Zielone finansowanie

 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematów raportowania: Zielone finanse; Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 20503-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematów raportowania: Zielone finanse; Dostosowywanie portfela do celów strategii Net Zero do 2050
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuWskaźnik własny
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • TCFD:
 • Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatuKE/TCFD
  Główne prośrodowiskowe produkty i usługi oferowane klientom, w tym oferta wpływająca na rozwiązania z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Wspieramy naszych klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz w rozwoju ich zrównoważonych i ekologicznych inwestycji. Konsekwentnie bierzemy udział w transformacji energetycznej kraju.

Jako pierwsza instytucja finansowa w Polsce zaoferowaliśmy rozwiązania finansowe, w których wysokość marży jest oparta o spełnienie przez klienta kryteriów społecznych i środowiskowe (ESG-linked loans). Dysponujemy zarówno lokalnymi, jak i globalnymi ekspertami w zakresie ESG, czym wyróżniamy się na polskim rynku bankowym.

Oferta zrównoważonego finansowania skierowana jest do różnych grup klientów, w tym klientów z branż mających największy wpływ na kwestie klimatyczne, tj. sektor energetyczny, paliwowy i przemysłowy. Dlatego dotychczasowe finansowania zrównoważone koncentrowały się na klientach z tych obszarów. Od 2021 r. odnotowujemy coraz większe zainteresowanie tego rodzaju finansowaniem również w innych sektorach, co jest w dużej mierze związane z większą świadomością klientów oraz publicznym ogłaszaniem strategii zrównoważonego rozwoju.

Produkty Santander Bank Polska S.A. w zakresie zielonego finansowania:

 • kredyty dedykowane do inwestycji zrównoważonych, w tym na inwestycje OZE,
 • kredyty powiązane z Celami Zrównoważonego Rozwoju,
 • zielone obligacje (green bonds) czy zrównoważone obligacje (sustainability bonds),
 • obligacje związane ze zrównoważonym rozwojem (sustainability-linked bonds),
 • doradztwo w zakresie pozyskania finansowania zrównoważonego,
 • doradztwo finansowe w obszarze ESG.

Zielone finansowanie w 2021 r.

Zielone finansowanie w 2021 r.
Obszar w mln EUR w mln PLN
Zielone budownictwo 107,8 495,7
Energia odnawialna 109,5 503,7
Czysta mobilność 79,1 363,6
Agro 76,2 350,5
Gospodarka obiegu zamkniętego 0,2 0,9
Razem 372,8 1 714,4

Wsparcie zielonej transformacji w 2021 r.

 • W ramach spółki leasingowej oferujemy aż 8 produktów w kategoriach: Renewables, Clean mobility, Agro, Circular Economy.
  • Leasing lub pożyczka na zakup środków transportu nieemisyjnych lub hybrydowych środków transportu dla biznesu. W ramach tego produktu od początku 2021 do 18 listopada 2021 r. udostępnione zostały dwa promocyjne leasingi: 100% na zakup pojazdu elektrycznego oraz 102% na zakup pojazdów hybrydowych.
  • Udostępniono klientom pożyczkę na zakup pojazdów nieemisyjnych lub hybrydowych dla konsumenta.
  • Leasing lub pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla biznesu
  • Pożyczka na zakup instalacji fotowoltaicznych dla konsumenta (nowość).
  • Leasing lub pożyczka na zakup maszyn efektywnych energetycznie (w tym maszyn agro) dla biznesu.
 • W ramach Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej przeprowadziliśmy drugą największą emisję zrównoważonych obligacji dla spółki niefinansowej o łącznej wartości 400 mln zł.
 • W 2021 r. wydaliśmy 860,7 tys. ekologicznych kart, co stanowi 42,4 % wszystkich wydanych kart.
 • Udostępniliśmy klientom pierwszy Eko Kredyt, gdzie za eko zakup zwracamy klientowi prowizję

Posiadamy Globalną Politykę Ramową dotyczącą Zrównoważonych Obligacji oraz Politykę Ramową Zielonych Obligacji, które definiują nasze zobowiązania do przeznaczania środków z zielonych obligacji na projekty związane z energią odnawialną (słoneczną i wiatrową). Jednocześnie w ramach Grupy Santander trwają prace nad nowymi globalnymi politykami ramowymi dostosowanymi we wszystkich aspektach do grupowego Systemu Klasyfikacji Zielonego Finansowania SFCS, który wdrożymy od 2022 r.

W 2021 r. opracowaliśmy Ramy Zrównoważonej Emisji, zweryfikowane przez niezależną agencję ratingową (SPO: Second Party Opinion) i przeprowadziliśmy emisję pierwszych w Polsce zrównoważonych dłużnych papierów wartościowych o wartości nominalnej 750 mln PLN. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie zielonych aktywów (Eligible Green Assets) lub społecznych aktywów (Eligible Social Assets).

 • Santander Bank Polska S.A. wraz z Bankiem Gospodarstwa Krajowego sfinansował zakup 37 elektrycznych autobusów dla Poznania (wartość transakcji 111 mln zł). Wymiana taboru przyczyniła się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu miejskiego na środowisko i do poprawy jakości powietrza.
 • Grupa Santander i Energix Renewable Energies podpisały umowę kredytu o wartości 550 mln zł na finansowanie portfela 2 lądowych farm wiatrowych o łącznej mocy 125 MW. Santander Bank Polska pełni w tej transakcji rolę Agenta, Agenta Zabezpieczeń i Banku Prowadzącego Rachunki.
 • Santander Bank Polska S.A. we współpracy z innymi bankami podpisał umowy o wartości 479 mln zł na sfinansowanie portfela OZE należącego do niezależnego producenta energii odnawialnej. Finansowanie zostanie przeznaczone na budowę portfela 4 projektów wiatrowych i 29 projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 106 MW, które wygrały aukcje OZE.

Dodatkowe informacje na temat emisyjności portfela przedstawiliśmy w Raporcie TCFD, będącym częścią niniejszego raportu.