrzne

Odpowiedzialna sprzedaż i marketing

SDG 12, 13, 17 PRB 4 ESG środowisko

ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

GRI 102-13 GRI 102. General Disclosures 2016 Członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach Członkostwo w stowarzyszeniach SDG 13, 17 PRB 4
Strategia
GRI 102-14 GRI 102. General Disclosures 2016 Oświadczenie kierownictwa najwyższego szczebla Wywiad z Prezesem ESG środowisko

ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

GRI 102-15 GRI 102. General Disclosures 2016 Opis kluczowych wpływów, szans i ryzyk Wywiad z Prezesem

Podejście do zrównoważonego rozwoju

Ryzyka i wpływ

Strategia biznesowa

Nasze podejście

Zielona oferta – produkty i usługi

SDG 3, 8, 12, 13, 17 PRB 1, 2 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

KE/TCFD
Wskaźnik własny Nie dotyczy Opis strategii banku, w tym podejścia do zarządzania kwestiami odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju Podejście do zrównoważonego rozwoju

Strategia biznesowa

SDG 13, 17 PRB 1
Etyka
GRI 102-16 GRI 102. General Disclosures 2016 Wartości organizacji, kodeks etyki, zasady i normy zachowań Kodeks postępowania SDG 8 ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

GRI 102-17 GRI 102. General Disclosures 2016 Mechanizmy umożliwiające uzyskanie porady dot. zachowań w kwestiach etycznych i prawnych oraz spraw związanych z integralnością organizacji Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

Edukacja w zakresie etyki

SDG 8 ESG ład organizacyjny
Zarządzanie
GRI 102-18 GRI 102. General Disclosures 2016 Struktura nadzorcza organizacji wraz z komisjami podlegającymi pod najwyższy organ nadzorczy Struktura zarządcza

Podejście do zrównoważonego rozwoju

SDG 13, 17 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 102-20 GRI 102. General Disclosures 2016 Odpowiedzialność zarządu za tematy ekonomiczne, społeczne i środowiskowe Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 102-21 GRI 102. General Disclosures 2016 Konsultowanie z interesariuszami kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Nasi interesariusze PRB 4 ESG ład organizacyjny
GRI 102-22 GRI 102. General Disclosures 2016 Skład najwyższego organu zarządczego oraz jego komitety Struktura zarządcza ESG ład organizacyjny
GRI 102-23 GRI 102. General Disclosures 2016 Przewodniczący najwyższego organu zarządczego Struktura zarządcza ESG ład organizacyjny
GRI 102-26 GRI 102. General Disclosures 2016 Rola najwyższego organu zarządczego w definiowaniu celów, wartości i strategii Struktura zarządcza

Podejście do zrównoważonego rozwoju

SDG 13, 17 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 102-29 GRI 102. General Disclosures 2016 Identyfikacja i zarządzanie wpływem społecznym i środowiskowym Podejście do zrównoważonego rozwoju

Strategia biznesowa

SDG 13, 17 PRB 2 ESG środowisko

ESG społeczne

ESG ład organizacyjny

GRI 102-31 GRI 102. General Disclosures 2016 Przegląd kwestii ekonomicznych, społecznych i środowiskowych Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 5 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 102-32 GRI 102. General Disclosures 2016 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 6 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 102-35 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka wynagradzania Wynagrodzenia i benefity SDG 5, 8
Zaangażowanie interesariuszy
GRI 102-40 GRI 102. General Disclosures 2016 Lista grup interesariuszy angażowanych przez organizację raportującą Nasi interesariusze PRB 4 ESG ład organizacyjny
GRI 102-41 GRI 102. General Disclosures 2016 Pracownicy objęci umowami zbiorowymi Wynagrodzenia i benefity SDG 5, 8
GRI 102-42 GRI 102. General Disclosures 2016 Podstawy identyfikowania i selekcji interesariuszy angażowanych przez organizację Nasi interesariusze PRB 4 ESG ład organizacyjny
GRI 102-43 GRI 102. General Disclosures 2016 Podejście do angażowania interesariuszy, włączając częstotliwość angażowania według typu i grupy interesariuszy Nasi interesariusze PRB 4 ESG ład organizacyjny
GRI 102-44 GRI 102. General Disclosures 2016 Kluczowe tematy i problemy poruszane przez interesariuszy Nasi interesariusze PRB 4 ESG ład organizacyjny
Raportowanie
GRI 102-45 GRI 102. General Disclosures 2016 Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym O Santander Bank Polska
GRI 102-46 GRI 102. General Disclosures 2016 Proces definiowania treści raportu O raporcie ESG ład organizacyjny
GRI 102-47 GRI 102. General Disclosures 2016 Zidentyfikowane istotne tematy O raporcie ESG ład organizacyjny
GRI 102-48 GRI 102. General Disclosures 2016 Wyjaśnienia dotyczące efektów jakichkolwiek korekt informacji zawartych w poprzednich raportach z podaniem powodów ich wprowadzenia oraz ich wpływu O raporcie
GRI 102-49 GRI 102. General Disclosures 2016 Znaczne zmiany w stosunku do poprzedniego raportu dotyczące zakresu, zasięgu lub metod pomiaru zastosowanych w raporcie O raporcie
GRI 102-50 GRI 102. General Disclosures 2016 Okres raportowania O raporcie
GRI 102-51 GRI 102. General Disclosures 2016 Data publikacji ostatniego raportu (jeśli został opublikowany) O raporcie
GRI 102-52 GRI 102. General Disclosures 2016 Cykl raportowania O raporcie
GRI 102-53 GRI 102. General Disclosures 2016 Dane kontaktowe Kontakt
GRI 102-54 GRI 102. General Disclosures 2016 Wskazanie, czy raport sporządzono zgodnie ze Standardem GRI w opcji Core lub Comprehensive O raporcie
GRI 102-55 GRI 102. General Disclosures 2016 Indeks treści GRI O raporcie
GRI 102-56 GRI 102. General Disclosures 2016 Polityka i obecna praktyka w zakresie zewnętrznej weryfikacji raportu Przewodnik po raporcie
KE/TCFD Wpływ kwestii klimatycznych i ryzyk z nimi związanych na model biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa. Wpływ modelu biznesowego na klimat Ryzyka i wpływ

