• GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka
 • Konflikt interesu2-15
  Konflikt interesu
 • Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw2-26
  Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
 • ESG:
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • GPW:
 • Kodeks etykiG-P2
  Kodeks etyki

Wszyscy pracownicy naszego Banku, niezależnie od pełnionych funkcji, są zobowiązani do stosowania zasad etycznych i reguł postępowania zebranych w „Generalnym Kodeksie Postępowania”. Stanowi on zbiór kluczowych zasad i wartości odzwierciedlających kulturę organizacyjną Grupy Santander, których celem jest budowanie zaufania i trwałej lojalności pracowników, klientów, akcjonariuszy i społeczności lokalnych. Kodeks podlega corocznym przeglądom – w 2021 r. po przeglądzie nie dokonywano zmian w zapisach.

Inne regulacje dotyczące zagadnień etycznych obowiązujące w naszym Banku:

 • Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,

 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,

 • „Program antykorupcyjny”,

 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów”,

 • Polityka „Szacunek i godność (Whistleblowing)”.

W Santander Bank Polska S.A. stosujemy także dobre praktyki branżowe zebrane w „Kodeksie etyki bankowej”, opracowanym przez Związek Banków Polskich.

Standardy etyczne obowiązujące wszystkich pracowników Santander Bank Polska definiuje „Generalny Kodeks Postępowania”. Kodeks wyznacza kierunki etycznego prowadzenia biznesu i stanowi etyczny drogowskaz postępowania w określonych sytuacjach. Określa szczegółowe zasady etyczne obowiązujące wszystkich pracowników, zawiera zapisy dotyczące zachowań w konkretnych sytuacjach oraz informuje o konsekwencjach naruszenia jego zapisów.

Zasady te dotyczą m.in.:

 • zakazu konkurencji,
 • konfliktu interesów,
 • relacji z dostawcami,
 • relacji z klientami,
 • przyjmowania korzyści,
 • przeciwdziałania korupcji,
 • zachowania poufności informacji,
 • ochrony danych osobowych,
 • marketingu i sprzedaży usług finansowych,
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
 • postępowania na rynkach papierów wartościowych,
 • obowiązków w zakresie informacji księgowych i finansowych,
 • relacji z urzędnikami publicznymi,
 • praw własności intelektualnej.

Kodeks określa też zakres odpowiedzialności poszczególnych jednostek za wdrażanie zasad etycznych, w tym obowiązki kierownictwa jednostki Compliance, Komitetu ds. Zgodności z Wymogami Regulacyjnymi Grupy Santander, Audytu Wewnętrznego, Komitetu Audytu i Zapewnienia Zgodności, Rady Nadzorczej, Jednostki ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Rady Etyki Biznesu.

W 2021 r. pracowaliśmy nad aktualizacją Polityki „Szacunek i godność (Whistleblowing)” i dostosowaniem jej do zapisów Dyrektywy UE o ochronie sygnalistów oraz projektowanej ustawy o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowość. Opracowaliśmy też projekt nowego regulaminu oparty na projektowanej ustawie.

Pełna treść Kodeksu jest powszechnie dostępna i znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Relacje inwestorskie w sekcji Dokumenty korporacyjne.

Zgłaszanie nieprawidłowości

 • GRI:
 • Informowanie o istotnych kwestiach2-16
  Informowanie o istotnych kwestiach
 • Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw2-26
  Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
 • Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufaniaWskaźnik własny
  Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania
 • ESG:
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB:
 • Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.5 Zarządzanie i cele
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.
 • GPW:
 • Mechanizm zgłaszania naruszeńGP-4
  Mechanizm zgłaszania naruszeń

Każdy pracownik Grupy Santander, który wejdzie w posiadanie informacji na temat naruszenia zapisów Kodeksu, innych kodeksów, polityk, procedur oraz pozostałych wewnętrznych regulacji w zakresie prowadzenia działalności lub ma podejrzenia dotyczące popełnienia przestępstwa, korupcji, bądź prania pieniędzy, bądź też naruszenia innych przepisów prawa i „Polityki praw człowieka” obowiązującej w ramach Grupy, jest zobowiązany niezwłocznie to zgłosić.

Polityka „Szacunek i godność”(Whistleblowing) szczegółowo opisuje tryb i formy zgłaszania przez pracowników naruszeń zasad etycznych i wszelkich nieprawidłowości za pośrednictwem dedykowanych kanałów oraz określa tryb postępowania ze zgłoszeniami.

 

Polityka reguluje kwestie związane z ochroną pracowników dokonujących zgłoszenia naruszenia prawa przed działaniami o charakterze represyjnym, dyskryminacją lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Pracownikom zgłaszającym naruszenie prawa gwarantujemy pełne wyjaśnienie zgłoszonej sprawy oraz zapewnienie poufności. Wobec osób zgłaszających obowiązuje zakaz stosowania jakichkolwiek środków o charakterze represyjnym i wyciągania wobec nich jakichkolwiek konsekwencji za zgłoszenie nieprawidłowości.

