• GRI:
 • Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowejWskaźnik własny
  Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowej
 • TCFD:
 • Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianychKE/TCFD
  Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska

Nasze ambicje klimatyczne

Jako jeden z największych banków w Polsce jesteśmy świadomi swojej roli w transformacji polskiej gospodarki i znaczenia, jakie dla tego procesu będą mieć podejmowane przez nas działania, realizowane polityki i udzielane finansowanie. Ogłoszona niedawno przez Grupę Santander globalna strategia Net Zero jest tego potwierdzeniem – stawiamy sobie za cel osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Ponadto przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych to nadrzędny cel „zielonej bankowości”, naszego filaru strategii Odpowiedzialnej Bankowości.

Globalnie Grupa Santander jest również członkiem-założycielem Net Zero Banking Alliance, inicjatywy ONZ kierowanej przez sektor bankowy, która wytycza kierunek naszych działań dotyczących analiz jakościowych portfela inwestycyjnego. Dzięki tym działaniom chcemy przyczynić się do zatrzymania wzrostu średniej globalnej temperatury.

W kierunku neutralnego klimatycznie banku

 • TCFD:
 • Docelowe wartości związane z energią w ramach politykiKE/TCFD
  Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki

Jako Santander Bank Polska S.A.  wspieramy realizację celów globalnej strategii Net Zero poprzez dwutorowe podejście:

 • Po pierwsze, podejmujemy wysiłki w kierunku redukcji emisji gazów cieplarnianych pochodzących z naszych emisji wewnętrznych, m.in. zużycia prądu, podróży służbowych czy eksploatacji floty.

 • Po drugie, w zgodzie z rekomendacjami TCFD skupiamy się na emisjach będących efektem naszego finansowania – usługach kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów. Tym samym chcemy ograniczyć pośrednie emisje gazów cieplarnianych w naszym łańcuchu wartości – od dostawców po użytkowników końcowych, czyli np. odbiorców usług naszych klientów biznesowych i korporacyjnych. Kluczowe w tym kontekście będzie zapewnienie zrównoważonego finansowania (ang. Sustainable finance) oraz oferowania doradztwa w obszarze inwestycji zgodnych z porozumieniem paryskim.

Nasze działania wobec klientów w obszarze klimatycznym, redukujące ekspozycję banku na ryzyka klimatyczne, wyglądały do tej pory następująco:

 • W 2019 r. odstąpiliśmy od finansowania nowych kopalni węgla energetycznego oraz nowych bloków energetycznych opartych na tym surowcu.

 • Od 2020 r. wszystkie umowy zawierane przez Bank z podmiotami, które wykorzystują węgiel, zawierają klauzule dotyczące zakazu wykorzystania przyznanych środków na cele związane z eksploatacją i produkcją węgla.

 • Wspieramy jednocześnie naszych klientów w osiąganiu ich celów biznesowych, a także pomagamy im w wypełnianiu zobowiązań regulacyjnych dotyczących środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

W drodze do spełnienia celów porozumienia paryskiego zobowiązaliśmy się jednocześnie do poniższych kroków:

 • Od 2030 r. – zaprzestajemy finansowania spółek energetycznych, w których przychód z produkcji energii z węgla wynosi powyżej 10%.

 • Do 2030 r. – planujemy całkowitą redukcję ekspozycji Banku wobec producentów węgla energetycznego (wygaśnięcie wszystkich umów).

 • Do 2050 r. – osiągniemy neutralność klimatyczną.

Analiza scenariuszowa

 • TCFD:
 • Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiemKE/TCFD
  Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiem
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Chociaż wpływ zmian klimatycznych na naszą działalność zaczynamy odczuwać już dziś, materializacja poważniejszych zagrożeń jest spodziewana w okolicach roku 2040 oraz w połowie tego stulecia. Dlatego też nasza analiza, poza skupieniem się na obecnych zagrożeniach, obejmuje również średni oraz długi termin, co jednak obarczone jest pewnym błędem prognostycznym wynikającym z przyjętych założeń co do zmieniającej się zawartości CO2 w atmosferze, zakresu działań regulacyjnych i zachowania konsumentów.

