• GRI:
 • Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego2-9
  Skład i struktura najwyższego organu zarządzającego
 • Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego2-10
  Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
 • Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego2-11
  Przewodniczący najwyższego organu zarządzającego
 • Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami2-12
  Rola najwyższego organu zarządczego w nadzorowaniu zarządzania wpływami
 • Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami2-13
  Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami
 • GPW:
 • Różnorodność w organach nadzorczychS-P1
  Różnorodność w organach nadzorczych
 • Struktura organów zarządczychG-P1
  Struktura organów zarządczych

Nasz Zarząd*

Michał Gajewski
Prezes Zarządu

Andrzej Burliga
Wiceprezes Zarządu
Pion Zarządzania Ryzykiem

Juan de Porras Aguirre
Wiceprezes Zarządu
Pion Bankowości Korporacyjnej
i Inwestycyjnej


Arkadiusz Przybył
Wiceprezes Zarządu
Pion Bankowości Detalicznej


Lech Gałkowski
Członek Zarządu
Pion Bankowości Biznesowej
i Korporacyjnej


Patryk Nowakowski
Członek Zarządu
Pion Transformacji Cyfrowej


Maciej Reluga
Członek Zarządu
Pion Zarządzania Finansami


Carlos Polaino Izquierdo
Członek Zarządu
Pion Rachunkowości i Kontroli Finansowej


Dorota Strojkowska
Członek Zarządu
Pion Partnerstwa Biznesowego

*Skład Zarządu Santander Bank Polska S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powoływanie Zarządu

 • GRI:
 • Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego2-10
  Powoływanie i wybór najwyższego organu zarządczego
 • Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego2-18
  Ocena wyników działalności najwyższego organu zarządczego

Członkowie Zarządu Banku są powoływani i odwoływani zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i Prawa bankowego oraz postanowieniami Statutu Banku.

Powołanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa, następuje za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego. Członkowie Zarządu mogą zostać odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie w dowolnym czasie.

Naszą wewnętrzną regulacją precyzującą m.in. wymagania wobec Członków Zarządu jest „Polityka doboru i oceny odpowiedniości Członków Zarządu oraz osób pełniących najważniejsze funkcje w Santander Bank Polska S.A.” Zgodnie z nią przy powoływaniu członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej uwzględniamy kryteria zapewniające wszechstronność i różnorodność tych organów.  Wszyscy Członkowie Zarządu podlegają indywidualnej ocenie odpowiedniości, a zbiorowej ocenie odpowiedniości podlega także Zarząd jako całość.

Wymagania wobec Członków Zarządu, proces powoływania oraz obowiązki Członków Zarządu zostały szczegółowo opisane w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 roku”na str. 155.

2 Dalej zwane Sprawozdaniem Zarządu.

Rola

Członkowie Zarządu prowadzą sprawy Spółki wspólnie, w szczególności:

 • określają misję Banku,
 • wyznaczają długoterminowe plany działania i strategiczne cele,
 • ustalają założenia dla planów biznesowych i finansowych,
 • zatwierdzają plany i monitorują ich wykonywanie,
 • regularnie informują Radę Nadzorczą o sytuacji Banku w zakresie i w terminach uzgodnionych z tym organem,
 • powołują komitety stałe i doraźne oraz wyznaczają osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów.

Komitety

 • GRI:
 • Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami2-13
  Przekazanie odpowiedzialności za zarządzanie wpływami

W skład komitetów wchodzą członkowie Zarządu oraz osoby spoza Zarządu. Wśród funkcjonujących u nas komitetów stałych są m.in.:

 • Komitet ds. Zarządzania Aktywami i Pasywami ALCO
 • Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów Detalicznych
 • Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów MŚP
 • Forum Polityk Kredytowych dla Portfeli Kredytów Biznesowych i Korporacyjnych
 • Komitet Rezerw
 • Komitet Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym ORMCO
 • Komitet ds. Ujawnień
 • Komitet Zarządzania Informacją
 • Komitet Zarządzania Ryzykiem
 • Komitet Zarządzania Ryzykiem Modeli
 • Komitet ds. Strategii Produktów Oszczędnościowych i Inwestycyjnych DWG
 • Forum Zarządzania Ryzykiem
 • Komitet Ryzyka Regulacyjnego i Reputacyjnego
 • Komitet ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzm
 • Komitet Zarządzania Wydatkami
 • Komitet Kredytowy
 • Lokalny Komitet Marketingu i Monitoringu Produktów
 • Komitet Public Policy
 • Komitet Restrukturyzacji
 • Komitet ds. Odpowiedzialnej Bankowości i Kultury Organizacyjnej
 • Komitet Kapitałowy
 • Panel ds. Dostawców
 • Forum Testów Warunków Skrajnych Kapitału
 • Komitet ds. Doradztwa Inwestycyjnego
 • Komitet Kontroli Ryzyka
 • Komitet Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi
 • Komitet ds. Operacyjnych Obszaru Transformacji Modelu Biznesowego
 • Komitet Generalny Zapewnienia Zgodności
 • Forum Marketingowe

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Santander Bank Polska S.A. sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku oraz może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie ich pracami.

W Banku funkcjonują następujące komitety Rady Nadzorczej:

 • Komitet Audytu i Zapewnienia Zgodności,
 • Komitet ds. Ryzyka,
 • Komitet Nominacji,
 • Komitet Wynagrodzeń.

Skład Rady Nadzorczej:

Antonio Escámez Torres
Przewodniczący Rady Nadzorczej

José Luís de Mora
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Dominika Bettman
Członek Rady Nadzorczej

José García Cantera
Członek Rady Nadzorczej

Danuta Dąbrowska
Członek Rady Nadzorczej

Isabel Guerreiro
Członek Rady Nadzorczej

David Hexter
Członek Rady Nadzorczej

John Power
Członek Rady Nadzorczej

Jerzy Surma
Członek Rady Nadzorczej


Marynika Woroszylska-Sapieha
Członek Rady Nadzorczej