Polityka praw człowieka

 • GPW:
 • Polityka praw człowiekaS-P5
  Polityka praw człowieka
 • Procedury należytej staranności dot. praw człowiekaS-P6
  Procedury należytej staranności dot. praw człowieka

 „Polityka praw człowieka” określa nasze najważniejsze cele w zakresie przestrzegania i promowania praw człowieka w działalności biznesowej, zapobiegania naruszeniom zasad wynikających z prowadzonej działalności i minimalizowania ich skutków.

„Polityka praw człowieka” jest również zobowiązaniem Banku do analizy i oceny polityk i praktyk swoich kontrahentów w zakresie praw człowieka w ramach procesów poprzedzających zawarcie umów kredytowych lub innego rodzaju umów. Będziemy reagować na przypadki łamania praw człowieka w miejscu pracy, a w uzasadnionych przypadkach stosować sankcje.

Zagadnienia ochrony praw człowieka ujęliśmy też w naszej „Polityce zrównoważonego rozwoju”. Dokument ten podkreśla zobowiązanie Banku do respektowania i promowania przestrzegania praw człowieka w odniesieniu do wszystkich interesariuszy firmy.

„Polityka sektora zbrojeniowego” wprowadza wyłączenia i ograniczenia dotyczące współpracy z klientami prowadzącymi działalność związaną z uzbrojeniem oraz technologiami podwójnego zastosowania (tzw. dual use). W dokumencie zwracamy również uwagę na ryzyka związane z projektami zlokalizowanymi w krajach, które nie ratyfikowały podstawowych dokumentów prawnych ONZ dotyczących praw człowieka bądź też podlegają sankcjom ONZ/UE z powodu nieprzestrzegania praw człowieka lub stosowania represji wewnętrznych zdefiniowanych w „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka”, „Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych” oraz „Protokole Dodatkowym do Konwencji Praw Dziecka” w sprawie udziału dzieci w konfliktach zbrojnych.

Zagadnienia związane z realizacją naszej „Polityki promowania i poszanowania praw człowieka” opisaliśmy w podrozdziale Różnorodność w miejscu pracy.

Zgodnie z „Polityką praw człowieka” Bank zobowiązuje się:

 • do zapobiegania dyskryminacji i praktyk naruszającym godność człowieka,
 • do niekorzystania z pracy przymusowej i pracy dzieci,
 • do poszanowanie prawa do stowarzyszania się i zawierania układów zbiorowych,
 • do ochrony zdrowia pracowników,
 • do oferowania godnej pracy.

 • do oferowania wyłącznie produktów oraz/lub usług odpowiadających ich sytuacji i potrzebom, a także ułatwianie im zrozumienia warunków i zasad, korzyści, ryzyka oraz kosztów,
 • do unikania nieuzasadnionej dyskryminacji przy oferowaniu produktów zgodnie z postanowieniami „Generalnego Kodeksu Postępowania” Santander Bank Polska S.A.

 • do wspierania poszanowania praw człowieka w całym łańcuchu dostaw,
 • do stosowania „Polityki wyboru dostawców”, obejmującej kryteria środowiskowe, społeczne i etyczne, których spełnienie jest oczekiwane od dostawców,
 • do promowania relacji z dostawcami przywiązującymi wagę do przestrzegania praw człowieka i posiadającymi własne polityki w tym zakresie.

 • do propagowania przestrzegania „Polityki praw człowieka”, szczególnie w przypadkach gdy jest to wskazane ze względu na ich pochodzenie, rodzaj działalności lub znaczenie dla Banku.

 • do promowania idei przestrzegania praw człowieka, szczególnie w miejscach, gdzie funkcjonują słabiej rozwinięte systemy prawne i instytucjonalne,
 • do przestrzegania, wspierania i promowania prawa człowieka w społecznościach, na rzecz których Bank świadczy usługi,
 • do nadzorowania i kontrolowania wpływu działalności operacyjnej na społeczności,
 • do zagwarantowania bezpieczeństwa w celu zapewnienia przestrzegania praw człowieka,
 • do wnoszenia wkładu w walkę z korupcją.