• GRI:
 • Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji2-2
  Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
 • Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe2-3
  Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
 • Zmiany w raportowanych informacjach2-4
  Zmiany w raportowanych informacjach
 • Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju2-14
  Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
 • Proces określania tematów istotnych3-1
  Proces określania tematów istotnych
 • Lista tematów istotnych3-2
  Lista tematów istotnych

Raport ESG 2021 Santander Bank Polska S.A. jest już dziewiątym raportem prezentującym wpływ naszej organizacji na kwestie środowiskowe, społeczne i ekonomiczne oraz opisującym nasze praktyki zarządcze. Raport dotyczy okresu od 01.01.2021 do 31.12.2021 r., chyba, że w treści raportu zaznaczono inaczej. Raporty publikujemy w cyklu rocznym.

Poprzedni Raport za 2020 r. zaprezentowaliśmy 28 lipca 2021 r.

Raport został opracowany zgodnie z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI), na poziomie podstawowym (Core).

Raport przedstawia informacje najistotniejsze z punktu widzenia inwestorów, regulatorów oraz Unii Europejskiej. Są to m.in.: wskaźniki ESG (Enviromental, Social, Governance), wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat oraz zasady UNEP FI – Principles for Responsible Banking.

Integralną częścią Raportu ESG 2021 jest Santander Bank Polska S.A. – raport klimatyczny opracowany z wykorzystaniem rekomendacji TCFD. Metodologia raportu oraz jego zakres i odniesienia do poszczególnych rekomendacji TCFD zostały w nim szczegółowo opisane.

Na potrzeby raportu TCFD oraz dla zwiększenia odporności klimatycznej Santander Bank Polska S.A. przeprowadziliśmy analizę, która pozwoliła nam na szczegółowe zidentyfikowanie ryzyk i szans klimatycznych oparte na dwóch scenariuszach klimatycznych, obejmujących trzy ramy czasowe: krótki (2025), średni (2030) i długi termin (2050).

Analiza objęła cały łańcuch wartości i wszystkie rynki, w których działa Santander Bank Polska S.A.

Ponadto raport odnosi się do międzynarodowych wytycznych i celów istotnych z punktu widzenia naszej organizacji i sektora finansowego:

Wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących ujawniania informacji niefinansowych związanych z oddziaływaniem na klimat

Czynników ESG – środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego

Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG) zidentyfikowanych jako strategiczne dla Santander Bank Polska

UNEP Finance Principles for Responsible Banking – PRB

W tabeli Indeks GRI wskazane są treści raportu dotyczące poszczególnych wytycznych i celów.

Określenie istotnych tematów raportowania

W 2022 r. zweryfikowaliśmy matrycę istotności ESG Banku dokonując wstępnej oceny istotności aspektów ESG. Proces przeprowadziliśmy według pilotażowej nowej metodologii opracowanej przez Grupę Santander na szczeblu globalnym. W kolejnych latach Santander Bank Polska S.A.  planuje realizację procesu z wykorzystaniem wszystkich jego założeń.

Analiza istotności aspektów ESG składała się z trzech kroków:

 • Opracowanie listy istotnych aspektów ESG na podstawie analizy: istotnych aspektów ESG zidentyfikowanych przez Santander Bank S.A. oraz Grupę Santander w 2020 r., wewnętrznych dokumentów Santander Bank S.A., kwestii zrównoważonego rozwoju istotnych dla branży oraz aspektów ESG uznanych za kluczowe przez bezpośrednią konkurencję Santander Bank S.A. W ten sposób powstała lista 21 kluczowych aspektów ESG, które poddano priorytetyzacji.
 • Ocena istotnych aspektów ESG. Każdy aspekt został oceniony w skali 1-5 pod kątem: a) wpływu na Santander Bank Polska S.A. oraz b) wpływu Santander Bank Polska S.A poprzez to zagadnienie na otoczenie. Do oceny wpływu na Santander Bank Polska S.A. zostały zaproszone 4 grupy interesariuszy (eksperci zewnętrzni – w formie wywiadów, klienci, pracownicy i przedstawiciele trzeciego sektora – w formie badania online). Wpływ Santandera został z kolei oceniony metodą warsztatową przez pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie obszarem ESG w organizacji, z uwzględnieniem opinii ekspertów zewnętrznych.
 • Następnie średnim ocenom przyznanym przez każdą z badanych grup przyznano wagi, przy czym największą wagę otrzymały opinie ekspertów zewnętrznych. W efekcie opracowano matrycę istotnych aspektów ESG, które mają znaczący wpływ społeczny, środowiskowy i gospodarczy, jak również wpływają na wyniki Santander Bank Polska S.A. Finalną decyzję dotyczącą istotności zidentyfikowanych tematów podjął Prezes Zarządu Banku.

Finalną decyzję dotyczącą istotności zidentyfikowanych tematów podjął Prezes Zarządu Banku.

Matryca istotności ESG 2021 Santander Bank Polska S.A.

Matryca Istotności Aspektów ESG – Wyniki procesu oceny

Najbardziej istotne aspekty:

 • Governance
  • Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
  • Wartości i etyka
  • Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
  • Odporność operacyjna i biznesowa
 • Environmental
  • Dostosowywanie portfela do celów net zero do 2050
  • Zielone finanse
 • Social
  • Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)
  • Inkluzywna i zrównoważona bankowość

Pozostałe istotne aspekty:

 • Governance
  • Walka z przestępczością
  • Prawa człowieka
 • Environmental
  • Bezpośredni wpływ na środowisko
 • Social
  • Różnorodność w miejscu pracy
  • Bezpieczeństwo i wellbeing pracowników
  • Ład korporacyjny
  • Cyfryzacja i innowacje
  • Warunki pracy
  • Rozwój pracowników
  • Odpowiedź banku na pandemię Covid-19
  • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
  • Zaangażowanie społeczne

Wyniki powyższych analiz zostały uwzględnione przy tworzeniu niniejszego raportu. Wszystkie tematy raportowania, które zostały wyróżnione w procesie określania treści raportu jako najistotniejsze, wpływają zarówno na naszą organizację i jej cele, jak i na nasze otoczenie.

W bieżącym raporcie nie zaszły znaczące zmiany dotyczące zastosowanych metod pomiarów w stosunku do raportu poprzedniego.

Zmianie uległy istotne tematy raportowania – zestawienie istotnych tematów raportowania za 2020 r. i 2021 r. przedstawia tabela.

Zestawienie istotnych tematów raportowania za 2020 r. i 2021 r.
Temat Istotny temat
2021
Istotny temat
2020
Wpływ na bank Wpływ na otoczenie
Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów TAK TAK TAK TAK
Wartości i etyka TAK NIE TAK TAK
Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji TAK TAK TAK TAK
Pozytywne doświadczenia klientów (NPS) TAK TAK TAK TAK
Dostosowywanie portfela do celów Net Zero do 2050 TAK NIE TAK TAK
Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG TAK NIE TAK TAK
Inkluzywna i zrównoważona bankowość TAK NIE TAK TAK
Zielone finanse TAK TAK TAK TAK
Odporność organizacyjna i biznesowa TAK NIE TAK TAK

Pozostałe istotne aspekty:

 • Różnorodność w miejscu pracy
 • Bezpieczeństwo i wellbeing pracowników
 • Prawa człowieka
 • Ład korporacyjny
 • Cyfryzacja i innowacje
 • Warunki pracy
 • Walka z przestępczością
 • Rozwój pracowników
 • Odpowiedź banku na pandemię Covid-19
 • Odpowiedzialny łańcuch dostaw
 • Zaangażowanie społeczne
 • Bezpośredni wpływ na środowisko