Zielona oferta – produkty i usługi

Wpływ na klimat 

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego Ryzyka i wpływ

Wpływ na klimat

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości Zielona oferta – produkty i usługi

Wpływ na klimat

PRB 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niej Nasze podejście

Polityki

SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych Cele

Wpływ na klimat

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki Cele

Wpływ na klimat

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem

Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi

Nasze podejście

Polityki

Ryzyka

SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1,2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiem Ryzyka i wpływ

Ryzyka

Wpływ na klimat

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Główne rodzaje ryzyka związanego z klimatem w całym łańcuchu wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Mapy ryzyka, które uwzględniają kwestie związane z klimatem Ryzyka i wpływ

Ryzyka

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych Ryzyka i wpływ

Wpływ na klimat

ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
II. UJAWNIENIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE ISTOTNYCH TEMATÓW
Temat raportowania: Wyniki i wpływ ekonomiczny.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 2 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 2 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 PRB 2 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

GRI 201-1 Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona O Santander Bank Polska
GRI 203-2 Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny Podejście do zrównoważonego rozwoju SDG 13, 17 ESG środowisko

ESG ład organizacyjny

Temat raportowania: Inkluzywna bankowość – dostępność produktów i usług, przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i edukacja finansowa.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Klientocentryczność

Cyfryzacja i innowacje

Bankowość bez barier

Santander Universidades

Edukacja finansowa

ESG 4, 8, 10, 11 PRB 1 ESG społeczne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Klientocentryczność

Cyfryzacja i innowacje

Bankowość bez barier

Santander Universidades

Edukacja finansowa

SDG 4, 8, 10, 11 PRB 1 ESG społeczne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Klientocentryczność

Cyfryzacja i innowacje

Bankowość bez barier

Santander Universidades

Edukacja finansowa

SDG 4, 8, 10, 11 PRB 1 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie Klienci detaliczni

Klienci biznesowi

PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej Klienci i usługi

Cyfryzacja i innowacje

Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba interakcji w kanałach zdalnych Klienci i usługi
Wskaźnik własny Nie dotyczy Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) Klienci detaliczni

Cyfryzacja i innowacje

Wsparcie w trudnych sytuacjach

PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier Bankowość bez barier SDG 8, 10
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku Santander Universidades SDG 4, 8, 11 ESG społeczne
FS 14 Suplement sektorowy Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych Bankowość bez barier SDG 8, 10 PRB 3
Temat raportowania: Rola wartości i etyki w kulturze organizacyjnej, w tym budowanie odpowiedzialnych postaw pracowników.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Kodeks postępowania

Przeciwdziałanie korupcji

Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

SDG 8 ESG ład organizacyjny
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Kodeks postępowania

Przeciwdziałanie korupcji

Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

SDG 8 ESG ład organizacyjny
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Kodeks postępowania

