• Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
  Cel 17 - Partnerstwa na rzecz celów
 • GRI:
 • Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami2-12
  Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.3 Klienci
  Będziemy odpowiedzialnie współpracowali z naszymi klientami biznesowymi oraz indywidualnymi, zachęcając ich do wdrażania praktyk w zakresie zrównoważonego rozwoju i umożliwiając działalność gospodarczą, która tworzy wspólny dobrobyt dla obecnych oraz przyszłych pokoleń.

Santander Bank Polska S.A. buduje długoterminową wartość dla wszystkich interesariuszy w sposób zrównoważony. Integralną i nierozłączną częścią ogólnej strategii biznesowej Banku jest Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking. Określa ona podejście Banku do kwestii ESG oraz definiuje zrównoważony rozwój.

Filary, na których budujemy odpowiedzialną bankowość, to:

 • kultura organizacyjna
 • zrównoważone finanse

Kultura organizacyjna

 • Wzmacnianie kultury SPF
 • Różnorodność
 • Simplification
 • Kultura Mów Otwarcie / Speak up
  • Cel 5 – Równość płci
  • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
  • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
  • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Zrównoważone finanse

Zielony Bank – Dbamy o środowisko zarówno w działaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13 – Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Zielona oferta
  • Zielony Bank

Inkluzywna bankowość – Włączamy osoby zagrożone wykluczeniem w bankowanie. Edukujemy lokalne społeczności i wspieramy kształtowanie ustawiczne.

 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów
  • Bank dla osób z niepełnosprawnościami / osób starszych
  • Bank dopasowany do specyficznych potrzeb klientów
  • Edukacja finansowa na każdym etapie życia

Fundacja Santander Bank Polska – programy społeczne i wolontariaty

Santander Universidades

Agendę Odpowiedzialnej Bankowości dostosowujemy do wyzwań i potrzeb społeczeństwa, aby pomagać i zaspokajać potrzeby zgodnie z najlepszymi międzynarodowymi standardami. Dotyczy to w szczególności:

 • Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDG),
 • Porozumienia klimatycznego z Paryża,
 • UNEP FI Principles for Responsible Banking (PRB),
 • Net Zero Banking Alliance.

Strategia ESG Banku pozwala na wkład w realizację globalnych celów Agendy 2030 ONZ. Bank skupia się w swojej działalności biznesowej na tych obszarach, na które ma realny wpływ jako instytucja finansowa. Są to:

 • Cel 3 – Dobre zdrowie i jakość życia
 • Cel 4 – Dobra jakość edukacji
 • Cel 5 – Równość płci
 • Cel 8 – Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 9 – Innowacyjność, przemysł, infrastruktura
 • Cel 11 – Zrównoważone miasta i społeczności
 • Cel 13- Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 17 – Partnerstwa na rzecz celów

Polityki i dokumenty definiujące nasze podejście do zrównoważonego rozwoju

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach

„Polityka zrównoważonego rozwoju” określa dobrowolne, ogólne zobowiązania i zasady etyczne, społeczne i środowiskowe Grupy, które wykraczają poza ramy prawne. Uzupełniają ją kolejne dokumenty:

 • „Polityka zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”,

 • „Polityka praw człowieka”,

 • „Polityka wolontariatu pracowniczego”,

 • „Polityka sektora zbrojeniowego”,

 • „Polityka finansowania sektorów wrażliwych”.

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Cel 2021 2020
Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat Top Employer Certyfikat Top Employer
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (%) 34,7% 35%
Wyrównywanie płac mierzone EPG (%) 2,4% 2,4%
Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 (tys.) 130 992 70 767
Udostępnione zielone finansowanie (w mln EUR)* 214 144
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%)** 82% 85%
Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych (% realizacji) 100% 100%
Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) 6 422 3 283
Liczba beneficjentów działań (tys.) 305 652 363 464
*Bez Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
**Zmiana prezentacji wskaźnika vs poprzednie Raporty ESG. Obecnie we wskaźniku uwzględniliśmy również energię, której Bank nie kupuje bezpośrednio od dostawcy (np. oddziały)

Naszą strategię klimatyczną oraz Zielone finansowanie opisaliśmy w rozdziale Zielony Bank – Environmental

Kluczowe informacje związane z naszym oddziaływaniem na klimat podane według wytycznych TCFD zamieściliśmy w podrozdziale Raport TCFD.

Zaangażowanie Zarządu

 • GRI:
 • Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego2-17
  Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego

Zarząd naszego Banku poza odpowiedzialnością za zarządzanie organizacją w sposób odpowiedzialny z uwzględnieniem najlepszych praktyk w obszarach ESG, za cel bierze również permanentne podnoszenie wiedzy w tym zakresie oraz promowanie zasad zrównoważonego rozwoju poza organizacją.

W 2021 r. Prezes naszego Banku wziął udział w szeregu wydarzeń, których tematem był szeroko pojęty zrównoważony rozwój i zagadnienia dotyczące tematyki ESG. Były to m. in.:

 • Debata Prezesów zorganizowana przez Dziennik Gazetę Prawną.

 • Debata Pulsu Biznesu „Neutralność klimatyczna – szybciej do celu”.

 • Kwadrans EKF „Odbudowa i transformacja polskiej gospodarki”.

Ponadto, Członkowie Zarządu wypowiadają się w mediach branżowych na temat najistotniejszych tematów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Prezes Zarządu udzielił komentarza dla Pulsu Biznesu w ramach cyklu artykułów „Zielona Gospodarka 2021”, natomiast Członek Zarządu odpowiadający za Pion Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej dla tego samego medium wypowiedział się w artykule „Sektor bankowy czeka na ekoregulacje”.

Aktywny udział kadry zarządzającej Banku w wydarzeniach poświęconych tematom związanym ze zrównoważonym rozwojem oraz prezentowanie podejścia naszego Banku szerokiemu gronu odbiorców sprzyja wymianie doświadczeń z liderami i ekspertami w zakresie ESG, a tym samym poszerzaniu wiedzy i świadomości zarządzających oraz całej organizacji.