Wobec powyższego na potrzeby tego raportu oraz dla zwiększenia odporności klimatycznej naszej spółki przeprowadziliśmy analizę, która pozwoliła nam na szczegółowe zidentyfikowanie ryzyk i szans klimatycznych na podstawie dwóch scenariuszy klimatycznych, obejmująceych trzy ramy czasowe: krótki (2025), średni (2030) i długi termin (2050).

Takie podejście umożliwia kompleksowe zrozumienie, jak różny może być wpływ zmiany klimatu na nasze operacje oraz działania naszych klientów. Na potrzeby analizy zagrożeń i szans związanych z klimatem, zgodnie z zaleceniami TCFD, wybrane zostały dwa scenariusze:

 

Poniżej 2°C                                                                                     4°C

(zgodny z Porozumieniem Paryskim)

Skuteczne zdefiniowanie zarówno zagrożeń oraz szans wynikających z transformacji klimatycznej pozwala nam podejmować działania, które w obu analizowanych scenariuszach zapewniają Santander Bank Polska S.A. odporność w kontekście kluczowych zagrożeń, jak również możliwość wykorzystania ich dla poprawy dynamiki rozwoju, wyników finansowych oraz wizerunku banku.

Ryzyka i szanse klimatyczne

Analiza objęła cały łańcuch wartości i wszystkie rynki, w których działa Santander Bank Polska S.A. W analizie brane pod uwagę były, zgodnie z podejściem TCFD, dwa podstawowe typy ryzyk: fizyczne i transformacyjne. Przeprowadziliśmy analizę głównych ryzyk z obu tych kategorii, a dzięki identyfikacji ryzyk kluczowych dla naszej szerokości geograficznej poddaliśmy ewaluacji ryzyko w sektorach, w których operują nasi klienci (więcej informacji na temat procesu identyfikacji i oceny ryzyk w Załączniku metodologicznym). Rozważaliśmy kształtowanie się ryzyk fizycznych i transformacyjnych w 19 sektorach znajdujących się w naszym portfelu w trzech perspektywach: krótkiej (2025), średniej (2030) oraz długiej (2050). Podobne ćwiczenie przeprowadziliśmy, skupiając się na szansach związanych z klimatem. Proces analizy przedstawia poniższy graf:

 1. Identyfikacja kluczowych ryzyk klimatycznych (fizycznych i transformacyjnych)
 2. Wybór priorytetowych sektorów do analizy
 3. Ocena ryzyk fizycznych w trzech perspektywach czasowych i dwóch scenariuszach klimatycznych
 4. Ocena ryzyk transformacyjnych w trzech perspektywach czasowych i dwóch scenariuszach klimatycznych
 5. Ocena szans klimatycznych w trzech perspektywach czasowych i dwóch scenariuszach klimatycznych
 6. Integracja wyników analizy z taksonomią ryzyka bankowego

Dostrzegamy zróżnicowane zagrożenia fizyczne, związane z wpływem warunków atmosferycznych na działalność biznesową. Nasi klienci są narażeni na spadek zwrotu z czynników produkcji, powodowany okolicznościami uniemożliwiającymi niezakłócone prowadzenie działalności gospodarczej, co może się przełożyć na obniżenie zdolności spłaty wierzytelności.

Źródła ryzyk fizycznych to m.in. ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak gwałtowne burze czy powodzie, które w wielu sektorach mogą powodować przerwy w funkcjonowaniu infrastruktury lub jej zniszczenie. Szczególną ekspozycję na ryzyka fizyczne, z samej natury działalności, ma sektor rolniczy (agro), w którym dostrzegliśmy zwiększone zagrożenie erozji ziemi, przekładające się na jakość i wielkość osiąganych plonów.

W średnim i długim terminie identyfikujemy ryzyko fizyczne związane z pogarszającą się sytuacją hydrologiczną Polski i zagrożeniem suszą. Brak odpowiednich systemów retencji wody i jej niedobory mogą mieć dalszy szereg negatywnych skutków, wpływających na inne gałęzie gospodarki, w tym sektor energetyczny. Przykładowo: elektrociepłownie, które do systemów chłodzenia korzystają z wody w rzekach, mogą być zmuszone ograniczyć wytwarzanie energii w okresach suszy. Dostrzegliśmy też zagrożenie pożarowe w sektorze soft commodities, potencjalnie powodujące straty m.in. w produkcji drzewnej.

