Tabele z zestawieniem wskaźników raportowania

Oświadczenie o stosowaniu
Oświadczenie o stosowaniu Santander Bank Polska sporządził raport zgodnie ze standardem GRI Standards za okres od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wykorzystany standard GRI 1 GRI 1: Foundation 2021
Obowiązujący standard sektorowy GRI Nie opublikowano dotychczas zaktualizowanego standardu sektorowego dla branży finansowej, dlatego w raporcie odnosimy się do wybranych wskaźników GRI G4 Financial Services Sector Disclosures.

 

Lista wskaźników ujętych w raporcie
Lista wskaźników ujętych w raporcie
Numer wskaźnika Tytuł standardu GRI Nazwa wskaźnika Miejsce w Raporcie (SDGs)1 PRB2 ESG3 KE/TCFD4
I. UJAWNIENIA PROFILOWE [General Disclosures 2021]
1. Organizacja i jej praktyki sprawozdawcze
GRI 2-1 GRI 2. General Disclosures 2021 Dane organizacyjne
GRI 2-2 GRI 2. General Disclosures 2021 Podmioty objęte raportowaniem zrównoważonego rozwoju w organizacji
GRI2-3 GRI2. General Disclosures 2021 Okres sprawozdawczy, częstotliwość raportowania i dane kontaktowe
GRI2-4 GRI2. General Disclosures 2021 Zmiany w raportowanych informacjach
GRI 2-5 GRI 2. General Disclosures 2021 Zewnętrzne poświadczenie
2. Działalność i pracownicy
GRI 2-6 GRI 2. General Disclosures 2021 Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe
GRI 2-7 GRI 2. General Disclosures 2021 Pracownicy
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba punktów dostępu banku w Polsce, w tym oddziałów w podziale na placówki prowadzone bezpośrednio przez bank oraz placówki partnerskie
GRI 2-8 GRI 2. General Disclosures 2021 Osoby świadczące pracę na rzecz organizacji, które nie są jej pracownikami
3. Ład korporacyjny
GRI 2-9 GRI 2. General Disclosures 2021 Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-10 GRI 2. General Disclosures 2021 Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
GRI 2-11 GRI 2. General Disclosures 2021 Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
GRI 2-12 GRI 2. General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami

 

 

GRI 2-13 GRI 2. General Disclosures 2021 Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
GRI 2-14 GRI 2. General Disclosures 2021 Rola najwyższego organu zarządczego w raportowaniu kwestii zrównoważonego rozwoju
GRI 2-15 GRI 2. General Disclosures 2021 Konflikt interesu
GRI 2-16 GRI 2. General Disclosures 2021 Informowanie o istotnych kwestiach
GRI 2-17 GRI 2. General Disclosures 2021 Wiedza zbiorowa najwyższego organu zarządczego
GRI 2-18 GRI 2. General Disclosures 2021 Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego
GRI 2-19 GRI 2. General Disclosures 2021 Polityka wynagrodzeń
GRI 2-20 GRI 2. General Disclosures 2021 Proces ustalania wynagrodzenia
GRI 2-21 GRI 2. General Disclosures 2021 Wskaźnik rocznego wynagrodzenia całkowitego
4. Strategia, polityka i praktyki
GRI 2-22 GRI 2. General Disclosures 2021 Oświadczenie o strategii zrównoważonego rozwoju
GRI 2-23 GRI 2. General Disclosures 2021 Zobowiązania ujęte w politykach 13,17 PRB 1,3 ESG środowisko

 

ESG społeczeństwo

 

ESG Ład korporacyjny

GRI 2-24 GRI 2. General Disclosures 2021 Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach
GRI 2-25 GRI 2. General Disclosures 2021 Procesy naprawcze dotyczące negatywnych oddziaływań
GRI 2-26 GRI 2. General Disclosures 2021 Mechanizmy zasięgania porad i zgłaszania obaw
GRI 2-27 GRI 2. General Disclosures 2021 Zgodność z przepisami prawa i regulacjami
GRI 2-28 GRI 2. General Disclosures 2021 Stowarzyszenia członkowskie 12, 13, 17 PRB 4 ESG środowisko

