Wyniki obszaru środowiskowego

Poniżej prezentujemy podsumowanie kalkulacji wysokości emisji CO2 w działalności „własnej” (zakres 1) i bezpośrednio zależnej od operacji Santander Bank S.A. (zakres 2), jak również podróże biznesowe (zakres 3). Metodyka i zakres kalkulacji zamieszczone zostały w załączniku metodycznym znajdującym się na końcu raportu TCFD, będącego integralną częścią niniejszego raportu.

Emisje 2021 r. (w tonach CO2e)
Kategoria Emisji Emisje 2021 r. (w tonach CO2e)
Location-based Market- based
Zakres 1 (scope 1) 5 957,1 5 957,1
Zakres 2 (scope 2) 29 175,5 15 513,0
Zakres 3 (scope 3) 94,7 94,7*
Łącznie zakres 1+2 35 132,6 21 470,2

Używamy kilku wskaźników do pomiaru naszego oddziaływania na klimat, w tym m.in. kilogramów emisji dwutlenku węgla w przełożeniu na litry zużytej benzyny we flocie, emisji powstałych na skutek zużycia energii elektrycznej w naszych biurach oraz zużycia ciepła sieciowego.

Szczegółowe podsumowanie naszych emisji wraz z opisaniem uwzględnionych przez nas źródeł tych emisji, zużycia źródła wyrażonego w adekwatnej jednostce miary, typu danych, wskaźnika emisyjności wraz ze źródłem, na którym oparto kalkulację, znajduje się w raporcie TCFD.

Zielone finansowanie w 2021 r.

Zielone finansowanie w 2021 r.
Obszar w mln EUR w mln PLN
Zielone budownictwo 107,8 495,7
Energia odnawialna 109,5 503,7
Czysta mobilność 79,1 363,6
Agro 76,2 350,5
Gospodarka obiegu zamkniętego 0,2 0,9
Razem 372,8 1 714,4

Zużycie energii elektrycznej w 2020 i 2021 r.

Zużycie energii elektrycznej w 2020 i 2021 r.
Zużycie energii [MWh] 2020 2021
Całkowite zużycie energii elektrycznej 29 917,00 26 449,00
W tym całkowite zużycie energii z surowców nieodnawialnych 11 078,86 14 174,30
W tym z:
gazu ziemnego 9 408,64 12 399,38
oleju opałowego 1 351,41 1 549,37
oleju napędowego 318, 81 225,55
Odsetek zielonej energii zakupionej przez Bank 100% 100%

Flota Banku

Flota Banku
2020 2021
Liczba samochodów na benzynę 85 13
Liczba samochodów z napędem diesel 7 2
Liczba samochodów hybrydowych/elektrycznych 1 303 1 308

Podróże służbowe

Podróże służbowe
Wskaźnik 2019 2020 2021
Liczba delegacji w przeliczeniu na jednego pracownika 3,17 1,55 0,60

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2021 r.

Redukcje zużycia oleju napędowego i benzyny związane z podróżami służbowymi flotą Banku w 2021 r.
Zużycie oleju napędowego (w l) 8 563,52
Redukcja zużycia oleju napędowego w stosunku do 2020 r. -23 317,93
Zużycie benzyny (w l) 1 446 502
Redukcja zużycia benzyny w stosunku do 2020 r. -53 431,48
Średnie zużycie paliwa w przeliczeniu na jednego pracownika: 127,94

Zużycie papieru

Zużycie papieru
Zużycie papieru 2020 2021
Bankowość oddziałowa [tony] 186 177
Budynki CWB [tony] 34 19

Odpady papierowe i pozostałe odpady, w tym nośniki elektroniczne danych (utylizacja)

Odpady papierowe i pozostałe odpady, w tym nośniki elektroniczne danych (utylizacja)
Rodzaj odpadu Centrala Oddziały Razem
Papier [kg] 684 121 532 439 1 216 560
Magnetyczne nośniki danych [kg] 12 120 1 650 13 770

Zużycie wody

Zużycie wody
Łączna objętość wody pobranej wg źródła (w m3) Centrala Oddziały
Dostawy wody z sieci miejskiej 23 540,00 50 038,00
Inne źródła wody
Suma 23 540,00 50 038,00