Produkty i usługi

  • GRI:
  • Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe2-6
    Działalność, łańcuch wartości i inne relacje biznesowe

Relacje z klientami

Najważniejsze działania w 2021 r. mające wpływ na naszych klientów

Kontynuowaliśmy strategiczny projekt przyśpieszonej digitalizacji bankowości detalicznej, który ma na celu dostarczenie klientom rozwiązań cyfrowych „end-to-end”. W ramach projektu do oferty włączamy kolejne innowacyjne produkty, zmieniane są procesy oraz sposób organizacji pracy i współpracy.

Dokładaliśmy starań, aby nasze procesy i produkty były jak najbardziej przyjazne i intuicyjne, zarówno dla klientów, jak i pracowników.

Wprowadzaliśmy zmiany, które pozwalały nam jak najlepiej dostosować się do nowych warunków rynkowych oraz oczekiwań klientów.

Oferta Banku jest nowoczesna, kompleksowa i zaspokaja różnorodne potrzeby klientów w zakresie: rachunków bankowych, produktów kredytowych, oszczędnościowo-inwestycyjnych, rozliczeniowych, ubezpieczeniowych i kartowych.

Santander Bank Polska S.A. to 5 432 tys. klientów, do których należą:

  • Klienci indywidualni

  • Małe i średnie firmy

  • Korporacje

  • Duże przedsiębiorstwa

  • Instytucje sektora publicznego

Szczegóły dotyczące produktów, kanałów kontaktu i celów w obsłudze poszczególnych segmentów naszych klientów opisaliśmy w Raporcie ESG za 2020 rok w podrozdziale Klienci i usługi rozdziału Klienci w sekcjach dedykowanych klientom indywidualnym i MŚP, klientom biznesowym oraz Santander Leasing. Raport znajduje się pod linkiem: www.esg.santander.pl/2020/raport-2020.

Standard tworzenia i rozwoju produktów i usług

W 2021 r. opracowaliśmy i wdrożyliśmy w części Banku wystandaryzowany, klientocentryczny proces rozwoju produktów i usług – Kompas.

Jest to nasz proces oparty na organizacji pracy w modelu Agile, który pomaga realizować cele biznesowe poprzez koncentrację na potrzebach klientów oraz empiryczną weryfikację hipotez z klientami. Kompas jest praktycznym zastosowaniem narzędzi i metod projektowo-badawczych z uwzględnieniem potrzeb złożonego i ściśle uregulowanego środowiska biznesowego dużego banku, którym jesteśmy.

W codziennej pracy Kompas pomaga odpowiadać na pytanie, czy produkty i usługi, które planujemy wdrożyć, odpowiadają na potrzeby klientów, zapewniają im dobre doświadczenia, pozwalając nam jednocześnie zrealizować założone cele biznesowe.