Różnorodność w miejscu pracy

 • ESG:
 • Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialnościS – Społeczeństwo
  Nasze podejście do Społecznej odpowiedzialności

Dostrzegamy ogromną wartość, jaka wynika z różnorodności. Dokładamy dlatego najwyższych starań, aby naszymi działaniami wspierać różne wymiary różnorodności naszej organizacji. Poszanowanie indywidualności, propagowanie równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji to trzy bardzo ważne elementy naszej kultury organizacyjnej, obecne w licznych politykach i procedurach wewnętrznych Banku, w tym między innymi w:

 • „Polityce szacunek i godność”,

 • „Polityce praw człowieka”,

 • „Polityce zrównoważonego rozwoju”,

 • „Polityce kultury organizacyjnej Grupy Santander Bank Polska”.

Więcej informacji o wyżej wymienionych politykach znajduje się w Raporcie Odpowiedzialnego Biznesu 2019 w rozdziale Pracownicy.

Santander Bank Polska S.A. jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy wspieranej przez Komisję Europejską.

Logo - Karta Różnorodności

Efekty naszych działań zostały docenione w 2021 r. Otrzymaliśmy wyróżnienie Diversity IN Check przyznawane pracodawcom najbardziej zaawansowanym w zarządzaniu różnorodnością i inkluzywnością w Polsce.

Logo <span lang="en">Diversity IN Check</span>

Istotnym zagadnieniem w obszarze zapewnienia różnorodności organizacji są nasze działania skierowane do organów nadzorujących i zarządzających. Obowiązujące „Polityka Różnorodności w składzie Zarządu Santander Bank Polska S.A.” oraz „Polityka oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Santander Bank Polska S.A.” propagują zróżnicowanie członków organów pod względem cech i kompetencji. Ujęte w nich zapisy nawiązują wprost do naszego dążenia do osiągnięcia równowagi płci w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz zwiększenia różnorodności ze względu na wiek, wykształcenie, doświadczenie i pochodzenie geograficzne. Zgodnie z wymienionymi politykami postawiliśmy sobie konkretne cele.

Cel na 2025
Cel na 2025 Stan na koniec 2021
Udział kobiet w strukturach Zarządu Co najmniej 30% 11,11%
Udział kobiet w strukturach Rady Nadzorczej 40-60% 40%
 • GRI:
 • Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).405-1
  Różnorodność ciał nadzorczych i pracowników (Skład ciał nadzorczych i kadry pracowniczej w podziale na kategorie pracowników według płci, wieku, przynależności do mniejszości oraz innych wskaźników różnorodności).

Skład Zarządu Banku wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Zarządu Banku według kategorii wiekowej i różnorodności
Kategoria wiekowa 2021
Kobiety Mężczyźni
Poniżej 30 lat 0,00% 0,00%
30-50 lat 0,00% 55,56%
Powyżej 50 lat 11,11% 33,33%
Łączny odsetek 11,11% 88,89%
Obcokrajowcy 0,00% 22,22%

Skład Rady Nadzorczej Banku wg kategorii wiekowej i różnorodności

Skład Rady Nadzorczej Banku według kategorii wiekowej i różnorodności
Kategoria wiekowa 2021
Kobiety Mężczyźni
Poniżej 30 lat 0,00% 0,00%
30-50 lat 20,00% 0,00%
Powyżej 50 lat 20,00% 60,00%
Łączny odsetek 40,00% 60,00%
Obcokrajowcy 10,00% 50,00%

Więcej danych obrazujących strukturę zatrudnienia w Santander Bank Polska S.A. znajduje się w rozdziale Wyniki obszaru społecznego.

#ThePlaceToBeYourself

Różnorodność Santander Bank Polska S.A. ma wiele wymiarów. Zależy nam na tym, aby każdy pracownik czuł się u nas sobą i spotykał się na co dzień z szacunkiem, życzliwością i przychylnością. W związku z tym Grupa Santander uruchomiła kampanię #ThePlaceToBeYourself. Wpisują się w nią podejmowane przez nas lokalnie działania, takie jak:

 • grupy pracownicze, np.: „Santander Rodzice”, „Ekologia”, czy „Embrace” – przeznaczona dla osób LGBT+ oraz ich sojuszników;
 • obchody Miesiąca Różnorodności, w ramach których zorganizowaliśmy szereg webinarów, warsztatów, debat czy spotkań inspiracyjnych, pokazując siłę i potencjał, jakie do organizacji wnoszą różnorodność i inkluzywność (włączanie);
 • cykl warsztatów „Precedencja na różnorodność” oraz seria spotkań zatytułowanych „Porozmawiajmy o różnorodności”, poprowadzonych przez naszych liderów (wzięło w nich udział 500 osób);
 • obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania Transfobii, Bifobii i Homofobii.

