Ład korporacyjny określa zasady działania organów naszego Banku oraz funkcjonowanie jego systemów i procesów. Kształtuje wzorcowe relacje z akcjonariuszami, klientami i pozostałymi interesariuszami oraz zwiększa efektywność nadzoru wewnętrznego, kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych oraz organów statutowych.

Przyjęte zasady ładu korporacyjnego kładą nacisk na:

 • profesjonalizm i profil etyczny osób wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących oraz
 • przejrzystość i najwyższą staranność w działaniu.

Takim podejściem budujemy zaufanie rynku do Grupy Kapitałowej naszego Banku oraz wspieramy zrównoważony rozwój i wiarygodność krajowego rynku kapitałowego.

Zasady ładu korporacyjnego

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach

Najważniejszymi politykami i regulacjami dotyczącymi ładu korporacyjnego są u nas:

 • „Model ładu korporacyjnego dla Grupy i jej spółek zależnych”,
 • „Wytyczne dla spółek zależnych”,
 • „Szczegółowe zasady ładu korporacyjnego”,
 • „Generalny Kodeks Postępowania”,
 • „Polityka informacyjna”,
 • „Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów”,
 • „Kodeks postępowania na rynkach papierów wartościowych”,
 • „Polityka przeciwdziałania praniu pieniędzy”,
 • „Program antykorupcyjny”,
 • „Polityka zrównoważonego rozwoju”.

W 2021 r. nie wprowadziliśmy nowych regulacji, niemniej zgodnie z przyjętym w Banku procesem corocznego przeglądu aktualności regulacji dokonaliśmy weryfikacji wszystkich regulacji z zakresu zapewnienia zgodności.

Stosowany w Banku ład korporacyjny wynika z przepisów prawa (w szczególności z Kodeksu spółek handlowych, Prawa bankowego i przepisów regulujących funkcjonowanie rynku kapitałowego), a także z zasad ujętych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW”, „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz w „Kodeksie Etyki Bankowej”.

W 2021 r. wdrożyliśmy w Banku Rekomendację Z Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą zasad ładu wewnętrznego w bankach, która weszła w życie 1 stycznia 2022 r. W celu pełnej implementacji jej postanowień, zweryfikowaliśmy i uzupełniliśmy procesy i zasady ładu, zarówno na poziomie Banku, jak i Grupy Kapitałowej. Rekomendacja Z jest dostępna na stronie internetowej KNF.

 • W 2021 r. Santander Bank Polska S.A. przestrzegał wszystkich zasad wskazanych w „Dobrych praktykach spółek notowanych na GPW 2016” do czerwca 2021 r.

 • Stosowaliśmy też wszystkie aktualnie obowiązujące zasady zawarte w znowelizowanym zbiorze „Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW 2021”, które weszły w życie 1 lipca 2021 r.

 • Przestrzegaliśmy wszystkich zasad ujętych w „Zasadach ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.

W okresie objętym niniejszym raportem nie odnotowano przypadków odstąpienia przez Bank od przestrzegania zasad wynikających z ww. dokumentów.

Polityka wynagrodzeń

 • GRI:
 • Polityka wynagrodzeń2-19
  Polityka wynagrodzeń

Realizowana w naszym Banku polityka wynagrodzeń spełnia wszystkie wymogi wynikające z przepisów prawa, a także sprzyja rozwojowi i bezpieczeństwu Banku. Jest zgodna z zasadami należytego i skutecznego zarządzania ryzykiem, ostrożnego zarządzania kapitałem oraz strategią działalności, celami, wartościami i długoterminowymi interesami Banku.

Praktyki Banku w zakresie wynagrodzeń uwzględniają różnorodność, umożliwiają pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych pracowników za sprawą konkurencyjnego pakietu świadczeń całkowitych, obejmującego wynagrodzenie zasadnicze, schematy premiowe i atrakcyjne świadczenia dodatkowe.

Zasady wynagradzania regulują u nas:

 • „Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu Santander Bank Polska S.A.”,
 • „Polityka wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.”.

Najważniejsze założenia zawarte w politykach

 • Celem naszej polityki wynagrodzeń jest zapewnienie długoterminowego zrównoważonego rozwoju Grupy poprzez adekwatne wynagradzanie pracowników za wykonaną pracę, motywowanie ich do osiągania jak najlepszych wyników i realizacji celów strategicznych, a także trwałe związanie ich z Bankiem i promowanie zachowań wykluczających podejmowanie nadmiernego ryzyka.
 • Wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej, przyznawanej na podstawie oceny efektywności ich pracy.
 • Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej nie jest uzależnione od opcji i innych instrumentów pochodnych ani jakichkolwiek innych zmiennych składników lub wyników Banku.
 • Poziom wynagrodzenia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz kluczowych menedżerów jest wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywowania osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego kierowania Bankiem i sprawowania nadzoru. Struktura wynagrodzenia całkowitego odpowiada praktykom rynkowym, natomiast poziomy wynagrodzeń odpowiadają poziomom oferowanym w sektorze bankowym, z uwzględnieniem skali działalności.
 • Przy Radzie Nadzorczej funkcjonuje Komitet Wynagrodzeń, którego skład w większości obejmuje członków niezależnych.

Proces ustalania wynagrodzenia dla zarządzających

 • GRI:
 • Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami2-12
  Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
 • Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego2-18
  Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego
 • Proces ustalania wynagrodzenia2-20
  Proces ustalania wynagrodzenia

Wynagrodzenie dla Prezesa i członków Zarządu ustalane jest przez Radę Nadzorczą z uwzględnieniem rekomendacji Komitetu Wynagrodzeń. Komitet ten określa politykę wynagrodzeń dla członków Zarządu Santander Bank Polska S.A. oraz indywidulne warunki w ramach pakietów wynagrodzeń dla każdego Członka Zarządu.

Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu bierzemy pod uwagę w szczególności: wykonywaną funkcję, zakres odpowiedzialności organizacyjnej w Banku, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz konkurencyjność rynkową oferowanego wynagrodzenia.

Przyznanie wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu następuje na podstawie wyników przeprowadzonej oceny ich efektywności pracy. Dobór wskaźników (jak również poziom ich szczegółowości) dla poszczególnych Członków Zarządu uwzględnia zakres ich indywidualnych obowiązków i odpowiedzialności w procesie zarządzania Bankiem.

Od 2021 r. jednym z kryteriów ustalania wysokości premii przyznawanej Członkom Zarządu oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej jest ocena realizacji celów strategii Odpowiedzialnej Bankowości, w tym zadań sprzyjających środowisku i przeciwdziałających zmianom klimatu. Pod uwagę brany jest postęp wykonany w danym roku w obszarach:

 • promocja różnorodności,
 • ułatwianie dostępu do usług finansowych i edukacja finansowa,
 • rozwój zielonej oferty.

Ponadto Członkowie Zarządu, najwyższa kadra zarządzająca i wszyscy pracownicy w swoich celach mają wpisaną realizację założeń agendy Odpowiedzialnej Bankowości.

Od 2021 r. realizacja priorytetów z obszaru Odpowiedzialnej Bankowości jako jeden z celów strategii operacyjnej Banku stanowi m.in. 10% oceny w ramach części „CO”.