Metryki i cele

W tej części raportu raportu znajdują się poziomy emisji związane z działalnością Santander Bank Polska S.A. w 2021 r. Metodykę i zakres kalkulacji zamieszczono w załączniku metodycznym znajdującym się na końcu raportu. Poniżej prezentujemy podsumowanie kalkulacji wysokości emisji CO2 w działalności własnej (zakres 1) i bezpośrednio zależnej od operacji Santander Bank S.A. (zakres 2), jak również podróże biznesowe (zakres 3).

Poziomy emisji związane z działalnością Santander Bank Polska S.A. w 2021
Kategoria Emisji Emisje 2021 r.
(w tonach CO2e)
  Location-based Market-based
Zakres 1 (scope 1) 5 957,1 5 957,1
Zakres 2 (scope 2) 29 175,5 15 513,0
Zakres 3 (scope 3) 94,7 94,7*
Łącznie zakres 1+2 35 132,6 21 470,2
*Korzystano wyłącznie z danych location based DEFRA.

Używamy kilku wskaźników do pomiaru naszego oddziaływania na klimat, w tym m.in. kilogramów emisji dwutlenku węgla w przełożeniu na litry zużytej benzyny we flocie, emisji powstałych na skutek zużycia energii elektrycznej w naszych biurach oraz zużycia ciepła sieciowego. W poniższej tabeli znajduje się szczegółowe podsumowanie naszych emisji wraz z opisaniem uwzględnionych przez nas ich źródeł, zużycia źródła wyrażonego w adekwatnej jednostce miary, typu danych, wskaźnika emisyjności wraz ze źródłem, na którym oparto kalkulację.

Szczegółowe podsumowanie emisji wraz z opisaniem uwzględnionych przez nas ich źródeł
ZAKRES 1:

Źródło emisji

Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności kgCO2e/jdn. Źródło Emisje tCO2e
(location based)
Emisje tCO2e
(market based)
BENZYNA – FLOTA 1 446 502,0 litry rzeczywiste 2,1935 DEFRA 2021 3 172,9 3 172,9
ON – FLOTA 8 563,5 litry rzeczywiste 2,5123 DEFRA 2021 2021 21,5 21,5
GAZ ZIEMNY NA POTRZEBY C.O. ORAZ C.W.U. 12 399,4 MWh rzeczywiste 0,1832 DEFRA 2021 2022 2 271,1 2 271,1
OLEJ OPAŁOWY NA POTRZEBY C.O. ORAZ C.W.U. 154 973,0 litry rzeczywiste 2,5401 DEFRA 2021 2021 393,7 393,7
ON NA POTRZEBY AGREGATÓW 1 100,0 litry rzeczywiste 2,5123 DEFRA 2021 2021 2022 2,8 2,8
CZYNNIK CHŁODNICZY R410A 45,6 kg rzeczywiste 2 088,0000 DEFRA 2021 2021 2021 95,2 95,2
ŁĄCZNIE 5 957,1 5 957,1
ZAKRES 2:
ŹRÓDŁO EMISJI Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności Źródło Emisje tCO2e (location based) Emisje tCO2e (market based)
ENERGIA ELEKTRYCZNA – BIURA 26 449,3 MWh rzeczywiste 0,0007 KOBiZE 17 245,8 3 583,3
ENERGIA ELEKTRYCZNA – PRACA ZDALNA 809,9* MWh estymacja 0,0007 KOBiZE 528,1 528,1
CIEPŁO SIECIOWE 118 151,6** GJ estymacja 0,0965 URE 11 401,6 11 401,6
ŁĄCZNIE 29 175,5 15 513,0
ZAKRES 3:
ŹRÓDŁO EMISJI Zużycie Jednostka Typ danych Wskaźnik emisyjności Źródło Emisje tCO2e (location based) Emisje tCO2e (market based)
SAMOCHÓD – NAJEM/WYPOŻYCZENIE 19 598,0 km rzeczywiste 0,1715 DEFRA 2021 3,4
AUTOBUS 14 000,0*** km estymacja 0,0268 DEFRA 2021 0,4
POCIĄG 566 681,4 km rzeczywiste 0,0355 DEFRA 2021 20,1
SAMOLOT – LOT WEWNĄTRZ PAŃSTWA 17 160,4 km rzeczywiste 0,2459 DEFRA 2021 4,2
SAMOLOT – LOT W OBSZARZE EUROPY 383 859,8 km rzeczywiste 0,1535 DEFRA 2021 58,9
SAMOLOT – LOT POZA OBSZAREM EUROPY 40 048,4 km rzeczywiste 0,1931 DEFRA 2021 7,7
ŁĄCZNIE 94,7
*Estymacja na podstawie osobo-dni spędzonych na pracy zdalnej oraz przy założeniu, że osoba pracująca zdalnie zużywa 0,12 kWh na godzinę pracy.
**Estymacja na podstawie benchmarków rocznego zużycia ciepła na m2 powierzchni (pozyskanych z Ustawowego Audytu Energetycznego za rok 2020) oraz powierchni użytkowanych lokali (ogrzewanych ciepłem siecowym). Obliczenia uwzgledniąją lokalizacje opuszczone w ciągu roku 2021, lecz tylko w takim wymiarze dniowym, w jakim były one użytkowane przez bank.
***Ze względu na brak danych założono dystans 100 km na każdy wykupiony przejazd autobusem.

