Przeciwdziałanie korupcji

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla istotnego tematu raportowania: Wartości i etyka
 • Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie205-3
  Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie
 • GPW:
 • Polityka antykorupcyjnaGP-3
  Polityka antykorupcyjna

W Grupie Santander Bank Polska S.A. obowiązuje podejście „zero tolerancji dla korupcji”. Przeciwdziałanie korupcji jest jednym z elementów „Generalnego Kodeksu Postępowania”.

Zasady przeciwdziałania korupcji precyzuje u nas „Program antykorupcyjny”, którego zastosowanie jest zgodne z zasadami ładu korporacyjnego w zakresie zapewnienia zgodności w Grupie Santander, „Generalnym Kodeksem Postępowania” oraz wdrożonymi regulacjami i lokalnymi przepisami prawa.

Program zawiera postanowienia w zakresie przeciwdziałania korupcji oraz wytyczne w zakresie:

 • wręczania upominków i zaproszeń urzędnikom publicznym,
 • upominków i zaproszeń wręczanych pracownikom,
 • relacji ze stronami trzecimi,
 • stosowania dodatkowych mechanizmów kontrolnych,
 • kanałów do zgłaszania przypadków naruszeń.

W 2021 r. zaktualizowaliśmy „Program antykorupcyjny”, uszczegóławiając go o  informacje dotyczące działających w Santander Bank Polska S.A. kanałów whistleblowingowych.

W 2021 r. zgłoszono 1 przypadek podejrzenia korupcji. Pracownik przyjął od klienta kartę rabatową na zakupy z odnawialnym limitem. Karta została zwrócona klientowi wraz z listem, w którym Bank wyraził swoją dezaprobatę wobec postawienia pracownika w niezręcznej sytuacji. Klient przeprosił za swoje zachowanie.

Konflikt interesów

 • GRI:
 • Konflikt interesu2-15
  Konflikt interesu

Prowadzimy działalność, biorąc pod uwagę interesy wszystkich interesariuszy, o ile nie są one sprzeczne z interesami Banku. Przejrzyste procedury dotyczące zarządzania konfliktami interesów określiliśmy w Generalnym Kodeksie Postępowania” oraz uaktualnionej w 2021 r. „Polityce zapobiegania konfliktom interesów”.

Spełniamy wszystkie wymogi wynikające ze zaktualizowanych dobrych praktyk w zakresie zarządzania konfliktami interesów oraz transakcji z podmiotami powiązanymi.

 • W Banku obowiązuje zasada równego traktowania klientów i dostawców Banku. Żaden z akcjonariuszy nie jest traktowany w sposób uprzywilejowany w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
 • Rada Nadzorcza ma możliwość zasięgnięcia opinii podmiotu zewnętrznego przy wycenie i analizie skutków ekonomicznych transakcji z podmiotami powiązanymi. Jeżeli zawarcie takiej transakcji wymaga zgody Walnego Zgromadzenia, Rada każdorazowo ocenia konieczność zasięgnięcia takiej opinii.
 • Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej unikają aktywności zawodowej mogącej prowadzić do powstania konfliktu interesów. Nie mogą brać udziału w rozstrzyganiu spraw w przypadku zaistnienia lub możliwości powstania konfliktu interesów oraz muszą informować Bank o takich sytuacjach.

Kwestie ewentualnego konfliktu interesów Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej są także badane w ramach oceny odpowiedniości przed powołaniem do tych organów oraz w ramach cyklicznych wtórnych ocen odpowiedniości.

W 2021 r. nie zidentyfikowano sytuacji tego typu w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.