Raport Odpowiedzialnego Biznesu 2019
Brak notatek
Koszyk jest pusty
Wyślij do drukarki
Usuń

Słownik

Agile
Zwinne metody współpracy (z ang. Agile) oparte na działaniu w małych interdyscyplinarnych zespołach będących blisko klienta i potrafiących szybko i efektywnie wdrażać nowe rozwiązania
BGK
Bank Gospodarstwa Krajowego
BHP
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
BKI
Bankowość Korporacyjna i Inwestycyjna
Contact center
Centrum kontaktu (inaczej Multikanałowe Centrum Komunikacji)
CRM
Customer Relationship Management
CSR
Corporate Social Responsibility/Społeczna odpowiedzialność biznesu
EBOR
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
EPG
Equal Pay by Gender, czyli równość płacowa kobiet i mężczyzn. Santander Bank Polska monitoruje wskaźnik EPG
Equator Principles
Międzynarodowa inicjatywa dotycząca ryzyka społecznego i środowiskowego, skupiająca instytucje finansowe
ESG
Environmental, Social and Governance. ESG oznacza czynniki niefinansowej oceny przedsiębiorstw i organizacji – środowiskowe (E), społeczne (S) i dotyczące ładu korporacyjnego (G)
FOB
Forum Odpowiedzialnego Biznesu
GPG
Gender Pay Gap, czyli różnica w zarobkach między kobietami a mężczyznami. Santander Bank Polska monitoruje wskaźnik GPG
GRI
Global Reporting Initiative
Interesariusze
Podmioty, które oddziałują na organizację lub pozostają pod jej wpływem
IFC
International Finance Corporation (Międzynarodowa Korporacja Finansowa)
LEED
Leadership in Energy and Environmental Design
LIBOR
London Interbank Offered Rate
MCK
Multikanałowe Centrum Komunikacji (inaczej Contact Center)
Misselling
Nieodpowiedzialna i nieetyczna sprzedaż produktów finansowych
MŚP
Małe i średnie przedsiębiorstwa
NBP
Narodowy Bank Polski
NPS
Net Promoter Score – wskaźnik służący do mierzenia lojalności klienta i jego skłonności do rekomendowania marki
OBB
Obsługa bez barier
PJM
Polski Język Migowy. Zdalna obsługa wideo w PJM jest zapewniana przez pracowników Contact Center banku
POS
Terminal płatniczy POS (z ang. point of sale – punkt sprzedaży) dla płatności bezgotówkowych
PRB
Principles for Responsible Banking (Zasady odpowiedzialnej bankowości). Sześć zasad, które wyznaczają ramy odpowiedzialnego zarządzania w bankowości
WIG-ESG
Indeks spółek giełdowych notowanych na GPW w Warszawie, obejmujący spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40
SDGs
Cele zrównoważonego rozwoju ONZ wytyczone na lata 2015-2030. Wpływają one na działania i raportowanie wyników poszczególnych krajów, międzynarodowych i krajowych inicjatyw oraz wielu różnorodnych podmiotów, w tym przedsiębiorców i środowiska biznesowego.
Spread
Różnica między kursem sprzedaży a kursem kupna aktywów
TCFD
Task Force on Climate-related Financial Disclosures – Grupa Zadaniowa ds. Ujawniania Informacji Finansowych Związanych z Klimatem powołana przez Radę Stabilności Finansowej G20
UN Global Compact
Inicjatywa Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju
VR
Virtual reality – rzeczywistość wirtualna, stworzona przy pomocy technologii informatycznych
ZBP
Związek Banków Polskich