Szczególnie wrażliwe w kontekście transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej są sektory zależne od węgla i innych paliw kopalnych, na których w przeważającej mierze opiera się polski mix energetyczny. Dostrzegamy ryzyka regulacyjne i prawne związane z wyższymi kosztami emisji CO2, surowszymi wymogami raportowania i gromadzenia danych, a nawet zmianami regulacyjnymi ograniczającymi funkcjonowanie niektórych, szczególnie szkodliwych dla środowiska podmiotów.

Ryzyka regulacyjne mogą również dotyczyć nowelizacji przepisów, które wymuszą przyjazne dla klimatu rozwiązania, co może przełożyć się na wyższe koszty prowadzenia działalności niektórych przedsiębiorstw. Przykładowo, w przemyśle motoryzacyjnym spadający koszt pojazdów elektrycznych i spodziewane regulacje na poziomie UE mogą doprowadzić do powstania aktywów osieroconych w łańcuchu dostaw samochodów spalinowych. Konkurencja rynkowa może przy tym wymusić na spółkach znajdujących się w naszym portfelu konieczność inwestycji w coraz bardziej innowacyjne maszyny.

Dostrzegamy również ryzyka rynkowe polegające na wpływie zmian klimatu na zmienne rynkowe, takie jak wybory konsumentów, zmieniające się stopy procentowe i ceny towarów. Nie bez znaczenia są też ryzyka reputacyjne, powiązane ze wzrostem świadomości konsumenckiej. Rozumiemy, że wszystkie powyższe ryzyka mogą wpłynąć na sytuację Banku zarówno bezpośrednio oraz poprzez naszych klientów.

Wyniki analizy wpływu ryzyk na bank

 • TCFD:
 • Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowychKE/TCFD
  Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Powyższe podejście pozwala na integrację zarządzania ryzykiem klimatycznym jako elementem szerszego, kompleksowego procesu zarządzania ryzykiem. Zgodnie z rekomendacjami TCFD wyniki analiz dotyczących fizycznych i transformacyjnych ryzyk klimatycznych zostały bowiem zintegrowane z funkcjonującą taksonomią Banku. Wyniki analizy przedstawiono w poniższej tabeli.

