Kultura organizacyjna

Fundamenty kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska opiera się na:

 • zasadach opisanych w Generalnym Kodeksie Postępowania, który wyznacza standardy działania i kształtuje pożądane postawy w wielu wymiarach funkcjonowania organizacji;
 • Polityce zrównoważonego rozwoju, która podkreśla kluczową rolę pracowników w budowaniu sukcesu Banku.
 • trzech wartościach „Przyjazny | Rzetelny | Dla Ciebie”;
 • 8 pożądanych zachowaniach korporacyjnych, które stanowią też kryterium okresowej oceny pracowniczej;
 • Okazuję szacunek
 • Słucham z uwagą
 • Mówię wprost
 • Dotrzymuję obietnic
 • Wspieram innych
 • Angażuję się w zmiany
 • Aktywnie współpracuję
 • Pracuję z pasją

Ważną częścią naszej kultury organizacyjnej jest również kultura ryzyka – risk pro, która kładzie nacisk na odpowiedzialność każdego pracownika za zarządzanie ryzykiem. W ramach kształtowania kultury ryzyka:

 • edukujemy pracowników Banku i prowadzimy działania uświadamiające występowanie ryzyka w codziennej pracy,
 • przypominamy o kanałach zgłaszania niepokojących sytuacji,
 • rozwijamy elementy systemu motywacyjnego, który ma skłaniać pracowników do przestrzegania wartości kultury ryzyka,
 • wyróżniamy najlepszych pracowników w konkursie Bohaterzy Ryzyka.

Istotną rolę w kształtowaniu pożądanej kultury organizacyjnej mają liderzy zarządzający zespołami. Oczekujemy od nich działania zgodnego ze zobowiązaniami przywódczymi, które podsumowuje poniższa grafika:

Będąc odpowiedzialnym liderem w Grupie Santander Bank Polska, zobowiązuję się do…

 • Otwartości i angażowania innych promując różnorodność
 • Inspirowania i wdrażania zmian mając jasną strategiczną wizję i osiągając zrównoważone zyski
 • Zachęcania zespołu do osiągania sukcesu dając wsparcie w rozwoju i możliwość wpływu
 • Dawania przykładu zawsze postępując zgodnie z duchem wartości Przyjazny | Rzetelny | Dla Ciebie

 

Kształtowanie pozytywnego doświadczenia pracowników

Jednym z priorytetów Santander Bank Polska S.A. w obszarze pracowniczym są działania kształtujące pozytywne doświadczenia pracowników. Zależy nam na tym, aby pracownicy odczuwali satysfakcję w pracy i realizowali swoje ambicje.

W 2021 r. zidentyfikowaliśmy kluczowe obszary doświadczeń pracowników, które wymagają dalszego doskonalenia, i przystąpiliśmy do realizacji nowych inicjatyw z zakresu:

 • rozwijania kultury uznania w pracy i zwiększania wśród pracowników poczucia, że ich wkład jest doceniany,
 • budowania i rekomendowania marki Santander poprzez aktywne korzystanie z produktów i usług Banku.

Uruchomiliśmy kampanię budującą markę pracodawcy pod hasłem „Jesteś jak…”. Naszym celem było pokazanie możliwości rozwoju, jakie oferuje Bank, i typu specjalistów, których szczególnie poszukujemy (m.in. do obszaru IT, ryzyka, analizy danych i sieci sprzedaży). W kampanii przedstawiliśmy pracowników jako superbohaterów, doceniając ich codzienną, sumienną pracę i wyzwania, z jakimi mierzą się każdego dnia.