Ład korporacyjny

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Spełnienie wymogów regulacyjnych ESG
 • TCFD:
 • Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem
  Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi
  KE/TCFD
  Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem
  Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi

Działania w obszarze zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu wykorzystania szans to obszar odpowiedzialności Zarządu jak i Rady Nadzorczej. Organy te wspierają strategie zarządzania ryzykiem poprzez akceptację kluczowych polityk, uczestnictwo w komitetach wspomagających, przeglądach i akceptacji ryzyk i raportów.

Zarząd odpowiedzialny jest za wyznaczenie naszej misji i długoterminowych planów działania, w tym strategii klimatycznej i jej głównych celów. Przy podejmowaniu decyzji Zarząd bierze pod uwagę oceny, informacje oraz analizy komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, na podstawie których uchwala tzw. „Deklarację akceptowalnego poziomu ryzyka”. Następnie poziom akceptowalnego ryzyka zatwierdza Rada Nadzorcza. Na podstawie określonych limitów wyznacza się limity obserwacyjne oraz konstruuje polityki zarządzania ryzykiem. Ponadto członek Zarządu odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem dostarcza Radzie Nadzorczej odpowiednie informacje na temat ryzyka w celu stworzenia pełnego profilu ryzyka banku i podejmowanie właściwych decyzji w tym zakresie.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy m.in. weryfikowanie strategii zarządzania Bankiem oraz strategii zarządzania ryzykiem, także pod kątem długoterminowego interesu Banku. Przy podejmowaniu decyzji Rada bierze również pod uwagę oceny, informacje oraz analizy komórki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem.

Ponadto w banku funkcjonuje Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej, który wspiera Zarząd Banku w wypełnianiu obowiązków nadzorczych w odniesieniu do strategii odpowiedzialnego biznesu oraz zrównoważonego rozwoju na szczeblu spółki i Grupy Santander Bank Polska. Prezes Zarządu jest zarazem Przewodniczącym Komitetu, a do jego obowiązków należy m.in. określanie strategii i celów rocznych z zakresu odpowiedzialnej bankowości i kultury organizacyjnej oraz zapewnianie realizacji postanowień polityk społeczno-środowiskowych Santander Bank Polska S.A. Komitet ten jest wspierany przez Forum ESG, którego zadaniem jest planowanie działań z obszaru ESG, koordynowanie ich wdrożenia w banku, a także cykliczne raportowanie do Komitetu ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej oraz Zarządu Banku. Członkami Forum ESG są menadżerowie wyższego szczebla, reprezentanci wszystkich Pionów.

Jedną z najważniejszych jednostek banku w obszarze zarządzania ryzykiem klimatycznym jest Komitet ds. Ryzyka, zaangażowany w proces identyfikacji ryzyk i szans klimatycznych, który przeprowadzony został również na potrzeby niniejszego raportu.

W Pionie Zarządzania Ryzykiem dwa lata temu została powołana funkcja menedżera ds. ryzyka społeczno-środowiskowego (ESRM – Enviromental & Social Risk Manager). Odpowiada on za przeprowadzenie indywidualnej oceny w zakresie tego ryzyka, w szczególności w odniesieniu do podmiotów prowadzących działalność w takich sektorach jak: naftowo-gazowy, produkcja i przesył energii, górnictwo i metalurgia, surowce miękkie i wydawanie rekomendacji ESRM (w skali: pozytywna, pozytywna z warunkami lub negatywna) dotyczących klientów lub transakcji w segmencie Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej (SCIB). Partnerzy kredytowi są zobowiązani do zweryfikowania, czy analiza ryzyka społeczno-środowiskowego została przeprowadzona i czy wymagana rekomendacja ESRM została uwzględniona w aplikacji kredytowej.

Dodatkowo w czerwcu 2021 r. wdrożona została procedura Analizy Ryzyka Środowiskowego i Społecznego dla klientów z segmentu Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej (BCB). W ramach tego procesu w znacznym stopniu zastosowano automatyczny algorytm, umożliwiający preselekcję ryzyka środowiskowo-społecznego, w wyniku której klienci otrzymują statusy dot. poziomu owego ryzyka, tzw. flagi środowiskowe. „Flagi środowiskowe” nadawane są wszystkim klientom w ramach preselekcji portfelowej, przeprowadzonej na bazie charakterystyk poszczególnych przedsiębiorstw (w tym oceny ich PKD). Są cztery rodzaje flag: jedna przejściowa („Do Weryfikacji”) i trzy ostateczne („Pozytywnie Zweryfikowany”, „Ryzyko Podwyższone”, „Działalność Zabroniona”).

Pierwsza z nich oznacza, że wymagana jest dodatkowa indywidualna analiza ze strony Bankiera, trzy pozostałe nie wymagają żadnych dodatkowych działań, ale wpływają na proces kredytowy:

 • „Pozytywnie Zweryfikowany” oznacza standardowy przebieg procesu kredytowego;
 • „Działalność Zabroniona” (np. kopalnie węgla, nowi klienci z branży energetyki węglowej, hurtowa sprzedaż drewna tropikalnego, jeśli brak certyfikatu FSC) oznacza brak możliwości finansowania; w przypadku zaangażowania już istniejącego w portfelu – możliwość przedłużenia do 12 miesięcy z harmonogramem redukcji zaangażowania;
 • „Ryzyko Podwyższone” – nowe zaangażowania lub podwyższenia nie są rekomendowane; odnowienia są możliwe.

Za realizację tego procesu odpowiedzialny jest Departament Risk Intelligence w Pionie Zarządzania Ryzykiem.

Niezależnie od powyższego wszelkie kwestie mogące potencjalnie negatywnie wpływać na ryzyko reputacyjne (w tym działalność podlegająca ograniczeniom) wymagają konsultacji z jednostką zapewnienia zgodności oraz Departamentem PR oraz zespołem zrównoważonego rozwoju i ESG.

Ponadto, w banku funkcjonuje Departament Zarządzania Środowiskiem Pracy, który koordynuje zakup certyfikatów w ramach działań kompensacji emisji CO2 (ang. carbon offsetting).

Poniższy graf przedstawia jednostki Santander Bank Polska S.A. odpowiedzialne za obszar zarządzania ryzykami klimatycznymi.

 • Rada Nadzorcza
 • Komitet ds. Ryzyka
 • Zarząd
 • Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej
 • Przewodniczący Komitetu Prezes Zarządu
 • Forum ESG

Inne jednostki wspierające obszary ryzyk i szans klimatycznych:

 • Menedżer ds. ryzyka społeczno-środowiskowego
 • Departament Risk Intelligence
 • Zespół zrównoważonego rozwoju i ESG
 • Departament Zarządzania Środowiskiem Pracy