Wyniki analizy wpływu ryzyk na bank
Ryzyko bankowe Wpływ ryzyka fizycznego Wpływ ryzyka transformacyjnego Podejście do zarządzania ryzykiem
Ryzyko kredytowe
 • Ryzyko klimatyczne może negatywnie wpłynąć na kredytobiorców i zmniejszyć ich zdolność do obsługi zadłużenia, szczególnie w przypadku sektora agro, gdzie ryzyka fizyczne mogą zmniejszyć dochody ze zbiorów.
 • Częstsze i intensywniejsze nagłe zjawiska pogodowe oraz klęski żywiołowe mogą ponadto obniżyć wartość zabezpieczenia kredytu.
 • Regulacje UE lub krajowe mogą negatywnie wpłynąć na zdolność do obsługi zadłużenia kredytobiorców biznesowych działających w niektórych sektorach, przede wszystkim w sektorach wysokoemisyjnych takich jak:
  • energetyka,
  • sektor paliwowy,
  • transport i logistyka,
  • sektor agro.
 • Obecne działania w obszarze zarządzania ryzykiem obejmują ocenę wrażliwości firm z sektorów emisyjnych (np. sektor paliwowy, energetyka) na ryzyko transformacyjne. Zgodnie z wewnętrznymi procedurami dot. Analizy Ryzyka Środowiskowego i Społecznego posiadamy zdefiniowane kategorie ryzyk (rozumiane jako indywidualne rekomendacje ESRM dla Klientów SCIB oraz „flagi środowiskowe” dla Klientów BCB opisane w rozdziale Ład korporacyjny). W zależności od poziomu oceny ryzyka mamy zdefiniowaną strategię oraz apetyt na ryzyko.
 • Monitorujemy również wpływ zmian regulacji i postępów technologicznych w sektorze motoryzacyjnym – firmy nie spełniające określonego przez nas profilu mogą nie uzyskać finansowania.
 • W przyszłości planujemy znaczne zwiększenie częstotliwości oceny zagrożeń w tym obszarze oraz pracę nad rozwiązaniami modelowymi.
 • Rozważamy jednocześnie wprowadzenie systemowego rozwiązania oceny wpływu cen emisji CO2 na zdolność finansową przedsiębiorstw (zwłaszcza w sektorach wysokoemisyjnych). Istotnym elementem będą również stress tests cen energii.
Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko strat wynikających ze zmian w wartości aktywów i pasywów banku, powodowanych katastrofami naturalnymi, nagłymi zjawiskami pogodowymi.
 • Wzrost kosztów związanych z emisją CO2 może wpłynąć na zwiększenie kosztów niektórych przedsiębiorstw (szczególnie w sektorach wysokoemisyjnych, takich jak energetyka i sektor paliwowy). Może to prowadzić do zmniejszenia dochodów tych przedsiębiorstw a w konsekwencji do mniejszej zdolności podejmowania nowych inwestycji, co z kolei może zmniejszyć liczbę nowych wniosków kredytowych.
 • Presja regulacyjna może w pośredni sposób wpływać na rynek finansowy poprzez ograniczenie inwestycji w wybrane grupy klientów.
 • Monitorujemy zmiany regulacyjne i podejmujemy szereg działań wspierających naszych klientów, np. uruchamiając finansowanie rozwiązań niskoemisyjnych, które prowadzą do mitygacji tego ryzyka
Ryzyko płynności
 • Zmiany klimatu, w tym klęski żywiołowe i nagłe zjawiska pogodowe mogą spowodować nagły wzrost zapotrzebowania na środki pieniężne.
 • brak zidentyfikowanego znacznego wpływu ryzyk transformacyjnych
 • Zgodnie z europejskimi i krajowymi regulacjami posiadamy odpowiednie rezerwy i procedury
Ryzyko operacyjne
 • Nagłe zjawiska pogodowe mogą wpłynąć na prowadzenie biznesu w oddziałach banku (np. powódź, brak dostaw energii).
 • Zwiększone koszty energii mogą wpłynąć na wzrost obciążeń banku (np. wzrost kosztu najmu powierzchni).
 • W 2020 r. 100% zakupionej przez Bank energii to zielona energia.
 • 50% naszych oddziałów korzysta z energooszczędnego oświetlenia.
Ryzyko modeli
 • Modele biznesowe mogą nie doszacować wartości strat spowodowanych nagłymi zjawiskami pogodowymi, których siła i częstotliwość występowania są coraz wyższe.
 • Modele biznesowe mogą niewystarczająco szacować wpływ regulacji i zmian rynkowych w związku ze zmianami klimatu, szczególnie w kontekście analizy łańcuchów dostaw
 • Monitorujemy wpływ zjawisk pogodowych na wielkość strat i analizujemy wpływ regulacji na wszystkie elementy łańcucha dostaw.
 • Przy wsparciu zewnętrznego doradcy przeprowadziliśmy identyfikację i analizę ryzyk klimatycznych w kluczowych dla Banku sektorach w dwóch scenariuszach klimatycznych i trzech perspektywach czasowych. Wyniki, przedstawione w tym raporcie, pozwolą na lepszą kalibrację modeli oraz poprawę zarządzania w poszczególnych obszarach.
Ryzyko biznesowe
 • brak zidentyfikowanego znacznego wpływu ryzyk fizycznych
 • W krótkim terminie obserwowane są zwiększone koszty związane z przechodzeniem na gospodarkę niskoemisyjną. Część tych kosztów jest przenoszona również na konsumentów, co może ograniczyć ich chęci i/lub zdolności zaciągania pożyczek konsumpcyjnych (np. na zakup nowych samochodów).
 • Regulacje oraz zmiany wyborów klientów mogą stworzyć nowe szanse produktowe i usługowe. Brak lub zbyt późne ich zaadresowanie może doprowadzić do odpływu klientów do konkurencji.
 • Na bieżąco analizujemy sytuację rynkową i działania podmiotów konkurencyjnych, wprowadzamy nowe produkty do naszej oferty i prowadzimy dialog z klientami.
Ryzyko reputacyjne
 • brak zidentyfikowanego znacznego wpływu ryzyk fizycznych
 • Dalsze finansowanie sektorów negatywnie postrzeganych przez regulatorów, rynek i agencje ratingowe (głównie sektory wysokoemisyjne) może negatywnie wpłynąć na ocenę banku.
 • Przykładamy szczególną uwagę do transparentnej komunikacji polityk sektorowych.
 • Integrujemy globalne polityki zarządzania ryzykiem reputacyjnym w Grupie Santander do naszego regionu.
 • Prowadzimy politykę zaangażowania klientów w przeciwdziałanie zmianom klimatu i środowiskowym w odniesieniu do sektorów paliwowego, energetyki, soft commodities. Prowadzimy w tym kontekście analizę reputacyjną i analizujemy strategie klimatyczne naszych klientów.
Ryzyko
braku
zgodności (compliance)
 • brak zidentyfikowanego znacznego wpływu ryzyk fizycznych
 • Presja regulacyjna będzie prawdopodobnie się zaostrzać, co może wpłynąć na zwiększone koszty własne i/lub doradcze, będące wynikiem obowiązku dostosowania się do nowych przepisów.
 • W przypadku braku dostosowania się do nowych regulacji może pojawić się ryzyko kar nałożonych przez regulatorów rynku.
 • Na bieżąco analizujemy regulacje dotyczące naszego banku i w pełni wywiązujemy się z wymogów stawianych przez regulatorów unijnych i krajowych.
 • Jako część globalnej Grupy Santander jesteśmy częścią Net Zero Banking Alliance