Działania wspierające kobiety

Zróżnicowanie ze względu na płeć stanowi ważny wymiar różnorodności Santander Bank Polska S.A. Zachęcamy kobiety do podejmowania wyzwań i obejmowania funkcji liderskich. Dużą uwagę przykładamy do zapewnienia równowagi w liczbie kobiet i mężczyzn biorących udział w naszych programach rozwojowych, a także w procesie sukcesji i rekrutacji.

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia

 

Udział kobiet na poszczególnych szczeblach zatrudnienia
2021 2020
Odsetek kobiet w najwyższej kadrze kierowniczej 28,8% 22,0%
Odsetek kobiet w kadrze kierowniczej wyższego szczebla 44,8% 50,0%
Odsetek kobiet wśród kadry kierowniczej średniego szczebla 55,5% 57,2%
Odsetek kobiet wśród wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę w Banku 68,3%

W 2021 r.

 • uruchomiliśmy cykl podcastów „Santander Women„. Ich tematyka dotyczy m.in.: różnorodności i inkluzywności w dużych organizacjach oraz przywództwa kobiet. Podcasty zostały odsłuchane ponad 2 000 razy;

Podcasty „Santander Women” dostępne są w serwisie Spotify i Youtube.

 • zainicjowaliśmy projekt „IT kobiecym okiem”, która ma zachęcać kobiety do przebranżowiania się w kierunku zawodów TECH;
 • nawiązaliśmy współpracę z Fundacją „Share the Care”, która wspiera nas w procesie wdrażania dyrektywy unijnej dotyczącej wydłużania urlopów dla ojców;
 • współpracujemy z UNGC Network Poland przy filarze „Standardy Etyki w Biznesie”, gdzie jednym z priorytetów jest wyrównywanie szans między mężczyznami a kobietami w biznesie.

Za nasze działania na rzecz kobiet otrzymaliśmy Certyfikat „Równa Firma” 2021 przyznany przez magazyn „Forbes Women” w ramach wspierania równości i różnorodności w biznesie. Po więcej informacji zapraszamy do rozdziału Nagrody i wyróżnienia.

Działania wspierające pracowników z niepełnosprawnościami

Kontynuujemy działania na rzecz budowania inkluzywnego i różnorodnego środowiska pracy w aspekcie niepełnosprawności.

W Santander Bank Polska S.A. tworzymy różnosprawne zespoły:

Różnosprawni Santander

Światowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością

Nasze działania:

 • W ramach Projektu Różnosprawni zorganizowaliśmy cykliczne akcje edukacyjne na temat niepełnosprawności skierowane do pracowników i menedżerów np.: „Wsłuchaj się w Świat Głuchych”, „Zobaczyć znaczy… Spójrz na świat z perspektywy niewidzących”, „Nie migaj się – migaj z nami – warsztat z podstaw języka migowego”. Celem tych inicjatyw było podnoszenie świadomości w zakresie praw i potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przełamywanie barier.

 • Od 2020 r. pracownicy z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dodatek finansowy do wykorzystania na cele prozdrowotne.

 • Angażujemy się w działania nastawione na budowanie wizerunku pracodawcy otwartego na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami takie jak takie jak: panele dyskusyjne, podcasty w udziałem przedstawicieli środowisk wspierających osoby z niepełnosprawnością we wchodzeniu na rynek pracy, a także partnerowanie w wydarzeniach na uczelniach (udział w „Nocnym Listowaniu” na Politechnice Wrocławskiej).

Przeciwdziałanie dyskryminacji

 • GRI:
 • Całkowita liczba przypadków dyskryminacji406-1
  Całkowita liczba przypadków dyskryminacji

Deklarujemy zero tolerancji dla jakiejkolwiek formy dyskryminacji. W ramach kształtowania kultury etycznej oraz przeciwdziałania takim zjawiskom jak mobbing, dyskryminacja i molestowanie udostępniliśmy naszym pracownikom szkolenie e-learningowe. Przypomina ono o zasadach obowiązujących w organizacji oraz sposobach poszukiwania wsparcia w przypadku naruszeń. Szkolenie zostało wdrożone jako obowiązkowe w 2018 r. i jest systematycznie realizowane przez nowozatrudnionych pracowników.

Dodatkowo z okazji miesiąca różnorodności zorganizowaliśmy dla pracowników webinar „Jak zapobiegać dyskryminacji – czy ja, on, ona dyskryminuje?”.

W 2021 r. nie stwierdziliśmy przypadków dyskryminacji
w Santander Bank Polska S.A.

93
 
%
Poziom realizacji szkolenia dot. przeciwdziałaniu zachowaniom niezgodnym z naszą kulturą etyczną na koniec 2021 r.