• Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
  Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
 • Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
  Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
 • Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
  Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
  Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Zielone finanse3-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Zielone finanse
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE – Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • Nasze podejście do Ładu korporacyjnegoG – Ład korporacyjny
  Nasze podejście do Ładu korporacyjnego
 • TCFD:
 • Wpływ kwestii klimatycznych i ryzyk z nimi związanych na model biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa. Wpływ modelu biznesowego na klimatKE/TCFD
  Wpływ kwestii klimatycznych i ryzyk z nimi związanych na model biznesowy, strategię i plany finansowe przedsiębiorstwa. Wpływ modelu biznesowego na klimat
 • Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niejKE/TCFD
  Polityka przedsiębiorstwa związana z klimatem, w tym z łagodzeniem zmiany klimatu lub politykę przystosowywania się do niej
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.
 • GPW:
 • Ryzyko i korzyści związane z klimatem
  E-P3
  Ryzyko i korzyści związane z klimatem

Zrównoważony rozwój, dbałość o środowisko oraz przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu to kluczowe elementy „Bezpieczeństwa i zaufania” – jednego z sześciu kierunków strategicznych ogólnej strategii biznesowej Banku na lata 2021-2023. Nasze podejście do kwestii ESG oraz zrównoważonego rozwoju określa również integralna część strategii biznesowej czyli Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking.

Więcej na temat Strategii Odpowiedzialnej Bankowości w rozdziale: Odpowiedzialna bankowość – zarządzanie kwestiami ESG.

W praktyce oznacza to rozwijanie przyjaznych środowisku, „zielonych” produktów i rozwiązań, wspieranie transformacji gospodarki na nisko- i zeroemisyjną, działania edukacyjne skierowane do klientów, pracowników i lokalnych społeczności, dostosowywanie naszych działań do wymogów międzynarodowych regulacji w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu. W ramach naszej odpowiedzialności za środowisko prowadzimy również inicjatywy redukujące ślad środowiskowy Banku.

W zarządzaniu wpływem na środowisko stosujemy zasadę ostrożności, a nadrzędnym dokumentem opisującymi nasze podejście do kwestii środowiskowych jest „Polityka zrównoważonego rozwoju”, w której deklarujemy m.in. dążenie do:

 • minimalizowania wpływu naszych placówek na środowisko (uwzględnianie naszego wewnętrznego śladu środowiskowego np. zużycia energii, eksploatacji obiektów),

 • uwzględniania wpływu naszej działalność bankowej na środowisko,

 • promowania produktów i usług mających na względzie poszanowanie środowiska,

 • uwzględniania i oceniania wpływu projektów finansowanych na zmiany klimatyczne.

Działania w obszarze zarządzania ryzykiem klimatycznym oraz podejmowanie odpowiednich kroków w celu wykorzystania szans to obszar odpowiedzialności Zarządu jak i Rady Nadzorczej.

Ład korporacyjny oraz podział kompetencji w zakresie strategii klimatycznej przedstawiliśmy w naszym Raporcie TCFD.

Globalna Strategia Net Zero

 • GRI:
 • Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Dostosowywanie portfela do celów strategii net zero do 20503-3
  Zarządzanie tematami istotnymi (określonymi jako istotne na matrycy istotności tematów) dla tematu raportowania: Dostosowywanie portfela do celów strategii net zero do 2050

Nasza strategia Net Zero zakłada, że do 2050 r. cała Grupa Santander będzie zeroemisyjna. Redukcja obejmuje zarówno emisje wewnętrzne, powodowane przez zużycie prądu, czy podróże służbowe, ale także emisje, które są efektem naszego finansowania – usług kredytowych, doradczych lub inwestycyjnych świadczonych klientom ze wszystkich segmentów.

Już w 2020 r. osiągnęliśmy neutralność w zakresie wewnętrznych emisji CO2. Było to możliwe dzięki przejściu na zieloną energię (100% energii zakupionej bezpośrednio przez Bank pochodzi z OZE), a także zakupowi kredytów węglowych, czyli zielonych, certyfikowanych aktywów, które równoważą emisje.

W ramach dążenia do osiągnięcia neutralności zobowiązaliśmy się, że od 2030 r. przestaniemy finansować spółki energetyczne, w których przychód pochodzący z produkcji energii z węgla przekracza 10%. Ponadto, do 2030 r. planujemy całkowicie zredukować naszą ekspozycję wobec producentów węgla energetycznego. Wśród naszych priorytetów jest wspieranie klientów w zielonej transformacji poprzez szerokie finansowanie odnawialnych źródeł energii i aktywne promowanie „zielonych” produktów finansowych.

Strategia klimatyczna Grupy Santander oparta jest na czterech filarach

Ambicją całej Grupy jest osiągnięcie zeroemisyjności do 2050 r.

