Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Wpływ na klimat

GRI:
 • [301-1] Surowce według wagi i objętości Surowce według wagi i objętości

  Przejdź do listy wskaźników
 • [302-1] Zużycie energii w organizacji Zużycie energii w organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
 • [305-1] Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [305-2] Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

  Przejdź do listy wskaźników
 • [305-3] Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Banki odgrywają zasadniczą rolę w procesie uporządkowanego przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Santander Bank Polska wspiera i będzie towarzyszyć klientom w procesie transformacji energetycznej, finansując te projekty, które znacząco obniżają negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo.

Ryzyka zmian klimatu posiadają wysoki priorytet pośród innych znaczących ryzyk związanych z rozwojem działalności banku.
Rozwijamy praktykę monitorowania poziomu emisji gazów cieplarnianych związanych bezpośrednio i pośrednio z naszą działalnością.
W efekcie podjętych inicjatyw i przyjętych polityk, w 2019 roku osiągnęliśmy znaczącą poprawę i ograniczenie emisji bezpośrednich oraz pośrednich wynikających z własnej działalności banku, jak również w zdefiniowanym po raz pierwszy – monitorowanym obszarze obniżania emisyjności dla działalności klientów sektora energetycznego.

Emisja gazów cieplarnianych w wyniku działalności Banku w roku 2019

 • W 2019 r. całkowita emisja gazów cieplarnianych (CO2) w banku spadła ok. 2,7% względem poziomu łącznej emisji w 2018 r.

GRI:
 • [305-1] Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [305-2] Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi

  Przejdź do listy wskaźników
 • [305-3] Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

 

Emisja CO2 w 2019 r.

Emisja Wartość
Emisja CO2 w 2019 r. (w Mg/rok)
Emisje CO2 wynikające z zakupionej na potrzeby banku energii elektrycznej [tony] 25 355,16
Emisje CO2 związane z wytwarzaniem ciepła [tony] 3 315,46
Emisje CO2 związane z transportem i paliwem spalanym w silnikach pojazdów służbowych [tony] 8 475,04

Źródło: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019 opracowanie KOBiZE „WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i TSP DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2018 rok”, Warszawa grudzień 2019

GRI:

SurowiecZużycie

Zużycie surowców energetycznych w banku w 2019 r.
Benzyna [m3] 3 525
Gaz ziemny [m3] 1 417 876
Olej opałowy [tony] 148
Olej napędowy [m3] 114 115

Zużycie energii elektrycznej banku za lata 2017-2019

 • W 2019 r. całkowite zużycie energii elektrycznej w banku spadło ok. 8,8% względem poziomu zużycia energii w roku 2018.

GRI:
Other guidelines:

Zużycie energii w ramach działalności Banku w roku 2019

Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych [MWh]
Zużycie Wartość
Całkowite zużycie energii elektrycznej [MWh] 33 144,00
Całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych [MWh] 18 018,23
w tym z gazu ziemnego 15 100,38
w tym z oleju opałowego 1 776,70
w tym z oleju napędowego 1 141,15
Odsetek zielonej energii zakupionej przez bank w 2019 roku 15% – zgodnie z ustawą każdy sprzedawca w 2019 roku musiał sprzedawać energię z min. 15-proc. udziałem OZE.

W roku 2020 planujemy pozyskać 100% energii z OZE.

Źródło: Zużycie energii elektrycznej na podst. raportów od sprzedawcy. Zużycie w dużych budynkach, w których bank jest refakturowany, określone na podst. wartości odczytanych z faktur. Założenie do przeliczania litrów na MWh: 1 l olejów to 10 kWh, 1 m3 gazu to 10,65 kWh.