Pracownicy mogą korzystać z różnych kanałów, w tym:

 • etycznego telefonu zaufania do zgłaszania naruszeń regulacji prawnych, zasad etycznych, przypadków korupcji, oszustw, prania pieniędzy, nieprzestrzegania procedur wewnętrznych, wycieków informacji chronionych, podejmowania nadmiernego ryzyka;

 • relacyjnego telefonu zaufania do zgłaszania przejawów m.in. dyskryminacji, mobbingu, molestowania i innych naruszeń relacji pracowniczych, w tym wartości i zachowań korporacyjnych;

 • dedykowanej skrzynki mailowej;

 • aplikacji intranetowej KLAKSON.

W każdym z tych kanałów pracownicy mogą zgłaszać sprawy również anonimowo.

W 2021 r. na nasze kanały whistleblowingowe wpłynęło ogółem 205 zgłoszeń od pracowników. Każda ze zgłoszonych spraw została przeanalizowana i wyjaśniona. Zarzuty zawarte w zgłoszeniach potwierdzono w 34 przypadkach, a w 23 przypadkach zastosowano sankcje dyscyplinarne.

Edukacja pracowników dotycząca kwestii etycznych

 • GRI:
 • Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej BankuWskaźnik własny
  Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w Banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej Banku
 • PRB:
 • Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.5 Zarządzanie i cele
  Będziemy realizowali nasze zobowiązanie do przestrzegania niniejszych zasad poprzez skuteczne zarządzanie i kulturę odpowiedzialnej bankowości. Wykażemy ambicję i odpowiedzialność poprzez publiczne wyznaczanie celów w obszarach, w których mamy największy wpływ.

Dbamy, aby nasi pracownicy mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy w zakresie etyki, przeciwdziałania korupcji oraz Polityki Corporate Defense poprzez odnowione i ogólnodostępne szkolenie e-learningowe dotyczące tej tematyki. Podczas dedykowanego szkolenia przypominane są m.in. kwestie:

 • obowiązujących standardów etycznych,
 • unikania sytuacji prowadzącej do powstania konfliktu interesów;
 • działających w Banku kanałów whistleblowingowych;
 • zachowania w konkretnych sytuacjach, np. w kontaktach z urzędnikami państwowymi, agentami czy pośrednikami;
 • działań i sytuacji, których powinni unikać pracownicy, gdyż mogą mieć charakter korupcyjny – nie tylko przekazywanie środków pieniężnych, ale także wręczanie, oferowanie czy przyjęcie dowolnego rodzaju korzyści, takich jak: dostarczanie towarów i usług poniżej cen rynkowych, przekazywanie podarunków, fundowanie wycieczek, pobytów w hotelach, posiłków i biletów albo zatrudnianie znajomych.

Szkolenie zawiera ćwiczenia praktyczne i kończy się testem. Każdy pracownik Grupy Santander Bank Polska S.A. co dwa lata ma obowiązek wziąć udział w szkoleniu, a warunkiem jego zaliczenia jest potwierdzenia zapoznania się z „Generalnym Kodeksem Postępowania”, „Programem antykorupcyjnym” i „Polityką Corporate Defense” oraz poprawne ukończenie testu na poziomie min. 80%.

W 2021 r. zrealizowaliśmy szereg inicjatyw zwiększających świadomość etyczną oraz wiedzę pracowników o kulturze organizacyjnej w organizacji. Należały do nich:

 • kontynuacja kampanii komunikacyjnej promującej postawy etyczne oraz prezentującej sposoby zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości, w ramach której przygotowaliśmy filmy edukacyjne, artykuły, webinary, ankietę czy animację służącą promocji kanałów whisleblowingowych;
 • opracowanie materiałów edukacyjnych dla kadry menedżerskiej opartych na wnioskach wynikających ze zgłoszeń;
 • kontynuowanie cyklicznych spotkań dyrektora Biura Etyki i Relacji z Członkami Zarządu – dzielenie się wnioskami i rekomendacjami przygotowanymi na bazie zgłoszonych spraw pracowniczych.

Wyniki polityk dotyczących zagadnień etycznych

 • GRI:
 • Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)
Procent pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach e-learningowych obejmujących zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności
Procent pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach e-learningowych obejmujących zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności 97,43%
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi:
Grupa Kapitałowa 100%
Bank 100%
Członkowie Zarządu Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku 100%
Pozostali pracownicy Banku 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne w 2021 r.:
Grupa Kapitałowa 97,21%
Bank 97,40%
Członkowie Zarządu Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku 91,30%
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku 96,76%
Pozostali pracownicy Banku 97,49%