 • Dostosowanie naszego portfela do celów Porozumienia paryskiego
  • Dostosowanie portfela pod kątem zapewnienia, że przewidywane emisje dwutlenku węgla będą zgodne z celem ograniczenia wzrostu temperatury do 1,5°C zgodnie z NZBA i NZAMi.
 • Wspieranie naszych klientów w ich ekologicznej transformacji
  • Pomoc klientom w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną – wskazówki, porady oraz rozwiązania inwestycyjne i biznesowe dla klientów.
 • Ograniczenie naszego wpływu na środowisko
  • Osiągnięcie neutralności węglowej i pozyskiwanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł do 2025 roku w celu zmniejszenia naszego wpływu na środowisko.
 • Uwzględnienie klimatu w zarządzaniu ryzykiem
  • Zapewnienie zgodności z oczekiwaniami regulacyjnymi/ nadzorczymi oraz uwzględnienie kwestii klimatycznych w zarządzaniu ryzykiem.

Więcej na temat starań Banku w kierunku neutralności klimatycznej w Raporcie TCFD w rozdziale Strategia.

Działania w obszarze środowiskowym podjęte w 2021 r.

 • Rozwijaliśmy i wzmacnialiśmy agendę odpowiedzialnej bankowości opartą o wskaźniki ESG.
 • Dostosowujemy nasze działania do Grupowej strategii Net Zero.
 • Wdrożyliśmy nową politykę „Zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i zmian klimatycznych”.
 • Wdrożyliśmy nowy model zarządzania agendą odpowiedzialnej bankowości.
 • Powołaliśmy ESG Forum oraz 11 ESG Leads reprezentujących każdy pion Banku.
 • Wdrażamy grupowy system identyfikacji zrównoważonego finansowania – Sustainable Finance Classification System.
 • Rozwinęliśmy Zieloną Ofertę Banku i wspieraliśmy klientów w zielonej transformacji oraz przechodzeniu na model działania nisko- i zeroemisyjny.
 • Przeprowadziliśmy drugą największą emisję zielonych obligacji dla spółki niefinansowej o łącznej wartości 311 mln euro.
 • Przeznaczyliśmy 109 mln euro na wsparcie rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE).
 • Przeznaczyliśmy 372 mln euro na zielone finansowanie w 2021 r.
 • Wyemitowaliśmy po raz pierwszy zrównoważone obligacje Santander Bank Polska S.A. o łącznej wartości 750 mln zł.

Ryzyko środowiskowe i klimatyczne w Santander Bank Polska

 • TCFD:
 • Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem
  Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi
  KE/TCFD
  Nadzór zarządu nad ryzykiem i możliwościami związanymi z klimatem
  Rola kierownictwa w ocenie ryzyka i możliwości związanych z klimatem oraz zarządzaniu nimi
 • ESG:
 • Nasze podejście do ŚrodowiskaE -Środowisko
  Nasze podejście do Środowiska
 • PRB:
 • Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.1 Zgodność
  Dostosujemy naszą strategię biznesową, aby była spójna i stanowiła wkład w zaspokajanie potrzeb jednostek oraz osiąganie celów społecznych zgodnie z Celami Zrównoważonego Rozwoju, porozumieniem klimatycznym z Paryża i odpowiednimi ramami krajowymi oraz regionalnymi. Skoncentrujemy nasze wysiłki tam, gdzie mamy największy wpływ.
 • Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.2 Wpływ
  Będziemy stale zwiększali nasz pozytywny wpływ na otoczenie, jednocześnie zmniejszając negatywne oddziaływania. Będziemy zarządzać ryzykiem dla ludzi i środowiska wynikającym z naszych działań oraz oferowanych produktów i usług.

Zarządzamy ryzykiem środowiskowym wynikającym z działalności własnej oraz prowadzonej przez klientów Banku.

W 2021 r. wprowadziliśmy „Politykę zarządzania ryzykiem społecznym, środowiskowym i zmian klimatycznych”, która określa ryzyka dla poszczególnych segmentów klientów.

Na potrzeby raportu TCFD, stanowiącego integralną część niniejszego raportu ESG oraz dla zwiększenia odporności klimatycznej Santander Bank Polska S.A. przeprowadziliśmy analizę, która pozwoliła nam na szczegółowe zidentyfikowanie ryzyk i szans klimatycznych w oparciu o dwa scenariusze klimatyczne, obejmujące trzy ramy czasowe: krótki (2025), średni (2030) i długi termin (2050).

Analiza objęła cały łańcuch wartości i wszystkie rynki, na których działa Santander Bank Polska S.A.

Nasze podejście do zarządzania ryzykiem ESG w ramach systemu zarządzania ryzykiem opisaliśmy w rozdziale Ryzyko.

Szczegółowy opis naszego systemu zarządzania ryzykami klimatycznymi opisaliśmy w rozdziale Zarządzanie ryzykiem.