W ramach realizowanej strategii #ResponsibleBanking, od 1 stycznia 2020 r. kupowana przez bank energia elektryczna pochodzi w 100% z ekologicznych źródeł. Otrzymaliśmy certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron, który potwierdza, iż energia elektryczna sprzedawana dla banku w całości uczestniczy w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi z ekologicznych źródeł energii. Po zakończeniu umowy Santander Bank Polska otrzyma certyfikat, który będzie potwierdzeniem o ile przyczyniliśmy się do redukcji emisji CO2. Jako jeden z pierwszych krajów w Grupie Santander, w tak znaczący sposób przyczyniliśmy się do realizacji celu jaki postawiła sobie Grupa – do 2025 roku korzystanie we wszystkich budynkach Grupy wyłączenie z eko energii. Jednocześnie, w kolejnych latach, bank będzie kontynuować zakup energii elektrycznej z Odnawialnych Źródeł Energii.

Ponadto, w 2021 r. bank planuje wykonanie audytu efektywności energetycznej, co również przyczyni się do dalszego ograniczenia energochłonności i emisyjności. Dodatkowo, w 2019 r. rozpoczęliśmy przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001:2015. W okresie 2020-2021 planujemy certyfikację wdrożonego systemu zarządzania. Jako kolejny element pro-środowiskowy, do 2025 r., zgodnie z celami Grupy Santander każdy budynek HQ ma być certyfikowany w zakresie standardów środowiskowych.

Other guidelines:

Pozostała emisja związana z działalnością finansową

Santander Bank Polska od wielu lat z zaangażowaniem podchodzi do publikacji danych niefinansowych jak również wytycznych związanych z monitorowaniem i doskonaleniem mierzenia wpływu pośredniego w działalności finansowej. Rozumiemy swój istotny wpływ na redukcję emisji, które zaliczane są do zakresu 3 (tzw. pozostała emisja pośrednia) w zakresie głównej działalności finansowej, która ma wpływ na wzorce i podejmowane inicjatywy zapobiegania zmianom klimatu przez klientów banku, w szczególności sektory najbardziej wrażliwe.

Raportowanie wpływu pośredniego banku, w zakresie emisji swoich klientów jest uzależnione od jakości udostępnianych przez nich danych, ponieważ klienci również przygotowują się do raportowania nowych wymogów. Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu monitorowania i raportowania wskaźników odnoszących się do emisyjności wybranych grup klientów (wskaźnik emisji klientów sektora energetycznego – opisany dalej w treści raportu). Bank planuje udoskonalić i w pełni wdrożyć raportowanie w tym zakresie, w terminie wskazanym przez Unię Europejską tj. dwóch najbliższych lat.

Inwestowanie w zrównoważone projekty

W 2019 roku kontynuowaliśmy realizację przyjętych zasad zrównoważonego wzrostu poprzez zrównoważone i zielone finansowanie, deinwestycję w węgiel oraz wsparcie transformacji polskiego sektora energetycznego na niskoemisyjny model działania. Emisja zielonych obligacji, realizacja pierwszej w Polsce umowy kredytowej ESG-linked (E – environmental, S – social, G – governance), udzielanie kredytów oraz leasingów wspierających efektywność energetyczną. To tylko niektóre spośród wielu ekologicznych inicjatyw, które były podejmowane przez Santander Bank Polska.

 • 2017 – wprowadzenie pierwszych w historii polskiej bankowości oferowanych przez komercyjny bank zielonych obligacji.
 • 2019 – udział w emisji 10-letnich i 30-letnich zielonych obligacji Ministerstwa Finansów o wartości 2 mld EUR.
 • 2019 – nowa „Polityka sektora górniczego i przemysłu metalurgicznego”.

W 2020 roku Santander Bank Polska zapewnił największe dotychczas w Polsce finansowanie aktywów fotowoltaicznych (kwota kredytu ok.: 350 mln PLN, z czego 50% Santander Bank Polska). Jednocześnie bank wspiera transformację sektora energetycznego stosując nowe, niewykorzystywane do tej pory w Polsce instrumenty zielonego finansowania: szerzej opisane w innych sekcjach raportu kredyty ESG-linked oraz obligacje SDG-linked, które uzależniają wysokość marży m.in. od redukcji CO2 i zwiększenia mocy w OZE.

Bank jest aktywny także poza sektorem energetycznym. Przykładem są pierwsze korporacyjne zielone obligacje w sektorze mediów (Cyfrowy Polsat), których głównym celem było zmniejszenie emisji CO2.