Zidentyfikowane kluczowe ryzyka wraz z powyżej opisaną analizą scenariuszową zostaną wykorzystane do przygotowania odpowiednich inicjatyw mitygujących ryzyko, wzmocnienia odporności strategii Banku i adaptacji do zmieniającego się klimatu. Proces identyfikacji i oceny ryzyk klimatycznych realizowany jest zgodnie z opisanymi w kolejnym rozdziale politykami i procesami.

Szanse klimatyczne

 • TCFD:
 • Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartościKE/TCFD
  Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Choć zmiany klimatu są kojarzone głównie z zagrożeniami, wiele inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów stawianych w dziedzinie energii i klimatu stwarza również szanse. Jak wskazuje Komisja Europejska, aby osiągnąć założone cele klimatyczne w 2030 r., już teraz potrzebne są dodatkowe inwestycje w wysokości 180 mld EUR rocznie. Ponadto w celu osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej do 2050 r. konieczne będą dalsze środki1. Takie realia to szansa, by budować nową infrastrukturę z myślą o zerowych emisjach. Prócz tego spodziewane regulacje UE w sektorze transportowym stwarzają szansę finansowania wymiany floty aut służbowych na pojazdy zero- lub niskoemisyjne.

Przejście ku gospodarce niskoemisyjnej stwarza więc dla nas szanse wsparcia zarówno naszych obecnych i przyszłych klientów, jak również transformacji gospodarczej poprzez uruchomienie odpowiednich mechanizmów finansowania. W związku z tym chcemy rozwijać nowe produkty i usługi, w tym doradztwo dla klientów, budując przy tym markę zaufanego partnera. W ramach naszej analizy zidentyfikowaliśmy następujące szanse stojące przed Santander Bank Polska S.A.:

Szanse stojące przed Santander Bank Polska S.A.
Szansa Istotny sektor/
Obszar
Krótki termin: 1–3 lata Średni termin:
2025–2030 r.
Długi
termin:
2030 r. +
Rozwój rynku OZE stwarzający możliwości inwestycji w projekty i firmy związane z tym sektorem sektor energetyczny/
cross sector
występuje występuje występuje
Możliwości zaangażowania w projekty oraz współpracy ze spółkami działającymi w obszarze rozwoju oraz modernizacji elektrowni pompowo-szczytowych sektor energetyczny występuje występuje
Możliwość zaangażowania w finansowanie projektów dekarbonizacji istniejących klientów banku cross sector występuje występuje
Możliwość zaangażowania w finansowanie projektów upowszechniających samochody elektryczne lub niskoemisyjne transport/ motoryzacja występuje występuje  
Finansowanie, w szczególności w sektorze publicznym rozwiązań transportu niskoemisyjnego transport/ motoryzacja występuje występuje
Rozwój usług doradczych w zakresie doboru niskoemisyjnych rozwiązań dla sektora agro oraz rozwój usług finansowych w tym obszarze sektor agro występuje występuje

1 Komunikat Komisji Europejskiej z 20.06.2019, Wytyczne dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych: Suplement dotyczący zgłaszania informacji związanych z klimatem.