Wyniki obszaru governance

 • GRI:
 • Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona201-1
  Bezpośrednia wartość wytworzona i podzielona
 • ESG:
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG - Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego

Wyniki finansowe i główne wskaźniki efektywności

Klienci

Liczby klientów
2021 2020 2019 2018 2017
Liczba klientów bankowych ogółem (w tys.) 5 432 5 215 5 049,5 4 884 4 412
Santander Internet – zarejestrowani klienci (w tys.) 4 492 4 179 4 424 4 019 3 388
Santander Internet – klienci aktywni (w tys.) 2 998 2 756,5 2 510 2 345 2 056
Santander mobile – klienci bankowości mobilnej aktywni (w tys.) 2 194 1 865 1 577 1 338 1 094
iBiznes24 – zarejestrowane firmy (w tys.) 25 21 18 17 15

Placówki

Liczba oddziałów i placówek partnerskich
2021 2020 2019 2018 2017
Oddziały* 396 468 515 612 576
Placówki Partnerskie 164 138 134 123 109

Centra Bankowości

Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej
2021 2020 2019 2018 2017
Centra Bankowości Biznesowej i Korporacyjnej 6 19 19 12 12

Bankomaty i wpłatomaty

Bankomaty i wpłatomaty
2021 2020 2019 2018 2017
Bankomaty 610 731 774 858 948
Wpłatomaty 0 0 3 4 13
Urządzenia dualne 914 930 923 900 771

Pracownicy

Liczba pracowników (stan na 31.12.2021)
2021 2020 2019 2018 2017
Liczba pracowników (stan na 31.12.2021) 9584 10 671 10 867 12 641 11 489

Wyniki finansowe

Wyniki finansowe
2021 2020 2019 2018 2017
Zysk przypadający akcjonariuszom Banku (w mln zł) 1 111,68 1 037,2 2 138,3 2 365 2 213,1
Zysk za okres (w mln zł) 2 057,83 738,4 2 113,5 2 167 1 916,2
Aktywa ogółem (w mln zł) 218 184,87 203 140,5 181 471,5 183 038,6 132 863,3
Zobowiązania razem (w mln zł) 194 357,52 177 717,7 157 293,9 159 178,2 112 024,4
Kapitały razem (w mln zł) 23 827,35 25 422,8 24 177,6 23 860,4 20 838,8
ROE 4,1% 3,3% 10,1% 11,4% 11,0%
Kredyty/Depozyty 71,5% 73,9% 81,8% 84,2% 88,6%
Współczynnik kapitałowy 20,99% 23,90% 19,58% 14,04% 18,95%

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości

Wyniki realizacji celów Odpowiedzialnej Bankowości
Cel 2021 2020
Pozycja w Top 10 pracodawców (miejsce w rankingu) Certyfikat
Top Employer
Certyfikat
Top Employer
Kobiety na stanowiskach kierowniczych (%) 34,7% 35%
Wyrównywanie płac mierzone EPG (%) 2,4% 2,4%
Liczba osób wzmocnionych finansowo od 1.01.2019 (tys.) 130 992 70 767
Udostępnione zielone finansowanie (w mln EUR)* 214 144
Energia elektryczna ze źródeł odnawialnych (%) ** 82% 85%
Eliminacja jednorazowych tworzyw sztucznych
(% realizacji)
100% 100%
Stypendia, staże i praktyki zawodowe (liczba) 6 422 3 283
Liczba beneficjentów działań (tys.) 305 652 363 464
* Bez Pionu Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej.
** Zmiana prezentacji wskaźnika vs poprzednie Raporty ESG. Obecnie we wskaźniku uwzględniliśmy również energię, której Bank nie kupuje bezpośrednio od dostawcy (np. oddziały)
 • GRI:
 • Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)205-2
  Komunikacja i szkolenia poświęcone politykom i procedurom antykorupcyjnym (wskaźnik raportowany częściowo)

Wyniki polityk dotyczących zagadnień etycznych

Wyniki polityk dotyczących zagadnień etycznych
Procent pracowników, którzy wzięli udział w szkoleniach e-learningowych obejmujących zagadnienia etyki i zapewnienia zgodności 97,43%
Procent pracowników, którzy zapoznali się z polityką i procedurami antykorupcyjnymi:
Grupa Kapitałowa 100%
Bank 100%
Członkowie Zarządu Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku 100%
Pozostali pracownicy Banku 100%
Procent pracowników, którzy przeszli szkolenia antykorupcyjne w 2021 r.:
Grupa Kapitałowa 97,21%
Bank 97,40%
Członkowie Zarządu Banku 100%
Przedstawiciele Kierownictwa wyższego szczebla Banku 91,30%
Przedstawiciele Kierownictwa średniego szczebla Banku 96,76%
Pozostali pracownicy Banku 97,49%
 • GRI:
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych308-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów środowiskowych
 • Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych414-1
  Odsetek nowych dostawców, którzy zostali poddani ocenie wg kryteriów społecznych

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego

Kluczowe wskaźniki odzwierciedlające wyniki polityk procesu zakupowego
Liczba dostawców z obrotami przekraczającymi rocznie 50 tys. zł 1 178
W tym liczba dostawców podlegających kwalifikacji 991
Liczba zrealizowanych procesów zakupowych 144
Procent, jaki stanowią dostawcy – firmy polskie lub zagraniczne z siedzibą lub oddziałem zarejestrowanym w Polsce 92%
Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem CSR 749
Liczba oferentów, którzy zostali poddani weryfikacji pod kątem kwestii/wymagań środowiskowych 749