Regulacje dotyczące wpływu działalności na środowisko i klimat

Agenda 2030

Rezolucja przyjęta we wrześniu 2015 r. przez wszystkie państwa członkowskie ONZ. Dokument definiuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, których realizacja prowadzić ma nas do zrównoważonego rozwoju świata. Określone w Agendzie Cele można przypisać do 5 obszarów: ludzie (ang. people), planeta (ang. planet), dobrobyt (ang. prosperity), pokój
(ang. peace), partnerstwo (ang. partnership). Dla każdego Celu rozpisano konkretne zadania do osiągnięcia do 2030 r. – łącznie 169 zadań. Dotyczą m.in. eliminacji ubóstwa i głodu, ochrony planety i ekosystemów przed degradacją, ochrony demokracji i pokoju na świecie, a także wspierania partnerstwa na rzecz realizacji Celów.

Porozumienie paryskie

Ramowa konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – pierwsze powszechne i prawnie wiążące światowe porozumienie dotyczące kwestii klimatycznych, podpisane w 2015 r. przez blisko 190 krajów, w tym UE i państwa członkowskie. Określa ogólnoświatowy plan działania, który ma uchronić planetę przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieplenia do wartości poniżej 2°C oraz dążeniu do utrzymania go na poziomie 1,5°C. Istotny dla sektora bankowego jest fakt, że Porozumienie paryskie zobowiązuje strony do zapewnienia spójności przepływów finansowych z celami klimatycznymi porozumienia, czyli do wyeliminowania inwestycji w przedsięwzięcia szkodliwe dla klimatu.

Europejski Zielony Ład

Działaniom podejmowanym na arenie międzynarodowej na rzecz walki ze zmianami klimatu przewodzi Unia Europejska, która w grudniu 2019 r. wprowadziła w życie Europejski Zielony Ład (Green Deal) – plan działania, który ma doprowadzić gospodarkę UE do osiągnięcia w 2050 r. zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto, i w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów oraz wyrównania poziomu rozwoju społeczeństw i regionów.

Wytyczne Komisji Europejskiej dot. ujawniania informacji związanych z klimatem (TCFD)

Dokument wydany przez Komisję Europejską zawiera praktyczne zalecenia dla przedsiębiorstw, jak właściwie raportować wpływ ich działalności na klimat oraz wpływ zmian klimatycznych na ich działalność. Wytyczne Komisji Europejskiej inkorporują międzynarodowe rekomendacje Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). Celem dokumentu jest uzyskanie jednolitych, użytecznych oraz obejmujących plany na przyszłość informacji na temat istotnych skutków finansowych ryzyk i szans związanych z klimatem, w tym związanych z globalnym przejściem do gospodarki niskoemisyjnej.

Rozporządzenie dot.
Taksonomii UE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje zmieniające rozporządzenie (UE)2019/2088, zwane Taksonomią UE, jest systemem jednolitej klasyfikacji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, które ma wesprzeć inwestorów w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Taksonomia UE nakłada na przedsiębiorstwa podlegające obowiązkowi publikowania informacji niefinansowych szereg obowiązków sprawozdawczych, które
w odniesieniu do instytucji kredytowych wejdą
w życie w pełnym zakresie w 2024 r. Kluczowym wskaźnikiem wyników dla instytucji kredytowych będzie wskaźnik zielonych aktywów, określający udział procentowy ekspozycji wobec działalności zgodnej z systematyką i w nią zainwestowanych w aktywach ogółem objętych zabezpieczeniem (aktywach skorygowanych).

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Rozporządzenie SFDR nakłada na uczestników rynku finansowego i doradców finansowych, w tym banki, nowe obowiązki w zakresie przejrzystości i ujawniania podejścia do zarządzania ryzykami dla zrównoważonego rozwoju w ramach prowadzonej działalności inwestycyjnej i podejmowanych przez dany podmiot decyzji inwestycyjnych.

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA)

Powstały w 2011 r. organ Unii Europejskiej, którego zadaniem jest wdrażanie wspólnego, standardowego zestawu przepisów dotyczących regulowania i nadzorowania działalności sektora bankowego we wszystkich krajach członkowskich UE. Celem agencji jest ochrona interesu publicznego, poprzez stworzenie skutecznego, przejrzystego i stabilnego jednolitego rynku produktów bankowych w UE.

Dyrektywa Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)

Unijna dyrektywa ma zastąpić obecnie obowiązującą dyrektywę NFRD (Non-Financial Reporting Directive) i dotyczyć będzie szerszego grona przedsiębiorstw w całej UE. Dokument zakłada m.in. ujednolicenie podejścia do raportowania kwestii dotyczących zrównoważonego rozwoju w ramach sprawozdania z działalności zarządu, poprzez stworzenie jednolitego standardu raportowania. W chwili pisania niniejszego raportu trwają konsultacje projektu tego standardu. Ponadto CSRD wprowadza obowiązek audytowania zawartych w raporcie informacji i danych przez niezależną jednostkę zewnętrzną.