Strategia biznesowa

 • GRI:
 • Zobowiązania ujęte w politykach2-23
  Zobowiązania ujęte w politykach
 • Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach2-24
  Realizowanie zobowiązań ujętych w politykach

Strategia Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. odzwierciedla klientocentryczną postawę w zarządzaniu biznesem poprzez stałe podnoszenie jakości obsługi i oferty produktowej.

W naszej strategii szczególny nacisk kładziemy na digitalizację i upraszczanie procesów dla klientów, co przyczynia się do poprawy ich doświadczeń, wzrostu efektywności działania, prostoty rozwiązań i przejrzystości.

Realizację strategii Grupy wspierają innowacyjne rozwiązania, kultura organizacyjna wzmacniająca zaangażowanie i motywację pracowników oraz odpowiedzialność społeczna organizacji.

Sześć kierunków strategicznych na lata 2021-2023 „Koncentracja na przyspieszaniu zmian”

 • Troska o pracownika
  • Zadowolenie pracowników to klucz do przełomowych doświadczeń klientów. Zdolność do utrzymania i pozyskania nowych talentów stanowi podstawę do budowania kluczowych kompetencji i umiejętności pracowników wspierających transformację Banku.
 • Bezpieczeństwo i zaufanie
  • (CSR & Cyberbezpieczeństwo & Stabilność systemów) Realizowanie agendy odpowiedzialnej bankowości. Zapewnienie niezawodności systemów IT poprzez wysoki poziom ich cyberbezpieczeństwa i stabilności.
 • Ewolucja do Otwartej Platformy
  • Wypracowanie wspólnych rozwiązań w ramach Global and One Europe Santander, zapewnienie dostępu dla podmiotów trzecich (API) oraz integracja wewnętrznych aplikacji. Zwiększenie doskonałości operacyjnej poprzez szybkie i efektywne kosztowo wdrożenia, dzięki innowacyjnej architekturze API i partnerstwom.
 • Obsesja na punkcie klienta
  • Kultura zorientowana na Klienta i jego potrzeby. Zapewnienie przełomowych doświadczeń Klienta poprzez projektowanie rozwiązań z wykorzystaniem kompetencji service design.
 • Upraszczanie
  • Upraszczanie (Działalność operacyjna & Struktura organizacyjna) Upraszczanie 4 kluczowych obszarów: produktów, procesów i procedur, systemów oraz ograniczanie zużycia papieru, a wszystko to dzięki spójnym i jednolitym procesom e2e oraz zarządzaniu procesowemu. Tworzenie płaskiej i prostej struktury organizacyjnej.
 • Omnikanałowość
  • Stopniowe dostarczanie inteligentnej samoobsługi – zawsze i wszędzie.
  • Maksymalizacja liczby zdalnych procesów dostępnych dla Klientów oraz zachęcanie ich do korzystania z samoobsługowych rozwiązań. Budowanie międzykanałowej integracji doświadczeń Klienta w oparciu o jego potrzeby i preferencje oraz efektywność kosztową.

W ramach strategii na lata 2021–2023 zdefiniowaliśmy sześć kierunków strategicznych: „Obsesja na punkcie klienta”, „Troska o pracownika”, „Upraszczanie”, „Omnikanałowość”, „Ewolucja do otwartej platformy”, „Bezpieczeństwo i zaufanie”. Wskazują one kluczowe obszary, na których koncentruje się transformacja naszej Grupy. Przyjęte kierunki strategiczne:

 • konsolidują cele szczegółowe zorientowane na pozyskanie lojalności poszczególnych grup interesariuszy: pracowników (troska o pracownika), klientów (obsesja na punkcie klienta), społeczności i akcjonariuszy (bezpieczeństwo i zaufanie);
 • przypisują największą wartość transformacyjną celom związanym z rozwojem modelu operacyjnego Grupy: upraszczanie i omnikanałowość;
 • uwzględniają wizję regionalnego planu strategicznego Grupy Santander „One Europe, podkreślając znaczenie fundamentów, na jakich oparty jest rozwój naszej organizacji (bezpieczeństwo i zaufanie), ze szczególnym uwzględnieniem sfery odpowiedzialnej bankowości (CSR/Corporate Social Responsibility);
 • wskazują na dążenie do budowania przewag konkurencyjnych poprzez ewolucję do „Otwartej platformy”.

Ze względu na dynamikę i złożoność zmian zachodzących w otoczeniu makroekonomicznym naszą strategię poddajemy systematycznej weryfikacji, co zapewnia szybką reakcję na trendy rynkowe i inne zmiany zachodzące w dynamicznym otoczeniu.

Cele strategiczne na lata 2021-2023

Strategia

 • Bezpieczeństwo i zaufanie – Bezpieczeństwo klientów i zaufanie do Banku
 • Ewolucja do Otwartej Platformy – Najlepsza Platforma Usług Finansowych
 • Omnikanałowość – Samoobsługowy i zdalny Bank
 • Upraszczanie – Prosta, szybka i lekka organizacja
 • Obsesja na punkcie Klienta – Klienci z trwałą relacją z Santander
 • Troska o pracownika – Zaangażowani pracownicy