• GRI:
 • Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami2-12
  Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami

Na bieżąco modyfikujemy i rozwijamy metody zarządzania ryzykiem, uwzględniając zmiany w profilu ryzyka Grupy i w otoczeniu gospodarczym, a także wymogi regulacyjne i najlepsze praktyki rynkowe.

System zarządzania ryzykiem

SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
SYSTEM ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
Cele Odpowiedzialność za realizację Zidentyfikowane istotne ryzyka
 • identyfikacja i pomiar podejmowanego ryzyka,
 • określenie najkorzystniejszego zwrotu przy zaakceptowanym poziomie ryzyka,
 • regularne ustalanie i weryfikacja odpowiednich limitów, które ograniczają skalę narażenia na ryzyk.
Zarząd i Rada Nadzorcza:

 • akceptacja polityk w zakresie zarządzania ryzykiem,
 • uczestnictwo w komitetach wspomagających zarządzanie ryzykiem,
 • udział w przeglądach ryzyk,
 • akceptacja ryzyk i raportów dotyczących ich poziomu. Zarząd uchwala, a RN zatwierdza „Deklarację akceptowalnego poziomu ryzyka” określającą w Banku poziom akceptowalnego ryzyka i szereg limitów na ryzyko.

Wyodrębnione dedykowane jednostki w strukturach Banku:

 • identyfikacja,
 • pomiar,
 • monitorowanie,
 • ograniczanie ryzyka.

 

 • ryzyko kredytowe
  (z uwzględnieniem ryzyka koncentracji),
 • ryzyko operacyjne,
 • ryzyko rynkowe (na księdze bankowej
  i handlowej),
 • ryzyko płynności,
 • ryzyko modeli,
 • ryzyko reputacyjne,
 • ryzyko braku zgodności,
 • ryzyko biznesowe,
 • ryzyko kapitałowe,
 • ryzyko nadmiernej dźwigni finansowej.

Zarządzanie ryzykiem ESG w ramach systemu zarządzania ryzykiem

 • GRI:
 • Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań2-25
  Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu istotnego Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu istotnego Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji

Podejście

Zidentyfikowaliśmy ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne, związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z sektorów wrażliwych. Z punktu widzenia negatywnego wpływu poszczególnych rodzajów ryzyka na zagadnienia społeczne, środowiskowe, pracownicze, poszanowania praw człowieka i przeciwdziałania korupcji szczególne znaczenie mają ryzyko operacyjne, ryzyko braku zgodności i ryzyko reputacyjne. Kwestie zarządzania ryzykami społeczno-środowiskowymi w naszym Banku są od 2015 r. regulowane przez odpowiednie polityki.

W 2021 r. wdrożyliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”.

Konsekwentnie wprowadzamy procedury dotyczące ryzyka ESG we wszystkich liniach biznesowych oraz posiadamy zidentyfikowane ryzyka społeczne i środowiskowe, w tym ryzyka klimatyczne oraz związane z finansowaniem przedsięwzięć klientów z sektorów wrażliwych.

Komitet ds. Ryzyka

Do zadań Komitetu ds. Ryzyka należy w szczególności:

 • opiniowanie całościowej bieżącej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania ryzyka;
 • opiniowanie opracowanej przez Zarząd Banku strategii zarządzania ryzykiem i nadzorowanie jej realizacji;
 • wspieranie Rady w nadzorowaniu procesu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem przez kadrę kierowniczą wyższego szczebla;
 • weryfikacja, czy ceny pasywów i aktywów oferowanych klientom w pełni uwzględniają model biznesowy Banku i jego strategię w zakresie ryzyka, a w przypadku weryfikacji negatywnej przedstawianie Zarządowi Banku propozycji zapewniających adekwatność cen pasywów i aktywów w relacji do rodzajów ryzyka;
 • wydawanie opinii w procesie powoływania i odwoływania Członka Zarządu odpowiadającego za zarządzanie ryzykiem, a także opiniowanie jego rocznych celów i ich wykonania.

W Banku analizujemy wpływ szans i ryzyk związanych z klimatem na działalność biznesową, strategię i plany finansowe w krótkim, średnim i długim horyzoncie czasowym. Przy podejmowaniu decyzji kredytowych Bank ma świadomość, że opieranie się wyłącznie na historycznych danych finansowych może prowadzić do błędnych wniosków, a jednoczesna analiza danych niefinansowych może rzucać nowe światło na percepcję ryzyka i alokację kapitału.

W naszej ocenie analiza ryzyka środowiskowego wzbogaca klasyczną analizę ryzyka kredytowego, a dane niefinansowe pozwalają lepiej zrozumieć ekspozycję kredytobiorcy na ryzyka środowiskowe i związane ze zmianą klimatu.

Plany

Od 2022 r. dla wybranych segmentów klientów (najwięksi klienci, klienci hipoteczni i leasingowi) wdrażamy System Identyfikacji Zrównoważonego Finansowania (SFCS), określający kryteria techniczne, jakie muszą spełniać finansowania na dedykowane cele ekologiczne oraz finansowania na cele ogólne, aby mogły zostać nazwane zielonymi lub zrównoważonymi pod kątem społecznym.

Polityki sektorowe

Rozpatrując wnioski o produkty lub usługi finansowe składane przez podmioty z sektorów wrażliwych, Bank stosuje odpowiednie polityki wraz z analizą ryzyka społeczno-środowiskowego. W pierwszej kolejności jednostki biznesowe Banku oceniają wpływ konkretnej transakcji/działalności klienta na środowisko oraz zgodność z wymogami opisanymi w politykach. Na tej podstawie przygotowywana jest rekomendacja odpowiednim jednostkom ryzyka Banku (zgodnie z regulacjami wewnętrznymi).

W 2021 r. wdrożyliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”. Z dniem wejścia w życie tego dokumentu przestały obowiązywać dotychczasowe trzy polityki sektorowe dotyczące soft commodities, sektora energetycznego oraz górnictwa i przemysłu metalurgicznego, a wymogi dotyczące m.in. tych sektorów zostały ujęte w nowej polityce.

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem ESG

 • GRI:
 • Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami2-12
  Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
 • Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami2-13
  Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami

Za planowanie naszych działań wynikających ze Strategii Odpowiedzialnej Bankowości od 2021 r. odpowiada Forum ESG. W skład Forum wchodzi 11 członków reprezentujących wszystkie piony bankowe, a przewodniczy mu Prezes Zarządu Banku.

Zadania Forum:

 • analiza wyzwań, szans i ryzyk związanych z agendą UE Sustainable Finance, w tym ryzyk ESG;
 • planowanie działań;
 • koordynacja wdrożenia działań w Banku.

Wyniki prac Forum ESG są cyklicznie raportowane na posiedzeniach Zarządu Banku oraz dwa razy do roku na Komitecie Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej.

Zarząd Banku jest odpowiedzialny za nadzorowanie i zatwierdzanie Strategii Odpowiedzialnej Bankowości oraz integrację kryteriów ESG z ogólną strategią biznesową (w perspektywie krótko-, średnio- i/lub długoterminowej) oraz w ramach zarządzania ryzykiem.

W Santander Bank Polska S.A. za kwestie związane z ryzykami ESG odpowiedzialni są wszyscy Członkowie Zarządu. Pion Ryzyka pełni rolę drugiej linii obrony w zarządzaniu ryzykami ESG.