W roku 2019 zaangażowanie banku w spółkach, które posiadają w swoim portfolio spółki węglowe zmniejszyło się o ok. 974 mln zł, czyli o ponad 30%. Do 2030 planujemy całkowitą redukcję ekspozycji banku wobec producentów węgla (związane to jest z wygaśnięciem wszystkich historycznie zawartych umów finansowania).

Zgodnie z deklaracją z 2019 roku, całkowicie odstąpiliśmy od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu. Do 2030 r. nastąpi całkowita redukcja ekspozycji banku wobec producentów węgla energetycznego.

Wszystkie nowo zawierane umowy finansowania spółek z sektora energetyki zawierają klauzule, które wykluczają finansowanie, z przyznanych środków, nakładów inwestycyjnych związanych z energetyką węglową. Santander Bank Polska zobowiązał się do wspierania transformacji branży energetycznej.

W zakresie usług finansowych polityka dotycząca zmian klimatycznych jest realizowana poprzez finansowanie i wspieranie projektów w zakresie:

 • energii odnawialnej

 • efektywności energetycznej

 • Pojazdów elektrycznych, hybrydowych oraz niskoemisyjnych

 • infrastruktury wykorzystywanej do zarządzania zasobami wodnymi oraz odpadami

 • produktów i usług dla sektora zrównoważonego budownictwa

 • działalności na rynku handlu emisjami gazów cieplarnianych

 • produktów dla branży rolnej oraz hodowli zwierząt (obejmujących takie ryzyka jak niekorzystne warunki pogodowe oraz inne ryzyka naturalne)

 • odpowiedzialnych inwestycji

Emisje pośrednie

Na poniższym wykresie wskazano zmianę wskaźnika emisyjności produkcji energii elektrycznej w latach 2018-2019 dla najważniejszych klientów banku z sektora energetycznego, stanowiących nie mniej niż 80% klientów tego sektora w portfelu finansowania banku.

W ramach wskazanych wyników za 2018 i 2019 r., zdefiniowaliśmy średnio-ważony poziom wskaźnika emisyjności produkcji energii elektrycznej dla portfela klientów banku, bazując na wielkości udzielonego danemu klientowi poziomu finansowania w portfelu klientów banku, oraz ich specyficznego wskaźnika emisyjności CO2/MWh dla wytwarzanej przez klientów banku energii.

GRI:
 • [305-3] Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Wskaźnik emisyjności produkowanej energii w CO2/MWh dla portfela klientów sektora energetycznego banku w latach 2018-2019

Wskaźnik emisyjności produkowanej energii w CO2/MWh dla portfela klientów sektora energetycznego banku w latach 2018-2019
Wskaźnik Wartość
Średnio-ważony wskaźnik emisji CO2/MWh dla Klientów Banku sektora energetycznego za rok 2018 0,8534 tCO2/MWh
Średnio-ważony wskaźnik emisji CO2/MWh dla Klientów Banku sektora energetycznego za rok 2019 0,8297 tCO2/MWh
GRI:
 • [305-3] Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Wskaźnik emisyjności CO2/MWh za 2019 r. produkowanej energii, przez finansowych, przez bank klientów sektora energetycznego energii obniżył się o ok. 3% w odniesieniu do danych dotyczących poziomu za 2018 r.

Wskazany trend obniżenia wskaźnika emisji klientów sektora energetycznego, jest zgodny z przyjętym przez bank zobowiązaniem do aktywnego uczestnictwa w transformacji tego sektora.

Powyższy wskaźnik był liczony przez bank po raz pierwszy, na bazie zebranych i udostępnionych przez klientów banku danych. Metodyka zbierania oraz weryfikacji danych będzie doskonalona, celem transparentnego śledzenia postępujących trendów w zakresie ograniczania śladu węglowego w tych wybranych sektorach, które najbardziej oddziałują na klimat i zgodnie z przyjętymi przez bank politykami.

