Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

O Santander Bank Polska

GRI:
 • [102-1] Nazwa organizacji Nazwa organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-2] Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi Opis działalności organizacji, główne marki, produkty i/lub usługi

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-5] Forma własności i struktura prawna organizacji Forma własności i struktura prawna organizacji

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-6] Obsługiwane rynki Obsługiwane rynki

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-7] Skala działalności Skala działalności

  Przejdź do listy wskaźników
 • [102-45] Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Ujęcie w raporcie jednostek gospodarczych ujmowanych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

  Przejdź do listy wskaźników
 • [201-1] Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona

  Przejdź do listy wskaźników
 • [Wskaźnik własny] Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie

  Przejdź do listy wskaźników

Santander Bank Polska S.A. jest spółką dominującą Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska, która świadczy usługi dla 7,2 mln klientów1. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Nasze akcje wchodzą m.in. w skład WIG20, WIG-Banki (indeks branżowy) oraz WIG-ESG (indeks spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie).

Jesteśmy bankiem uniwersalnym, oferującym pełen zakres usług na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich firm oraz dużych przedsiębiorstw, korporacji i instytucji sektora publicznego. Należymy do pierwszej trójki największych banków w polskim sektorze bankowym. Uwzględniając strukturę własnościową, jesteśmy największym bankiem prywatnym w Polsce.

Usługi finansowe Santander Bank Polska

 • zarządzanie gotówką

 • obsługa płatności i handlu zagranicznego

 • operacje na rynku kapitałowym, pieniężnym, dewizowym i transakcji pochodnych

 • działalność gwarancyjna i maklerska

Nasza oferta odpowiada na potrzeby klientów w zakresie rachunków bieżących, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych. Zapewniamy kompleksową obsługę w stacjonarnych oddziałach, placówkach partnerskich oraz w kanałach bankowości internetowej i mobilnej.

1 Włącznie z klientami Santander Consumer Bank S.A. w liczbie 2,2 mln. Stan na 31.12.2019 r. 

Struktura własnościowa Santander Bank Polska
(stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)

Struktura własnościowa Santander Bank Polska (stan na dzień 31 grudnia 2019 r.)
Nazwa spółki wartość
Banco Santander S.A. 67,47%
Pozostali akcjonariusze 32,53%

Santander Bank Polska w liczbach

Santander w liczbach
Wartość 2019 2018 2017
Klienci
Liczba klientów bankowych ogółem (w tys.) 5 049,5 4 884 4 412
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 4 424 4 019 3 388
Santander Internet – klienci aktywni* (w tys.) 1 962,3 2 345 2 056
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej (w tys.) 1 577 1 338 1 094
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 25,5 17 15
Placówki
Oddziały (lokalizacje) 515 612 576
Placówki partnerskie 134 123 109
Centra Bankowości
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 19 12 12
Bankomaty i wpłatomaty
Bankomaty 774 858 948
Wpłatomaty 3 4 13
Urządzenia dualne 923* 900 771
Pracownicy
Liczba pracowników (stan na 31.12.) 10 867 12 641 11 489
Wyniki finansowe
Zysk przypadający akcjonariuszom banku (w mln zł) 2 138,3 2 365 2 213,1
Zysk za okres (w mln zł) 2 113,5 2 167 1 916,2
Aktywa ogółem (w mln zł) 181 471,5 183 038,6 132 863,3
Zobowiązania razem (w mln zł) 157 293,9 159 178 207 112 024 431
Kapitały razem (w mln zł) 24 177,6 23 860,4 20 838,8
ROE 10,1% 11,4% 11,0%
Kredyty/Depozyty 81,8% 84,2% 88,6%
Współczynnik kapitałowy 19,58% 14,04% 18,95%

*W tym 398 recyklerów

 • Bank zajął trzecią pozycję na polskim rynku pod względem liczby bankomatów oraz drugą pozycję pod względem liczby wpłatomatów.
 • Jako pierwszy na świecie bank zainstalowaliśmy najnowszy model bankomatu z obiegiem zamkniętym (recykler) DN S200, który wyróżnia się nowoczesnym wyglądem i jest wyposażony w duży dotykowy ekran i najnowsze rozwiązania technologiczne.
 • W 2019 r. w ramach programu rozwoju kanałów samoobsługowych bank wdrożył w ok. 1,3 tys. urządzeniach nową wizualizację ekranów z ułatwieniami dla osób z niepełnosprawnością wzrokową (m.in. udźwiękowienie bankomatów, opcja wysokiego kontrastu).

Grupa Santander Bank Polska S.A.

Santander Bank Polska wraz ze spółkami powiązanymi z nim kapitałowo, oferującymi specjalistyczne produkty, tworzy Grupę Santander Bank Polska. Dzięki temu klienci banku mają dostęp do funduszy inwestycyjnych, portfeli aktywów, produktów ubezpieczeniowych, leasingowych i faktoringowych. Wszystkie spółki z Grupy Santander Bank Polska zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

 • Santander Bank Polska S.A. 1)
  • 100% Santander Finanse Sp. z o.o.
   • 100% Santander Factoring Sp. z o.o.
   • 100% Santander Leasing S.A.
    • 0% Santander Leasing Poland Securitisation 01 Designated Activiti Company 2)
   • 100% Santander F24 S.A.
  • 100% Santander Inwestycje Sp. z o.o.
  • 100% Santander Securities S.A. 3)
  • 60% Santander Consumer Bank S.A.
   • 100% Santander Consumer Finanse Sp. z o.o.
   • 100% Santander Consumer Multirent Sp. z o.o.
   • 50% PSA Finance Polska Sp. z o.o. 4)
    • 100% PSA Consumer Finance Polska Sp. z o.o. 4)
   • 0% S.C. Poland Consumer 15-1 Sp. z o.o. 5)
   • 0% S.C. Poland Consumer 16-1 Sp. z o.o. 5)
  • 50% Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 6)
  • 50% PolFund Fundusz Poręczeń Kredytowych S.A.
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
  • 49% Santander Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

[1] Santander Leasing Poland Securitization 01 Designated Activity Company z siedzibą w Dublinie to spółka specjalnego przeznaczenia zarejestrowana w dniu 30 sierpnia 2018 r., której wyłącznym celem jest realizacja transakcji sekurytyzacji portfela należności leasingowych oraz należności z tytułu pożyczek. Podmiot nie ma powiązań kapitałowych ani osobowych ze spółką Santander Leasing S.A., która sprawuje nad nim kontrolę.

[2] Zdaniem Zarządu Santander Bank Polska S.A. inwestycja w spółkę PSA Finance Polska Sp. z o.o. stanowi inwestycję w jednostkę zależną na potrzeby sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego z uwagi na bezpośrednią kontrolę sprawowaną przez Santander Consumer Bank S.A. i pośrednią przez Santander Bank Polska S.A.

[3] SC Poland Consumer 15-1< Sp. z o.o. i SC Poland Consumer 16-1 Sp. z o.o. to spółki celowe utworzone w celu przeprowadzenia sekurytyzacji części portfela kredytowego SCB S.A. Udziałowcem każdej z nich jest osoba prawna niepowiązana z Grupą. Spółki znajdują się pod kontrolą SCB S.A., ponieważ spełniają warunki zawarte w MSSF 10.7

[4] Współwłaściciele Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (Santander TFI S.A.), tj. Santander Bank Polska S.A. oraz Banco Santander S.A. wchodzą w skład Grupy Santander i posiadają po 50% udziału w kapitale zakładowym spółki. Kontrolę nad Santander TFI S.A. sprawuje Santander Bank Polska S.A.