Monitorujemy zużycie zasobów, emisje własne i produkcję odpadów w większości swoich obiektów poprzez wewnętrzny system zbierania i przetwarzania danych, który poddawany jest corocznemu badaniu przez niezależny podmiot zewnętrzny.

Dzięki temu identyfikujemy kluczowe obszary, które mają największy wpływ na środowisko – w tym klimat – umożliwiając podjęcie skuteczniejszych środków zaradczych.

Podjęliśmy już ambitne kroki w kierunku ograniczenia emisji własnych poprzez wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Otrzymaliśmy również certyfikat akcesyjny produktu ECO Premium Grupy Tauron. Dokument potwierdza, że sprzedawana nam energia elektryczna uczestniczy w całości w systemie Gwarancji Sprzedaży Energii Ekologicznej i pochodzi z ekologicznych źródeł energii – głównie z elektrowni wodnych. Tym samym znacząco zmniejszyliśmy zużycie energii pozyskanej z surowców nieodnawialnych. Ponadto w operacjach własnych skupiamy się na zwiększaniu efektywności energetycznej. W 2021 r. zużycie energii elektrycznej w banku spadło o 8,8% względem poziomu z roku 2020, a ponadto niemal czterokrotnie zredukowaliśmy zużycie oleju napędowego w porównaniu z rokiem 2020. Dzięki tym działaniom oraz zakupowi certyfikowanych kredytów węglowych równoważących emisję, w 2020 roku osiągnięliśmy neutralność w zakresie wewnętrznych emisji CO2.

W 2021 r. 81% zakupionej przez bank energii elektrycznej na potrzeby użytkowania nieruchomości to energia z kontraktu zapewniającego energię wyłącznie z OZE.

W 2022 r. zakupiliśmy samochody elektryczne, by redukować nasze emisje związane z transportem.

Bardzo istotna jest dla nas również emisyjność portfela. Na tym etapie skupiliśmy się na portfelu energetycznym, a to poprzez analizę spółek będących naszymi klientami, które wytwarzają energię elektryczną z udziałem konwencjonalnych aktywów wytwórczych. Patrząc na sześciu największych klientów banku z tego obszaru, założyliśmy na potrzeby tego badania, że zaangażowanie kapitałowe w te spółki stanowi 100% finansowanego portfela, przy czym braliśmy pod uwagę strukturę portfela na dzień 31.12.2021 r. Zgodnie z wskazanymi założeniami średnioważona emisyjność naszego portfela w tym zakresie w roku 2021 wynosiła 0,896 tCO2/MWh, gdzie podstawą kalkulacji były wskaźniki emisyjności dla badanych wytwórców (per MWh) oraz udział zaangażowania w daną spółkę we wskazanym portfelu energetycznym wytwórców energii (udział procentowy w finansowanym portfelu). Tym samym poziom wskaźnika za rok 2021 odnotował spadek na poziomie ok. 1% względem wyniku za rok 2020.