ESG społeczne

ESG Ład korporacyjny

5. Angażowanie interesariuszy
GRI 2-29 GRI 2. General Disclosures 2021 Podejście do angażowania interesariuszy PRB 4 ESG ład korporacyjny
GRI 2-30 GRI 2. General Disclosures 2021 Układy zbiorowe pracy
II. TEMATY ISTOTNE
GRI 3-1 GRI 3. Material topics 2021 Proces określania tematów istotnych
GRI 3-2 GRI 3. Material topics 2021 Lista tematów istotnych
1. Temat raportowania: Bezpieczeństwo usług, transakcji i danych klientów
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) PRB 3
GRI 418-1 GRI 418. Prywatność klientów 2016 Całkowita liczba uzasadnionych skarg dotyczących naruszenia prywatności klientów oraz utraty danych  
Wskaźnik własny Nie dotyczy Działania realizowane w celu zapewnienia cyberbezpieczeństwa PRB 3
2. Temat raportowania: Wartości i etyka
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) SDG 8   ESG Ład korporacyjny
GRI 205-2 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)      
GRI 205-3 GRI 205. Przeciwdziałanie korupcji 2016 Potwierdzone przypadki korupcji i działania podjęte w odpowiedzi na nie      
Wskaźnik własny Nie dotyczy Lista kluczowych działań i inicjatyw realizowanych w danym roku w banku na rzecz zwiększenia wiedzy pracowników o etyce i kulturze organizacyjnej banku   PRB 5 ESG Ład korporacyjny
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba zgłoszeń nieprawidłowości i/lub zagadnień do wyjaśnienia na ,,skrzynkę etyki” oraz telefon zaufania SDG 8 PRB 5 ESG Ład korporacyjny
GRI 415-1 GRI 415. Zaangażowanie społeczne 2016 Całkowita wartość finansowa i rzeczowa darowizn na rzecz partii politycznych, polityków i instytucji o podobnym charakterze 0 zł
GRI 417-2 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami dotyczącymi oznakowania i informacji o produktach i usługach
GRI 417-3 GRI 417. Marketing i oznakowanie 2016 Całkowita liczba przypadków niezgodności z regulacjami i dobrowolnym kodeksami regulującymi kwestie komunikacji marketingowej
GRI 419-1 GRI 419. Zgodność z prawem 2016 Kwota istotnych kar oraz całkowita liczba sankcji pozafinansowych z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami
3. Temat raportowania: Włączanie ESG do systemu zarządzania ryzykiem w organizacji
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
Wskaźnik własny Opis polityk, procedur i wyników badania ekspozycji na ryzyka klimatyczne
4. Temat raportowania: Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)        
Wskaźnik własny Opis podejścia Banku do implementowania wymogów regulacji dotyczących obszarów ESG do swojej strategii biznesowej
5. Temat raportowania: Odporność operacyjna i biznesowa
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)
GRI 201-1 GRI 201. Wyniki ekonomiczne Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona ESG Ład korporacyjny
GRI 203-2 GRI 203. Pośredni wpływ ekonomiczny Znaczący pośredni wpływ ekonomiczny
6. Temat raportowania: Pozytywne doświadczenia klientów (NPS)
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów)        
Wskaźnik własny Nie dotyczy Główne działania na rzecz zwiększenia satysfakcji klienta        
Wskaźnik własny Nie dotyczy Wyniki pomiaru satysfakcji klienta        
7. Temat raportowania: Inkluzywna i zrównoważona bankowość
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) ESG 4, 8, 10, 11 PRB 1 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Informacje o kluczowych produktach, w tym nowych produktach wprowadzonych w raportowanym okresie PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Produkty i inicjatywy dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) PRB 3
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba oddziałów banku z certyfikatem Obsługa Bez Barier SDG 8, 10
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów projektów i inicjatyw społecznych z obszaru edukacji inicjowanych i/lub wspieranych w danym roku przez banku i/lub Fundację banku SDG 4, 8, 11 ESG społeczne
FS 14 Suplement sektorowy Działania podjęte w celu zapewnienia dostępu do usług finansowych osobom z grup defaworyzowanych SDG 8, 10 PRB 3
8. Temat raportowania: Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 2050
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) SDG 13, 17 PRB 2 ESG środowisko

ESG Ład korporacyjny

 
GRI 305-3 GRI 305. Emisje 2016 Inne pośrednie emisje gazów cieplarnianych     ESG środowisko KE/TCFD
9. Temat raportowania: Zielone finanse
GRI 3-3 GRI 3. General Disclosures 2021 Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
Wskaźnik własny Nie dotyczy Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu [SDG 3, 8, 12, 13] PRB 2, 3 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Wpływ kwestii klimatycznych i ryzyk z nimi związanych na model biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa. Wpływ modelu biznesowego na klimat SDG 8, 13 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Zależność przedsiębiorstwa od kapitału naturalnego SDG 8, 13 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Możliwości związane z zasobooszczędnością, oszczędnościami kosztów, zastosowaniem niskoemisyjnych źródeł energii, rozwojem nowych produktów i usług, dostępem do nowych rynków oraz budowaniem odporności w całym łańcuchu wartości  