Systemowe podejście do monitorowania tego typu danych i wskaźników pozwoli bankowi monitorować i weryfikować postęp w przyjętym zobowiązaniu uczestnictwa banku w transformacji energetycznej jak również odpowiednio dopingować oraz wspierać klientów banku w podróży w kierunku zrównoważonej gospodarki oraz zgodnie z wytycznymi dotyczącymi ograniczenia zmian klimatu.

Other guidelines:

Pozostała działalność Santander Bank Polska związana pośrednio z ograniczaniem zmian klimatu

Oprócz minimalizowania emisji gazów cieplarnianych, dokładamy starań, aby miejsca pracy i obsługi klienta były odzwierciedleniem naszego zaangażowania w ideę zrównoważonego rozwoju. W tym duchu, podejmowaliśmy inicjatywy związane z modernizacją budynków oraz otwarciem nowoczesnych przestrzeni dla naszych klientów i pracowników.

 • W 2019 r. kompleksowo zmodernizowaliśmy 34 oddziały banku. Dostosowaliśmy przestrzenie do Nowego Modelu Dystrybucji, który koncentruje się na profesjonalnej i komfortowej obsłudze klienta oraz stworzeniu przyjaznego środowiska pracy.

Każda placówka została zmodernizowana o nowe systemy klimatyzacyjne wpływające na zmniejszenie zużycia energii oraz instalacje wentylacyjne z rekuperacją – dzięki odzyskowi ciepła z wymienianego powietrza zmniejszamy zużycie energii cieplnej potrzebnej do ogrzewania placówek.

Oświetlenie wewnętrzne oraz zewnętrzne kasetony z logo banku są oparte wyłącznie na technologii LED. Materiały używane do wykańczania wnętrz nie zawierają szkodliwych substancji lotnych, a wszystkie elementy drewniane posiadają certyfikat FSC – potwierdzający użycie drewna tylko z legalnych źródeł.

Work Caffe

We wrześniu 2019 r. otworzyliśmy dla klientów pierwszy oddział w nowym formacie – Work/Café, który mieści się w Warszawie, w budynku Złota 44. To w pełni wyposażona przestrzeń co-workingowa, kawiarnia oraz nowoczesny oddział w jednym. Placówka, tak jak sam budynek, jest wyposażona w najnowocześniejsze technologie – gwarantujące najwyższy komfort, bezpieczeństwo oraz niskie zużycie energii, które optymalizowane jest przy pomocy systemu BMS. Stworzyliśmy komfortową przestrzeń do pracy dla naszych gości i klientów z dostępem do drukarek i Internetu Wi-Fi, wyposażoną w sale spotkań, budki telefoniczne.

To pierwsza tego typu placówka w Polsce, która oferuje przedsiębiorcom pomoc w rozwoju biznesu i nowe możliwości wykorzystania przestrzeni bankowej do pracy własnej: organizowania spotkań z Klientami, prowadzenia szkoleń czy negocjacji biznesowych. Ponadto placówka oferuje możliwość wykorzystania przestrzeni na organizację różnego typu eventów przez przedsiębiorców, koła naukowe, fundacje itp. Work/Café wspieramy serwisem internetowym, który nie tylko uzupełnia, ale również poszerza możliwości tego miejsca.

W aplikacji można:

 • sprawdzić najświeższe aktualności z banku,
 • poznać listę najbliższych wydarzeń organizowanych w Work/Café,
 • zarezerwować spotkanie z naszym doradcą lub salę spotkań dla Klientów,
 • ale także zobaczyć co serwujemy w naszym menu!

Dodatkowo dla Klientów Santander Bank Polska rezerwacja salek jest wolna od opłat, a w kawiarni otrzymują 30% zniżkę na menu.

Dzięki Work/Cafe łączymy nowe i ważne oczekiwania naszych klientów z tradycyjnymi funkcjami oddziałów banku. To część naszej strategii dystrybucji, zgodnie z którą Santander Bank Polska chce być bankiem omnikanałowym, dając klientowi możliwość kontaktu jak chce – poprzez szeroką sieć oddziałów, stanowiska w centrach handlowych, Multikanałowe Centrum Komunikacji, najlepszą aplikację mobilną i bankowość internetową.

Arek Przybył
Wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za Pion Bankowości Detalicznej