Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

GRI:

Za obszar współpracy z dostawcami w Santander Bank Polska odpowiedzialny jest Departament Zarządzania Kontraktami i Zakupami. Wszystkie polityki banku w zakresie odpowiedzialnego łańcucha dostaw regulują kwestie dotyczące CSR.

Polityki regulujące zarządzanie obszarem łańcucha dostaw

 • „Polityka zakupowa Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Procedura wyboru dostawcy Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Polityka współpracy z dostawcami w Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Procedura zarządzania dostawcami w Santander Bank Polska S.A.”.

Wszyscy dostawcy objęci są jednolitymi zasadami wyboru, które uwzględniają m.in. kryteria społeczne, praktyki zatrudnienia, prawa człowieka oraz zobowiązania środowiskowe. Oferenci, którzy biorą udział w procesach zakupowych, wypełniają przygotowaną ankietę CSR dotyczącą ww. obszarów.

Dostawcy w 2019 r.:

 • 1 732

  dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł we współpracy z bankiem, w tym 1 309 dostawców podlegających kwalifikacji.

 • 426

  procesów zakupowych zrealizowanych przez bank.

 • 94,34%

  dostawców banku to firmy polskie lub zagraniczne, ale z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce.

 • 5 równość płci
 • 8 wzrost gospodarczy i godna praca

CSR w wyborze dostawców

GRI:
 • [102-10] Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

  Przejdź do listy wskaźników
 • [308-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [414-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

  Przejdź do listy wskaźników
Other guidelines:

Głównym celem, jaki stawiał sobie bank w 2019 r. w obszarze odpowiedzialnego łańcucha dostaw, było zwiększenie liczby dostawców, którzy w procesie zakupowym obowiązkowo wypełniają ankietę CSR. Wdrożony w 2019 r. nowy system zakupowy umożliwił nałożenie na dostawcę obligatoryjnego obowiązku wypełnienia ankiety CSR przy składaniu oferty zakupowej.

 • 100%

  dostawców, którzy otrzymują zapytanie ofertowe przez system B-ZONE, wypełnia ankiety CSR.

Polityki CSR i praw człowieka regulujące zarządzanie obszarem łańcucha dostaw

Współpraca z dostawcami została uwzględniona w „Polityce zrównoważonego rozwoju” zawierającej deklarację utrzymywania przez Grupę etycznych i transparentnych relacji z dostawcami, m.in. poprzez zobowiązanie ich do przestrzegania dziesięciu zasad Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych. Bank podejmuje również działania promujące mechanizmy identyfikacji potencjalnych ryzyk środowiskowych i społecznych w łańcuchu dostaw.

Zobowiązania wobec dostawców są ujęte w „Polityce praw człowieka”.

Bank zobowiązuje się do:
 • wspierania poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw, m.in. poprzez nakłanianie dostawców i ich pracowników do przestrzegania zobowiązań zawartych w polityce, respektując w każdym przypadku ich autonomię zarządczą;
 • stosowania „Polityki wyboru dostawców” obejmującej kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne, których spełnienie jest oczekiwane od dostawców;
 • promowania relacji z dostawcami przywiązującymi wagę do przestrzegania praw człowieka i posiadającymi własne polityki w tym zakresie.

Proces wyboru dostawców

GRI:
 • [102-10] Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości Znaczące zmiany w raportowanym okresie dotyczące rozmiaru, struktury, formy własności lub łańcucha wartości

  Przejdź do listy wskaźników

Proces zarządzania dostawcami jest rozwijany i dostosowywany do ciągle zmieniających się realiów biznesowych i społecznych. W pierwszej połowie 2019 r. wdrożyliśmy w systemie B-ZONE proces zakupowy i wyboru dostawcy. Umożliwia to nam przeprowadzenie całego procesu zarządzania dostawcami: od zakupów i wyboru dostawcy, przez kwalifikację, po dokonywanie zamówień w jednym systemie.

Proces zarządzania dostawcami jest dostosowany do międzynarodowych standardów Grupy Santander. W praktyce oznacza to zarówno stosowanie odpowiednich polityk i procedur, jak i objęcie wszystkich oferentów biorących udział w procesach – zakupowym oraz kwalifikacji dostawców – jednolitymi zasadami wyboru.

 • Do procesów zakupowych zapraszamy możliwie często (w zależności od zakupu) nowych dostawców.

 • Nowo podpisywane umowy z naszymi dostawcami zawierają obowiązkowe klauzule społecznej odpowiedzialności biznesu. Zobowiązują one dostawców do przestrzegania 10 zasad Global Compact ustanowionych na posiedzeniu ONZ w Davos w styczniu 1999 r.

 • Każdy zakup o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł jest objęty „Polityką Zakupową Santander Bank Polska S.A.”. Dostawca produktu lub usługi w takim procesie ma obowiązek wypełnienia wraz ze swoją ofertą ankiety CSR dotyczącej odpowiedzialności społecznej, spełniania kryteriów dotyczących praktyk w zakresie zatrudnienia oraz respektowania praw człowieka, a także spełniania kryteriów środowiskowych (wpływ towarów i usług na środowisko naturalne). Poziom odpowiedzialności społecznej dostawców – oceniany na podstawie wypełnionej ankiety CSR – jest brany pod uwagę przy ocenie ofert i wyborze dostawcy banku i może mieć ostateczny wpływ na wybór dostawcy.

 • Każdy dostawca banku z obrotami powyżej 1 mln zł (pod uwagę brane są obroty za poprzedni rok) na początku procesu kwalifikacji ma ustalany biling limit – limit płatności – w celu weryfikacji, czy nie uzależnia się za bardzo od banku i czy dywersyfikuje źródła swoich przychodów. Dostawcy podlegający kwalifikacji oraz świadczący usługi krytyczne z punktu widzenia banku są pytani o prowadzenie działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Ich odpowiedzi są brane pod uwagę przy ostatecznej akceptacji współpracy z dostawcą.

 • Dzięki wymogowi wypełnienia ankiety CSR przez wszystkich dostawców zaproszonych do procesów zakupowych, część firm dopiero zapoznaje się z tematyką odpowiedzialności społecznej. Oznacza to, że ankieta wywołuje efekt edukacyjny.

GRI:
 • [308-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych

  Przejdź do listy wskaźników
 • [414-1] Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

  Przejdź do listy wskaźników

W procesach zakupowych brani pod uwagę są tylko ci oferenci, którzy terminowo dostarczą pełne oferty.

W 2019 r. roku Biuro Zakupów banku zrealizowało 426 procesów zakupowych. W każdym z nich składanych było po kilka, a czasem nawet kilkanaście ofert, a wraz z nimi – ankiet CSR.