Wynagrodzenia i benefity

 • Cel 5 - Równość płci
  Cel 5 - Równość płci
  Cel 5 - Równość płci
 • Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
  Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
 • GRI:
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
 • Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym401-2
  Świadczenia dodatkowe (benefity) zapewniane pracownikom pełnoetatowym

Polityka wynagrodzeń

„Polityka wynagrodzeń Grupy Santander Bank Polska” to dokument, który definiuje wszystkie obowiązujące zasady dotyczące wynagradzania pracowników. Celem przyjętego przez nas podejścia jest pozyskanie i utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych osób w strukturach Banku. Dlatego oferujemy im konkurencyjny rynkowo pakiet świadczeń całkowitych, na który składają się:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • schematy premiowe,
 • atrakcyjne świadczenia dodatkowe.
W perspektywie długoterminowej celem naszej polityki wynagrodzeń jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju całej Grupy Kapitałowej z uwzględnieniem interesów kluczowych grup interesariuszy.

Więcej informacji o polityce wynagrodzeń Santander Bank Polska S.A., w tym w szczególności w odniesieniu do członków Zarządu i Rady Nadzorczej, znajduje się na stronach 161–166 Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Santander Bank Polska S.A. w 2021 r.

Równość wynagrodzeń

 • GRI:
 • Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej202-1
  Wysokość wynagrodzenia kobiet i mężczyzn w stosunku do płacy minimalnej
 • GPW:
 • Wskaźnik równości wynagrodzeńS-P2
  Wskaźnik równości wynagrodzeń

Równe traktowanie kobiet i mężczyzn jest naszym priorytetem. Dotyczy to również sfery wynagrodzeń. Monitorujemy różnice w wynagradzaniu pracowników ze względu na płeć z wykorzystaniem wskaźników EPG (Equal Pay Gap) / GPG (Gender Pay Gap) i sukcesywnie dążymy do ich całkowitego wyeliminowania.

Wskaźnik (Equal Pay Gap)* wyniósł w Banku 2,4%, co oznacza, że przeciętnie na tych samych stanowiskach kobiety zarabiały mniej niż mężczyźni o 2,4%. Wskaźnik ten poprawił się o 0,16 punktów procentowych w stosunku do roku poprzedniego. Naszym celem jest wyeliminowanie luki płacowej do 2025 r.

* Wskaźnik EPG porównuje wynagrodzenia kobiet i mężczyzn, którzy pracują na tym samym stanowisku, na tym samym poziomie, w tej samej roli. Ma to na celu ujęcie „równej płacy za równą pracę”.

Aby całkowicie wyeliminować lukę płacową, będziemy:

 • uwzględniać informację dotyczącą wskaźnika EPG w comiesięcznych HR Dashboardach przekazywanych menedżerom wraz z wykazem stanowisk, na których występują różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz informacją o poziomie EPG per stanowisko w danej strukturze (o ile takie różnice występują);
 • podejmować decyzje kadrowe z uwzględnieniem ich wpływu na EPG.

Wskaźnik Gender Pay Gap**

** Wskaźnik GPG mierzy różnicę w wynagrodzeniach niezależnie od charakteru pracy, w organizacji, firmie (ujęcie pionowe).
*** Bez Zarządu Banku, dla którego Bank publikuje dedykowany raport o wynagrodzeniach.

Wskaźnik Gender Pay Gap**
Grupy Pracowników GPG
Kluczowi menedżerowie 26,4%
Wyższa kadra zarządzająca*** 5,2%
Pozostali menedżerowie 17,4%
Pozostali pracownicy 30,8%

** Wskaźnik GPG mierzy różnicę w wynagrodzeniach niezależnie od charakteru pracy, w organizacji, firmie (ujęcie pionowe).

*** Bez Zarządu Banku, dla którego Bank publikuje dedykowany raport o wynagrodzeniach.

Wskaźnik Gender Pay Gap wynika w dużej mierze z uwarunkowań społecznych i gospodarczych, które kształtowały się przez dziesięciolecia. W naszym przypadku wpływa na niego struktura organizacyjna Banku, w której zdecydowana większość pracowników w placówkach to kobiety, podczas gdy na stanowiskach związanych z technologiami informatycznymi większość pracowników to mężczyźni. Zmiana wartości wskaźnika GPG będzie miała charakter ewolucyjny. Aby wspierać jego przemianę będziemy:

 • sukcesywnie zwiększać udział kobiet w grupie wyższej kadry zarządzającej,
 • oferować kobietom dedykowane programy rozwojowe,
 • zachowywać równowagę w kontekście płci w procesach rekrutacyjnych i rozwojowych,
 • uwzględniać odpowiednią reprezentację kobiet w planach sukcesji,
 • edukować pracowników w kontekście równego traktowania i inkluzywności.

Benefity

Oferta benefitów dostępna dla wszystkich pracowników Santander Bank Polska S.A. obejmuje następujące pozycje:

Zdrowie

 • kompleksowa prywatna opieka medyczna dla pracowników i członków rodzin,
 • Karta Multisport,
 • pakiety stomatologiczne dla pracowników,
 • refundacja zakupu okularów korekcyjnych.

Rodzina

 • wsparcie dla rodziców, w tym dofinansowanie do żłobków i przedszkoli, kolonii i obozów, a także do wyprawki szkolnej,
 • „Dwie godziny dla rodziny”.

Bezpieczeństwo i wsparcie

 • dodatek finansowy na cele prozdrowotne dla pracowników z niepełnosprawnością,
 • grupowe ubezpieczenia na życie dla pracowników,
 • pomoc finansowa np. w postaci pożyczki na cele mieszkaniowe i wsparcia finansowego w trudnej sytuacji życiowej,
 • wsparcie dla emerytów i rencistów w postaci np. dopłaty do wczasów.

Kultura, podróże i zakupy

 • program zniżek na produkty partnerów biznesowych,
 • szeroki wachlarz usług i świadczeń w systemie kafeteryjnym.

Ważnym elementem naszego programu świadczeń dla pracowników jest system kafeteryjny. W zależności od wysokości dochodów pracownika przypadających na członka rodziny przyznawane są z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych punkty, które można wymienić na: wypoczynek krajowy i zagraniczny, dopłaty do opieki nad dzieckiem w żłobku, przedszkolu czy klubie dziecięcym, dofinansowanie wyprawki szkolnej, wydarzenia sportowe i kulturalne, dostęp do wirtualnej kultury, zakupy w księgarniach, sklepach sportowych czy jedzenie na wynos.