SDG 8, 13 PRB 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niej SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Docelowe wartości związane z klimatem, w tym docelowe wartości emisji gazów cieplarnianych PRB 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Docelowe wartości związane z energią w ramach polityki ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem
Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi
SDG 3, 8, 12, 13 PRB 1,2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Procesy stosowane w celu ustalania i oceny ryzyk związanych z klimatem, główne rodzaje ryzyka, oraz sposób zarządzania tym ryzykiem SDG 8, 13 PRB 1, 2 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Główne rodzaje ryzyka związanego z klimatem w całym łańcuchu wartości w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Mapy ryzyka, które uwzględniają kwestie związane z klimatem SDG 8, 13 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Uwzględnianie oceny ryzyka i możliwości związanych z klimatem w stosownych strategiach inwestycyjnych, kredytowych i ubezpieczeniowych SDG 8, 13 ESG środowisko KE/TCFD
KE/TCFD Nie dotyczy Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu SDG 8, 13 ESG środowisko KE/TCFD
Bezpośredni wpływ na środowisko
GRI 301-1 GRI 301. Surowce 2016 Surowce według wagi i objętości ESG środowisko KE/TCFD
GRI 302-1 GRI 302. Energia 2016 Zużycie energii w organizacji ESG środowisko KE/TCFD
GRI 305-1 GRI 305. Emisje 2016 Łączne bezpośrednie emisje gazów cieplarnianych ESG środowisko KE/TCFD
GRI 305-2 GRI 305. Emisje 2016 Łączne pośrednie emisje gazów cieplarnianych według wagi ESG środowisko KE/TCFD
Cyfryzacja i innowacje
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba klientów korzystających z bankowości mobilnej i internetowej
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba interakcji w kanałach zdalnych
Warunki pracy
GRI 401-1 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Łączna liczba i odsetek nowych pracowników zatrudnionych oraz łączna liczba odejść w okresie raportowania SDG 5, 8
GRI 202-1 GRI 202. Wyniki ekonomiczne 2016 Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej SDG 5, 8
GRI 401-2 GRI 401. Zatrudnienie 2016 Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym SDG 5, 8
Bezpieczeństwo i wellbeing pracowników
GRI 403-2 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Identyfikacja zagrożeń, ocena ryzyka i badanie incydentów
GRI 403-6 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Promocja zdrowia
GRI 403-9 GRI 403. Bezpieczeństwo i higiena pracy 2018 Rodzaj i wskaźnik urazów związanych z pracą SDG 3, 8 ESG społeczne
Rozwój pracowników
GRI 404-1 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Liczba dni szkoleniowych w roku przypadających na pracownika według struktury zatrudnienia SDG 5, 8 ESG społeczne
GRI 404-2 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Programy rozwoju umiejętności menedżerskich i kształcenia ustawicznego SDG 5, 8 PRB 5 ESG społeczne
GRI 404-3 GRI 404. Szkolenia i edukacja 2016 Odsetek pracowników podlegających regularnym ocenom jakości pracy i przeglądom rozwoju kariery zawodowej, według płci i kategorii zatrudnienia SDG 5, 8 ESG społeczne
Różnorodność w miejscu pracy
GRI 405-1 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności). SDG 5, 8 ESG Ład korporacyjny
GRI 405-2 GRI 405. Różnorodność i równość szans 2016 Stosunek podstawowego wynagrodzenia mężczyzn do wynagrodzenia kobiet według zajmowanego stanowiska SDG 5, 8
GRI 406-1 GRI 406. Przeciwdziałanie dyskryminacji 2016 Całkowita liczba przypadków dyskryminacji SDG 5, 8 ESG społeczne
GRI 308-1 GRI 308. Ocena środowiskowa dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych SDG 5 ESG społeczne

 

ESG środowisko

KE/TCFD
GRI 414-1 GRI 414. Ocena społeczna dostawców 2016 Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych SDG 5, 8 ESG społeczne
Zaangażowanie społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Skala wolontariatu pracowniczego SDG 11 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Liczba beneficjentów działań wolontariatu pracowniczego / rok SDG 11 ESG społeczne
Wskaźnik własny Nie dotyczy Łączna kwota przeznaczona na działania zaangażowania społecznego SDG 11 ESG społeczne

[1] Odniesienie do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ 2015-2030
[2] Odniesienie do UNEP Finance Principles for Responsible Banking
[3] Odniesienie do czynników ESG (E-environment S – social G – governance)
[4] Odniesienia do wytycznych Komisji Europejskiej dotyczących sprawozdawczości w zakresie zgłaszania informacji związanych z klimatem
(z uwzględnieniem Wytycznych TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosures)

Indeks wskaźników wg „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”

Indeks wskaźników wg „Wytycznych do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW”
Kod wskaźnika Nazwa Miejsce w raporcie
E-P1 Emisje gazów cieplarniach
E-P2 Zużycie energii
E-P3 Ryzyko i korzyści związane z klimatem
E-S2 Zarządzanie emisjami
E-S3 Zużycie wody
E-S5 Wpływ na bioróżnorodność Działalność Santander Bank Polska S.A. w nieznacznym stopniu wpływa na bioróżnorodność. Nasza Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking wskazuje jako priorytetowe inne zagadnienia wpływu środowiskowego.
E-S6 Zanieczyszczenia i odpady
S-P1 Różnorodność w organach nadzorczych
S-P2 Wskaźnik równości wynagrodzeń
S-P3 Rotacja zatrudnienia
S-P4 Wolność zrzeszania się i negocjacji zbiorowych
S-S1 Bezpieczeństwo i higiena pracy
S-P5 Polityka praw człowieka
S-P6 Procedury należytej staranności dot. praw człowieka
G-P1 Struktura organów zarządczych
G-P2 Kodeks etyki
G-P3 Polityka antykorupcyjna
G-P4 Mechanizm zgłaszania naruszeń
G-S1 Polityka ochrony danych