Partnerstwa na rzecz klimatu

  • GRI:
  • Stowarzyszenia członkowskie2-28
    Stowarzyszenia członkowskie
  • ESG:
  • Nasze podejście do ŚrodowiskaE - Środowisko
    Nasze podejście do Środowiska

Angażujemy się w projekty proekologiczne oraz wspieramy inicjatywy o charakterze sektorowym, wielobranżowym oraz międzynarodowym dotyczące ochrony środowiska naturalnego i jego zasobów.

Logo - Konfederacja Lewiatan

Rada ds. Zielonej Transformacji przy Konfederacji Lewiatan

Jesteśmy członkiem Rady ds. Zielonej Transformacji przy Konfederacji Lewiatan. Celem prac Rady jest opiniowanie i konsultowanie regulacji oraz strategii wchodzących w skład Europejskiego Zielonego Ładu, w tym przygotowywanie ekspertyz merytorycznych, stanowisk, strategii, opinii do regulacji, a także aktywna współpraca z administracją publiczną nad ostatecznym kształtem proponowanych rozwiązań.

Więcej na stronie konfederacjalewiatan.pl

Logo - Polski Pakt Plastikowy

Polski Pakt Plastikowy

Jako jedyny przedstawiciel sektora finansowego w Polsce, jesteśmy sygnatariuszem Polskiego Paktu Plastikowego, który dołączył do globalnej inicjatywy Plastic Pact Network Fundacji Ellen MacArthur. Celem Paktu jest dążenie do gospodarki obiegu zamkniętego. Inicjatywa powstała pod parasolem Kampanii 17 Celów. Zakłada sześć celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 r. Poprzez członkostwo w Pakcie chcemy wspierać naszych klientów w transformacji ich biznesów.

Więcej na stronie paktplastikowy.pl

Logo - Razem dla środowiska

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

W ramach partnerstwa Razem dla środowiska organizacja Centrum UNEP/GRID Warszawa wspiera merytorycznie działania środowiskowe Banku. Poprzez międzysektorową współpracę realizujemy środowiskowe Cele Zrównoważonego Rozwoju oraz aktywnie wspieramy kampanię Zielona Wstążka #DlaPlanety oraz programu Re:Generacja,

Logo - Koalicja 5 frakcji

Koalicja 5 frakcji

Należymy do Koalicji 5 frakcji, tj. międzysektorowej inicjatywy firm i instytucji, która powstała, by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych.

Więcej na stronie 5frakcji.pl

Logo - Cele Zrównoważonego Rozwoju

Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce

Należymy do Partnerstwa na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) w Polsce – porozumienia pomiędzy Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii a przedstawicielami podmiotów biznesowych. Służy ono kreowaniu synergii działań podejmowanych w Polsce w zakresie wdrażania zaleceń Agendy 2030 i realizacji zapisanych w niej Celów Zrównoważonego Rozwoju.