Przeciwdziałanie korupcji

Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki

SDG 8 ESG ład organizacyjny
GRI 205-2 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo) Przeciwdziałanie korupcji
GRI 205-3 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie Przeciwdziałanie korupcji
Wskaźnik własny Nie dotyczy Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku Edukacja w zakresie etyki PRB 5 ESG ład organizacyjny
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania Zgłaszanie wątpliwości dotyczących etyki SDG 8 PRB 5 ESG ład organizacyjny
Tematy raportowania: Odpowiedzialna sprzedaż i przeciwdziałanie misselingowi. Etyczna komunikacja marketingowa i rzetelne, zrozumiałe dla klientów informowanie o produktach i usługach. Zgodność z regulacjami.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
GRI 417-2 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
GRI 417-3 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
GRI 419-1 GRI 419. Zgodność z prawem 2016 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami Odpowiedzialna sprzedaż i marketing SDG 12, 17
Temat raportowania: Jakość obsługi klientów i poziom ich satysfakcji.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Klientocentryczność
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Klientocentryczność
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Klientocentryczność
Wskaźnik własny Nie dotyczy Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta Klientocentryczność
Wskaźnik własny Nie dotyczy Wyniki pomiaru satysfakcji klienta Dialog z klientami – badanie potrzeb i satysfakcji
Temat raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Bezpieczeństwo PRB 3
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Bezpieczeństwo PRB 3
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Bezpieczeństwo PRB 3
GRI 418-1 GRI 418. Prywatność klientów 2016 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych Bezpieczeństwo
Wskaźnik własny Nie dotyczy Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa Bezpieczeństwo
Temat raportowania: Wpływ na klimat i środowisko.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Nasze podejście

Polityki

SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Nasze podejście

Polityki

SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Cele ESG środowisko KE/TCFD
Wskaźnik własny Nie dotyczy Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu Zielona oferta – produkty i usługi PRB 2 ESG środowisko KE/TCFD
GRI 301-1 GRI 301. Surowce 2016 Surowce według wagi i objętości Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii w organizacji Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
GRI 305-1 GRI 305. Emisje 2016 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
GRI 305-2 GRI 305. Emisje 2016 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
GRI 305-3 GRI 305. Emisje 2016 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Wpływ na klimat ESG środowisko KE/TCFD
GRI 308-1 GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych CSR w wyborze dostawców SDG 5 ESG społeczne KE/TCFD
Temat raportowania: Warunki zatrudnienia i satysfakcja pracowników.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Kultura korporacyjna

Cele i priorytety

ESG społeczne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Kultura korporacyjna

Cele i priorytety

ESG społeczne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Kultura korporacyjna

Cele i priorytety

ESG społeczne
Zatrudnienie
GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania Struktura zatrudnienia SDG 5, 8
GRI 202-1 GRI 202. Wyniki ekonomiczne 2016 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej Wynagrodzenia i benefity SDG 5, 8
GRI 401-2 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym Wynagrodzenia i benefity SDG 5, 8
Bezpieczeństwo i higiena pracy
GRI 403-2 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2016 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą Bezpieczeństwo w miejscu pracy SDG 3, 8 ESG społeczne
Szkolenia i edukacja pracowników
GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia Szkolenia i edukacja SDG 5, 8 ESG społeczne
GRI 404-2 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego Szkolenia i edukacja SDG 5, 8 PRB 5 ESG społeczne
GRI 404-3 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia Szkolenia i edukacja SDG 5, 8 ESG społeczne
Temat raportowania: Różnorodność i równość szans w miejscu pracy, w tym równe wynagrodzenie kobiet i mężczyzn.
GRI 103-1 GRI 103. Podejście do zarządzania 2016 Wyjaśnienie tematów zidentyfikowanych jako istotne wraz ze wskazaniem ograniczeń Zarządzanie różnorodnością ESG społeczne
GRI 103-2 Podejście do zarządzania tematami zidentyfikowanymi jako istotne Zarządzanie różnorodnością ESG społeczne
GRI 103-3 Ewaluacja podejścia do zarządzania w ramach tematów zidentyfikowanych jako istotne Zarządzanie różnorodnością ESG społeczne
GRI 405-1 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności). Struktura zatrudnienia SDG 5, 8 ESG ład organizacyjny
GRI 405-2 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska Wynagrodzenia i benefity SDG 5, 8
GRI 406-1 GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji Przeciwdziałanie dyskryminacji SDG 5, 8 ESG społeczne
GRI 414-1 GRI 414. Ocena społeczna dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych CSR w wyborze dostawców SDG 5, 8 ESG społeczne
Zaangażowanie społeczne i polityka publiczna
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba pracowników – wolontariuszy zaangażowanych w projekty wolontariatu pracowniczego w raportowanym roku Wolontariat pracowniczy SDG 11 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok Wolontariat pracowniczy SDG 11 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego / rok Wolontariat pracowniczy SDG 11 ESG społeczne
GRI 415-1 GRI 415. Zaangażowanie społeczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 0 PLN

[1] Odniesienie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030

[2] Odniesienie do UNEP Finance Principles for Responsible Banking

[3] Odniesienie do czynników ESG (E-environment S – social G – governance)

[4] Odniesienia do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie zgłaszania informacji związanych z klimatem (z uwzględnieniem Wytycznych TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures)